73/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 73/2017

Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ σε συν-διοργάνωση με το Ινστιτούτο Τοπ. Αυτοδιοίκησης και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 17. Ρουμπέκας Γεώργιος
 18. Μπακόλιας Παναγιώτης
 19. Λαλιώτης Γεώργιος  
 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
 21. Γεώργας Χρήστος
     
       
       
       
       
       
Απόντα      
 1. Μπούρης Ευάγγελος
 2. Κελλάρης Βασίλειος
 3. Νανόπουλος Βασίλειος
       
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Β’

προ ημερήσιας διάταξης

         Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ σε συν-διοργάνωση με το Ινστιτούτο Τοπ. Αυτοδιοίκησης και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή» κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

     Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

       Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 969/20-3-2017 έγγραφο της ΚΕΔΕ με το οποίο μας γνωρίζει τα παρακάτω :

………Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας συν-διοργανώνει με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, θεματικό Συνέδριο στο Ηράκλειο Κρήτης στις 6 και 7 Απριλίου 2017 με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή: Οι επιπτώσεις της στην Οικονομία και Πολιτικές

           Διαχείρισης στους Τομείς: Ενέργειας , Απορριμμάτων , Γεωργίας

           Διαχείρισης Υδάτων και Φυσικών Πόρων, Τουρισμού και Υγείας».

Στόχος του Συνεδρίου είναι να τεθεί επίσημους φορείς η τεράστια πρόκληση του ζητήματος των ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ και οι επιπτώσεις που έχουν στους βασικού τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και στο περιβάλλον……..Η συμμετοχή θα πρέπει να δηλωθεί έως 31-3-2017    

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •  την ισχύουσα Νομοθεσία,
 •  τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε σε συν-διοργάνωση με το Ινστιτούτο Τοπ. Αυτοδιοίκησης και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης με θέμα:

«Κλιματική Αλλαγή: Οι επιπτώσεις της στην Οικονομία και Πολιτικές

Διαχείρισης στους Τομείς: Ενέργειας , Απορριμμάτων , Γεωργίας

Διαχείρισης Υδάτων και Φυσικών Πόρων, Τουρισμού και Υγείας».

που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 6 και 7 Απριλίου 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφαση, θα ορίσει τον εκπρόσωπο του Δήμου μας και θα καθορίσει το ύψος της σχετικής δαπάνης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 73/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email