72-2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email