72/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/16 .03. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

72/2022

  11ο θέμα ημερησίας διάταξης

Έγκριση της 36/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού                                                      –δικαστικών επιμελητών– για την επίδοση αίτησης αναίρεσης κατά της Α235/2017 απόφασης του Μονομελούς Δ/κού Εφετείου Τριπόλεως.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 16η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3290/11.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Δομετίου Β.        
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την 36/2021 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίζονται δικαστικοί επιμελητές Πρωτοδικείου Κορίνθου & Αθηνών για την επίδοση αίτησης αναίρεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της Α235/2017 απόφασης του Μονομελούς Δ/κού Εφετείου Τριπόλεως.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
  • την 36/2957/02.03.2022 (97ΜΣΩ1Θ-ΝΛΥ) απόφαση Δημάρχου,
  • την 143/2943/02.03.2022 (6ΦΨ2Ω1Θ-ΗΩΜ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει ως έχει την 36/2022 απόφαση Δημάρχου που ορίζονται οι δικαστικοί επιμελητές  Πρωτοδικείου Κορίνθου & Αθηνών κ.κ. Βρέντας Γεώργιος, Βρέντα Νικολέτα & Κορωνιώτης Σωτήριος για την επίδοση αίτησης αναίρεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά της Α235/2017 απόφασης του Μονομελούς Δ/κού Εφετείου Τριπόλεως.

Η αμοιβή δικαστικών επιμελητών για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 2.932,60€ σύμφωνα με την 143/2022 ΑΑΥ.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email