72/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 11ης /20.5.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   72/2022

Περίληψη: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης αγοράς,  ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Πασίου.

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η  του μηνός Μαΐου   έτους 2022 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 20:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6874/13-5-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε,   σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76)καθώς και  τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Φιακάς Παναγιώτης  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Τσολάκος Γεωργιος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος . 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Κατσιμπούλας Αντώνιος

 

2. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5 Μυττάς Ιωάννης    6. Συριάνος Κων/νος                          7. Θελερίτης Γεώργιος 
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο Θέμα  (  Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 6ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης αγοράς,  ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Πασίου»ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 6/2022 πρακτικό το οποίο έχει ως ακολούθως :

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο Κορινθίας, σήμερα την 3η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, συνήλθε η Επιτροπή Καταλληλότητας & Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων, όπως αυτή ορίσθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 43/2022 Απόφασης του Δημάρχου Σικυωνίων, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη, στο Δημοτικό Κατάστημα, που ευρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά, αριθμός 2, προκειμένου να συνεδριάσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλόλητας & Εκτίμηση Ακινήτων Ιδιοκτησίας Αθανασίου Μπάσδελη και Νικολίτσας Ξύδη». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη εκ του νόμου απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών παρευρέθηκαν και τα τρία (3), ήτοι:

1.Γεώργιος Τσολάκος (Πρόεδρος)

2.Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

3.Νικόλαος Στούκας (Μέλος).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γεώργιος Λαλιώτης, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλόλητας & Εκτίμηση Ακινήτου Ιδιοκτησίας Αθανασίου Μπάσδελη και Νικολίτσας Ξύδη».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος του θέματος ανέφερε πως:

Α)Ο Αθανάσιος Μπάσδελης δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5.831/2002 συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Σικυώνος, Γεωργίας Θεοφανίδου, νομίμως μεταγεγραμμένης, και της υπ’ αριθμ. 5.453/2000 συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, νομίμως μεταγεγραμμένης, και η Νικολίτσα Ξύδη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 29043/1989 συμβολαιογραφικής πράξης γονικής παροχής του συμβολαιογράφου Σικυώνος, Παναγιώτη Παναγόπουλου, νομίμως μεταγεγραμμένης, τυγχάνουν αποκλειστικοί κύριοι, νομείς και κάτοχοι σε ποσοστό 2/3 και 1/3 αντιστοίχως ενός αγρού εμβαδού έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα τετραγωνικών μέτρων (6.129 τ.μ.), ευρισκομένου στην κοινότητα Πασίου του Δήμου Σικυωνίων και συνορευομένου βόρεια με αγροτικό δρόμο, ανατολικά με Ιωάννη Δημητρίου και Βλασίου Λιάκη, νότια με αγροτικό δρόμο και δυτικά με Αργυρίου Κυριάκου.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέφερε πως στο κέντρο της κοινότητας Πασίου, επικρατεί συμφόρηση, καθ’ ότι σε αυτή συγκεντρώνεται κόσμος προκειμένου ν’ αποκτήσει αγαθά, να εκκλησιαστεί και να ψυχαγωγηθεί. Για το λόγο αυτό απαιτείται η δημιουργία χώρου στάθμευσης.

Το μοναδικό διαθέσιμο και κατάλληλο για το σκοπό αυτό τυγχάνει το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο καθ’ ότι φέρει ικανό εμβαδό και θέση που εξυπηρετεί.

Η αξία του εν λόγω ακινήτου, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, από έρευνα που διενεργήθηκε ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (47.600,00€).

Τα μέλη της Επιτροπής, κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους:

α)την τοποθέτηση του Προέδρου,

β)τους τίτλους κτήσης του ακινήτου,

γ)την διενεργηθείσα κατά την ίδια μέρα αυτοψία,

δ)τη διενεργηθείσα έρευνα που αφορούσε στην αξία του ακινήτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Πως η ιδιοκτησία Αθανασίου Μπάσδελη και Νικολίτσας Ξύδη, ήτοι ένας αγρός αγρού εμβαδού έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα τετραγωνικών μέτρων (6.129 τ.μ.), ευρισκόμενος στην κοινότητα Πασίου του Δήμου Σικυωνίων και συνορευόμενος βόρεια με αγροτικό δρόμο, ανατολικά με Ιωάννη Δημητρίου και Βλασίου Λιάκη, νότια με αγροτικό δρόμο και δυτικά με Αργυρίου Κυριάκου τυγχάνει το μοναδικό διαθέσιμο και κατάλληλο ακίνητο για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης καθ’ ότι φέρει ικανό εμβαδό και θέση που εξυπηρετεί.

Η αξία του ως άνω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (47.600,00€).

Κιάτο, 03.05.2022

Τα Μέλη της Επιτροπής

Γεώργιος Τσολάκος       Παναγιώτης Μπακόλιας    Νικόλαος Στούκα

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • την αριθ. 40/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  το αριθ. 6/2022 Πρακτικό της  Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων  και συγκεκριμένα,  την αγορά ακινήτου (αγρός)  εμβαδού έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα τετραγωνικών μέτρων (6.129τ.μ.) ,  ιδιοκτησίας Αθανασίου Μπάσδελη και Νικολίτσας Ξύδη  ευρισκόμενο στην Κοινότητα Πασίου του Δήμου Σικυωνίων.   

 

Β.  Το  εν λόγω ακίνητο τυγχάνει το μοναδικό κατάλληλο και διαθέσιμο  στην ως άνω κοινότητα,    εφόσον φέρει την κατάλληλη θέση και έχει το απαιτούμενο εμβαδόν για την  δημιουργία χώρου στάθμευσης, ως εκ τούτου η αγορά του συντελεί στην επίτευξη της δημόσιας ωφέλειας και αποτελεί  αναπόδραστη ανάγκη καθώς,  θα ωφελήσει στα μέγιστα τους κατοίκους  και τους επισκέπτες της εν λόγω Κοινότητας, εξυπηρετώντας  άμεσες ανάγκες τους,  μη δυνάμενες να αναβληθούν για χρόνο  μέλλοντα και αβέβαιο.

 

Γ.  Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι, την απευθείας αγορά του  προαναφερόμενου ακινήτου στο  ποσό των  σαράντα επτά  χιλιάδων ευρώ (47.600,00€).

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε               σχετικού εγγράφου που θα  απαιτηθεί.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 72/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 20.05.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email