72/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

8ης/30.03.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 72/2021   6ο θέμα  

Επικαιροποίηση της 59/2017 απόφασης με τίτλο «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24065/426/27.01.2017 Απόφασης ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ επιβολής προστίμου» και ορισμού δικηγόρου για σύνταξη κλήσης λήψης ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 30η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2971/26.03.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 59/2017 απόφαση και η οποία και χρήζει επικαιροποίησης, για την άσκηση των προβλεπομένων εκ του νόμου ενδίκων βοηθημάτων.

 

Δυνάμει της 18/991/04.02.2021 απόφασης Δημάρχου ορίστηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Σικυωνίων, η δικηγόρος του ΔΣ Αθηνών κα Ελένη Σαρλά, προκειμένου να προβεί στην σύνταξη κλήσης για λήψη ένορκης βεβαίωσης, για την υποστήριξη της με αρ. κατάθεσης  ΠΡ83/30.03.2017 προσφυγής του Δήμου Σικυωνίων κατά της με αρ. πρωτ. οικ.24065/426/27.01.2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας επιβολής προστίμου 10.0000,00€.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
  • την 59/2017 (62ΨΝΩ1Θ-6ΚΤ) απόφαση ΟΕ
  • την 18/991/04.02.2021(6ΦΥΧΩ1Θ-Μ0Σ) απόφαση Δημάρχου,
  • την 186/2648/17.03.2021/24.03.2021 (ΨΩΟ5Ω1Θ-0Ι6) ΑΑΥ
  • την 187/2905/24.03.2021 (ΨΛΡ6Ω1Θ-ΔΒ9) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Επικαιροποιεί  την 59/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει ως έχει την 18/2021 απόφαση Δημάρχου .

 

Β. Εγκρίνει τον ορισμό της δικηγόρου ΔΣ Αθηνών κας Ελένης Σαρλά προκειμένου να προβεί στην σύνταξη υπομνήματος και να παραστεί  ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης ΠΡ83/30.03.2017 προσφυγής του Δήμου Σικυωνίων κατά της με αρ. πρωτ. οικ.24065/426/27.01.2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας επιβολής προστίμου 10.0000,00€.

Η αμοιβή της δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 184,76€ σύμφωνα με την 186/2021 ΑΑΥ.

 

Γ. Εγκρίνει τον ορισμό της δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών κας Ελένης Σαρλά προκειμένου να προβεί στην σύνταξη κλήσης για λήψη ένορκης βεβαίωσης για την υποστήριξη της με αρ. κατάθεσης  ΠΡ83/30.03.2017 προσφυγής του Δήμου Σικυωνίων κατά της με αρ. πρωτ. οικ.24065/426/27.01.2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας επιβολής προστίμου 10.0000,00€.

Η αμοιβή της δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 59,52€ σύμφωνα με την 187/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                              Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.03.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email