72/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/13.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 Αρ. Απόφασης

72/2020

  Θέμα: Τροποποίηση Π/Υ 2020 του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 13η Μαρτίου 2020 και ώρα 9:30’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2271/09.03.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων   ουδείς
2. Τσολάκος Γεώργιος    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Μυττάς Ιωάννης    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
6.     Λέγγας Μάρκος    
7.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

19ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Π/Υ 2020 του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 19/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/11-03-2020 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

 

Αριθ. Απόφασης : 19/2020

 

Θέμα : Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 139/09-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Αλεξόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος 1. Καραβάς Ανδρέας Μέλος
2.  Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος 2.Παπαβασιλείου Νικόλαος »
3.  Κορωναίος Παρασκευάς Εκ/πος Λ/Τ Μέλος 3.Τσιώτος Βλάσιος »
4.  Τσατσάνης Βασίλειος Μέλος 4.Αδαμοπούλου Πατρίνια »
5.  Δομετίου Βασίλειος Αν/κο Μέλος     Μαρία (Πατρίτσια)  

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα  1ο

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης ανέφερε ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω προθεσμιών.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 09-03-2020 υπηρεσιακό σημείωμα για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, ως εξής:

Για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμενικού Ταμείου και ειδικότερα για την οριστική φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου ΚΙΑΤΟΥ,  απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού  και δημιουργία νέας πίστωσης για την επάρκειά της μέχρι τέλους της χρήσης,  αναλυτικά όπως παρακάτω:

 Από την πίστωση του Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 3.365,00 €,  μειώνουμε κατά   820,17 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.544,83 €  (3.365,00 – 820,17)  προερχόμενη από Ιδίους Πόρους

Στον Κ.Α. 02.00.6331.003 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Κατάθεση ποσού στην Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού για φωτοσήμανση  Αλιευτικού  Καταφυγίου ΚΙΑΤΟΥ»,  ποσό  820,17 €  δημιουργώντας νέα πίστωση.

Κιάτο 09 Μαρτίου 2020

Για το Λιμενικό Ταμείο

Ο Συντάξας                              

 

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Σικυωνίων

Βασίλειος Αλεξόπουλος

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 • τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,
 • το από 09/03/2020 υπηρεσιακό σημείωμα,
 • το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»,
 • Τις αριθ. 78/2019 (ΑΔΑ:6ΓΘ2ΟΛΩ5-Ι95) και 80/2019 (ΑΔΑ:ΩΘ67ΟΛΩ5-448) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2020» και περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2020 αντίστοιχα.
 • Την αριθ. 296/2019 (ΑΔΑ:Ω7ΩΟΩ1Θ-Μ6Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων ”, οικονομικού έτους 2020».
 • Την αριθ. 2/2020 (ΑΔΑ:ΩΡΟΕΩ1Θ-Β37) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων περί «Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων ”, οικονομικού έτους 2020».
 • Την αριθ. πρωτ. 16109,8660/13-02-2020 (ΑΔΑ:Ω5ΔΤΟΡ1Φ-ΔΨΞ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί νομιμοποίησης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» οικ. έτους 2020.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
 • Τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον και δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ως εξής :

Από την πίστωση του Κ.Α.  02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού 3.365,00 €,  μειώνουμε κατά   820,17 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.544,83 €  (3.365,00 – 820,17) προερχόμενη από Ιδίους Πόρους

 

Στον Κ.Α. 02.00.6331.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Κατάθεση ποσού στην Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού για φωτοσήμανση Αλιευτικού Καταφυγίου ΚΙΑΤΟΥ», ποσό 820,17 €  δημιουργώντας νέα πίστωση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2020 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 11/03/2020

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • την 19/2020 (6ΞΟΦΟΛΩ5-23Η) απόφαση ΝΠΔΔ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως την 20/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων  με θέμα : Τροποποίηση προϋπολογισμού  τρέχοντος έτους.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.03.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email