72/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6ης/6- 4-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  72/2020

Περίληψη: Παράταση της αριθ. πρωτ. 9469/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων».

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  ώρα  έναρξης 19:30’ μ. μ και ώρα λήξης 21: 30 μ.μ. συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή   δ ι α  Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 2727/1-4-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/ 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 27 μέλη δηλαδή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13.  Δομετίου Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος  19.  Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25. Κατσιμπούλας Αντώνιος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ουδείς      

 

Θέμα  2ο   

 

Στο 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παράταση της αριθ. πρωτ. 9469/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» με τίτλο:  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων»,  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

 

Α. Την αριθ. 9469/2019 σύμβαση για  , προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού  αναβάθμισης παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων.

 

Β. Το από 2-4-2020 Πρακτικό Γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών για την παράταση της εν λόγω σύμβασης το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Κιάτο   02 – 04 – 2020

     

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 2α Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος

2/ Σαρχάνη Ευάγγελο, αναπληρωματικό μέλος

3/ Τρίγκα Ευαγγελία, τακτικό μέλος

που ορίσθηκε με βάση την αριθ. 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθ. πρωτ. 9469/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δ. Σικυωνίων».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 4. Την αριθ. 16/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.
 5. Την αριθμ. πρωτ. 4583/16-04-2019 Διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 19PROC004808443).
 6. Την με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 134858/2019 προσφορά της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.».
 7. Την αριθ. 9469/2019 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» η οποία λήγει στις 09-12-2019.
 8. Την αριθ. 266/2019 ΑΟΕ περί παράτασης της ανωτέρω σύμβασης μέχρι 08-04-2020.
 9. Την παρ. 1.δ του άρθρου 60 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» που αναφέρει ότι:

«…1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση….»

και βάσει του γεγονότος ότι:

 • εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
 • δεν έχει ολοκληρωθεί η διευθέτηση των χώρων των παιδικών χαρών από πλευράς Δήμου Σικυωνίων, γεγονός που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών,
 • δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών,
 • δεν προκαλείται καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο,
 • η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ώστε να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

για την παράταση της αριθ. 9469/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» για δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και 08-06-2020, σύμφωνα με την παρ. 1.δ του άρθρου 60 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’), χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο και στην ανάδοχο εταιρεία δεν θα υποβληθούν κυρώσεις.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος

2/ Σαρχάνης Ευάγγελος

3/ Τρίγκα Ευαγγελία

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020, άρθρο 37 παρ.8 &9
 • την αριθ. 9469/2019 σύμβαση
 • το από 2-4-2020 Πρακτικό Γνωμοδότησης
 • την τοποθέτηση των μελών του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την κατ ́ ιδία τηλεφωνική   επικοινωνία με τον  Πρόεδρο

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

   Εγκρίνει, την χορήγηση παράτασης της αριθ. 9469/2019 σύμβασης (σύμφωνα με την παρ. 1.δ  του άρθρου

  60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’, χωρίς να  απαιτείται νέα  διαδικασία

σύναψης σύμβασης), μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και  της  εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» με τίτλο: 

    «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την  αναβάθμιση   παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων»,  

     για δύο (2) μήνες, ήτοι έως και 08-06-2020.

 

Η ανωτέρω παράταση δεν προκαλεί υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και

καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο και στην ανάδοχο εταιρεία .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 72/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ      

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email