72/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 7ης/21.03.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 72/2017

Περίληψη : Ανάκληση των αρ. 492/2016, 493/2016 & 494/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3535/17.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Σπανός Κωνσταντίνος
 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 17. Ρουμπέκας Γεώργιος
 18. Μπακόλιας Παναγιώτης
 19. Λαλιώτης Γεώργιος  
 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
 21. Γεώργας Χρήστος
     
       
       
       
       
       
Απόντα      
 1. Μπούρης Ευάγγελος
 2. Κελλάρης Βασίλειος
 3. Νανόπουλος Βασίλειος
       
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 5. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα α’

προ ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε τη συζήτηση του θέματος με τίτλο:   Ανάκληση των αρ. 492/2016, 493/2016 & 494/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε τo κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ενημέρωσε το σώμα ότι οι εν θέματι αποφάσεις αφορούν στη συμμετοχή μας στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού και ελήφθησαν την 01/12/2016, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η έκδοση εντάλματος προπληρωμής δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της §1 του άρθρου 32 του Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ Α’ 114) , η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού, ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής και δε δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και να λήγει ένα τουλάχιστο μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους.

Επειδή με το νέο έτος, το ποσό για την υλοποίηση των έργων αναπροσαρμόστηκαν από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καλούμαστε να ανακαλέσουμε τις αποφάσεις που ελήφθησαν 01/12/2016.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •  την ισχύουσα Νομοθεσία,
 •  τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

               πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ανακαλεί τις παρακάτω αποφάσεις για συμμετοχή μας στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που ελήφθησαν την 01/12/2016

 •  την αρ. 492/2016 απόφαση Δ.Σ. με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Κρυονερίου».
 •  την αρ. 493/2016 απόφαση Δ.Σ. με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στη Δ. Κ. Σικυωνίων »
 •  την αρ. 494/2016 απόφαση Δ.Σ. με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού .»

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 72/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 22 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email