71/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   16ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

71/2023

  Λήψη απόφασης κατόπιν -γνωμοδότησης-  (60/2023 απόφαση Δημάρχου)

και ορισμός  –δικηγόρου– για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης

του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του ΣτΕ στην δίκη μετά την με αρ. κατάθεσης  872/2022

αίτηση ακύρωσης της ΔΕΥΑ Κορίνθου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. κατάθεσης 872/2022 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης του ΝΠΙΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  κατά της με αρ. πρωτ. 125293/26-7-2021 απόφασης του Γεν. Δ/ντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ/νης Δ/σης Πελ/σου, Δ.Ε. & Ιονίου.

Η ανωτέρω απόφαση (σε ορθή επανάληψη) αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12988/407/24-2-2014 ΑΕΠΟ του έργου «Ενίσχυση Υδροδότησης (υδρομάστευση των πηγών Δρίζας, γεώτρηση Κεφαλαρίου, δεξαμενές αποθήκευσης νερού, αγωγοί) του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Σύμφωνα με την από 16-3-2023 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 60/2023 απόφασης Δημάρχου, ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να ασκήσει παρέμβαση κατά (1) του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορινθίων» και (2) κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Κορινθίων», με σκοπό την απόρριψη της με αριθμό καταθέσεως 872/2022 αιτήσεως ακυρώσεως των ανωτέρω κατά: (1) του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (2) του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και (3) του Γεν. Δ/ντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ/νης Δ/σης Πελ/σου, Δ.Ε. & Ιονίου, η οποία συζητείται ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της Τετάρτης, 29ης Μαρτίου 2023. Ειδικότερα, ο δικηγόρος θα αναλάβει το σύνολο του χειρισμού της υπόθεσης, δηλαδή τη σύνταξη, κατάθεση και επίδοση του δικογράφου της παρέμβασης στους διαδίκους, την παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • την από 16-03-2023 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Διορίζει, δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς:

 

1]τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ν ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα, αριθμός 31, με Α.Φ.Μ. 998107334 και δη στο μέλος αυτής, ΚΟΣΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 23252, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα, αριθμός 32, και

 

2]το ΜΑΝΙΑΤΗ ΗΛΙΑ, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 22043, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Ναυαρίνου, αριθμός 15,

 

προκειμένου είτε ο καθείς ξεχωριστά είτε από κοινού κι εκ μέρους του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ασκήσουν παρέμβαση κατά: (1) του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορινθίων» και (2) κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Κορινθίων», με σκοπό την απόρριψη της με αριθμό καταθέσεως 872/2022 αιτήσεως ακυρώσεως των ανωτέρω κατά: (1) του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (2) του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και (3) του Γεν. Δ/ντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ/νης Δ/σης Πελ/σου, Δ.Ε. & Ιονίου, η οποία συζητείται ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της Τετάρτης, 29ης Μαρτίου 2023.

 

Ειδικότερα, οι ανωτέρω δικηγόροι αναλαμβάνουν το σύνολο του χειρισμού της υπόθεσης, δηλαδή τη σύνταξη, κατάθεση και επίδοση του δικογράφου της παρέμβασης στους διαδίκους, την παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος κατά τη συζήτηση της υπόθεσης.

 

Β. Για τα ανωτέρω δε θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email