71/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/16 .03. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

71/2022

  10ο θέμα ημερησίας διάταξης

Ορισμός  δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί αιτήματος

αποζημίωσης της ΑΥΧΟΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 16η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3290/11.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Δομετίου Β.        
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την με αρ. πρωτ. 3028/04-03-2022 αίτηση της ενδιαφερομένης με την οποία ζητά να αποζημιωθεί από το Δήμο Σικυωνίων λόγω δικής του υπαιτιότητας, για τη ζημιά που προκλήθηκε στο όχημά της.

2] το αρ. πρωτ. 3135/08-03-022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση για ζημιά που προκλήθηκε σε τζάμι αυτοκινήτου.

Σχετ. : Η με αριθ. πρωτ. 3029/04-03-2022 αίτηση

Κατατέθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθ. πρωτ. 3029/04-03-2022 αίτηση, σύμφωνα με την οποία προκλήθηκε ζημιά στο τζάμι του οδηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου υπ αριθμ ΥΝΟ 4961, ιδιοκτησίας της κυρίας Αυχούδια Αγγελικής. Η υπηρεσία μας, την Παρασκευή 04/03/22 ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τους υπαλλήλους κ. Φίλη Παναγιώτη και κ. Κοντογιάννη Αθανάσιο όπου εργάζονταν επί του πεζοδρομίου στο Δημοτικό parking στην κοπή των χόρτων (κατόπιν εντολής των προϊσταμένων), ότι προκλήθηκε ζημιά στο σταθμευμένο αυτοκίνητο υπ αριθμ. ΥΝΟ 4961.

Κατόπιν άμεσης αυτοψίας διαπιστώθηκε όντως, ότι είχε σπάσει το τζάμι του οδηγού του συγκεκριμένου οχήματος, που ήταν σταθμευμένο επί του δρόμου, στο σημείο όπου το συνεργείο μας έκοβε με το χορτοκοπτικό τα χόρτα του πεζοδρομίου, από κάποια πέτρα προφανώς που βρήκε κάποιο εμπόδιο και εκσφενδονίστηκε στο τζάμι του προαναφερθέντος αυτοκινήτου .

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προκειμένου να αποζημιωθεί η ιδιοκτήτρια του οχήματος κ. Αυχούδια Αγγελική με αριθμ. ΥΝΟ 4961 για τη ζημιά που προκλήθηκε άθελα και μη σκόπιμα από το συνεργείο κοπής χόρτων της υπηρεσία μας, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η προκληθείσα βλάβη για την εξυπηρέτησή της. Επισυνάπτουμε σχετικές φωτογραφίες.

 

 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΕ13 ΤΕΧ. ΓΕΩΠ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την αρ. πρωτ. 3028/04-03-2022 αίτηση της ΑΥΧΟΥΔΙΑ Αγγελικής του Παναγιώτη,
  • το αρ. πρωτ. 3135/08-03-22 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει τη δικηγόρο Γεωργούλια Κωνσταντίνα προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος αποζημίωσης της ΑΥΧΟΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.

 

Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email