71/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 11ης /20.5.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   71/2022

Περίληψη: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης αγοράς,  ακινήτου για την δημιουργία Κοινόχρηστου χώρου – επέκτασης πλατείας της  Κοινότητα Μουλκίου.

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η  του μηνός Μαΐου   έτους 2022 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 20:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6874/13-5-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε,   σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76)καθώς και  τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Φιακάς Παναγιώτης  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Τσολάκος Γεωργιος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος . 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Κατσιμπούλας Αντώνιος

 

2. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5 Μυττάς Ιωάννης    6. Συριάνος Κων/νος                          7. Θελερίτης Γεώργιος 
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο Θέμα  (  Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 5ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης αγοράς,  ακινήτου για την δημιουργία Κοινόχρηστου χώρου – επέκτασης πλατείας της  Κοινότητα Μουλκίου»ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. 5/2022 πρακτικό το οποίο έχει ως ακολούθως :

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5/2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο Κορινθίας, σήμερα την 3η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, συνήλθε η Επιτροπή Καταλληλότητας & Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων, όπως αυτή συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 43/2022 Απόφασης του Δημάρχου Σικυωνίων, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη, στο Δημοτικό Κατάστημα, που ευρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Γεννηματά, αριθμός 2, προκειμένου να συνεδριάσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλόλητας & Εκτίμηση Ακινήτου Ιδιοκτησίας Δημητρίου Τσαντήλα». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η προβλεπόμενη εκ του νόμου απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών παρευρέθηκαν και τα τρία (3), ήτοι:

1.Γεώργιος Τσολάκος (Πρόεδρος)

2.Παναγιώτης Μπακόλιας (Μέλος)

3.Νικόλαος Στούκας (Μέλος).

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γεώργιος Λαλιώτης, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: «Διαπίστωση Καταλληλόλητας & Εκτίμηση Ακινήτου Ιδιοκτησίας Δημητρίου Τσαντήλα».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος του θέματος ανέφερε πως:

Ο Δημήτριος Τσαντήλας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 31.308/1980 συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Ιωάννη Γκίνη, νομίμως μεταγεγραμμένης, αποδέχθηκε κατά ψιλή κυριότητα ένα οικόπεδο εμβαδού τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300 τμ) περίπου μετά του επ αυτού ευρισκομένου κτίσματος, κείμενο στην κοινότητα Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων και συνορευόμενο γύρωθεν με κοινοτικό δρόμο, Κωνσταντίνου Γκίκα, Ηλία Γιαμπουράνη, Δημητρίου Παπανικολάου και δρόμο. Ακολούθως, κατόπιν του επισυμβάντα θανάτου της αδερφής του, Αικατερίνης Τσαντήλα, περιήλθε στον προαναφερθέντα και η επικαρπία του ακινήτου, ενώ με το θάνατο της μητρός του αποσβέστηκε το δικαίωμα οίκησης που είχε συσταθεί υπέρ αυτής. Εν τέλει, ο Δημήτριος Τσαντήλας τυγχάνει επί του παρόντος αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του ως άνω ακινήτου.

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέφερε πως απαιτείται η απόκτηση του εν λόγω ακινήτου για την επέκταση της ευρισκόμενης στο Μούλκι πλατείας.

Το μοναδικό διαθέσιμο και κατάλληλο ακίνητο για το σκοπό αυτό τυγχάνει το ως άνω περιγραφόμενο καθ’ ότι φέρει ικανό εμβαδό και θέση που εξυπηρετεί.

Η αξία του εν λόγω ακινήτου, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, από έρευνα που διενεργήθηκε ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00€).

Τα μέλη της Επιτροπής, κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους:

α)την τοποθέτηση του Προέδρου,

β)τους τίτλους κτήσης του ακινήτου,

γ)την διενεργηθείσα κατά την ίδια μέρα αυτοψία,

δ)τη διενεργηθείσα έρευνα που αφορούσε στην αξία του ακινήτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Πως το ακίνητο ιδιοκτησίας Δημητρίου Τσαντήλα, ήτοι οικόπεδο εμβαδού τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300 τμ) περίπου μετά του επ αυτού ευρισκομένου κτίσματος, κείμενο στην κοινότητα Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων και συνορευόμενο γύρωθεν με κοινοτικό δρόμο, Κωνσταντίνου Γκίκα, Ηλία Γιαμπουράνη, Δημητρίου Παπανικολάου και δρόμο τυγχάνει το μοναδικό κατάλληλο και διαθέσιμο στην ως άνω κοινότητα ακίνητο για την επέκταση της υφιστάμενης πλατείας, αφού φέρει κατάλληλο εμβαδό και θέση.

Η αξία του ως άνω ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00€).

Κιάτο, 03.05.2022

Τα Μέλη της Επιτροπής

Γεώργιος Τσολάκος                     Παναγιώτης Μπακόλιας                 Νικόλαος Στούκας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • την αριθ. 39/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  το αριθ. 5/2022 Πρακτικό της  Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Σικυωνίων  και συγκεκριμένα,  την αγορά ακινήτου εμβαδού (300τ.μ.) τριακοσίων τετραγω-νικών  μέτρων περίπου,  μετά του επ΄ αυτού ευρισκομένου κτίσματος, ιδιοκτησίας Δημητρίου Τσαντήλα  ευρισκόμενο στην Κοινότητα Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων.

     

Β.  Το  εν λόγω ακίνητο τυγχάνει το μοναδικό κατάλληλο και διαθέσιμο  στην ως άνω κοινότητα,    εφόσον φέρει την κατάλληλη θέση και έχει το απαιτούμενο εμβαδόν για την  επέκταση της υφιστάμενης πλατείας.

Ως εκ τούτου η αγορά του συντελεί στην επίτευξη της δημόσιας  ωφέλειας και αποτελεί  αναπόδραστη                  ανάγκη καθώς,  θα ωφελήσει στα μέγιστα τους κατοίκους της εν λόγω Κοινότητας, εξυπηρετώντας  άμεσες ανάγκες τους,  μη δυνάμενες να αναβληθούν για χρόνο  μέλλοντα και αβέβαιο.

 

Γ.  Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι , την απευθείας αγορά του  προαναφερόμενου ακινήτου στο  ποσό των  πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00€).

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε               σχετικού εγγράφου που θα  απαιτηθεί.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 71/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 20.05.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email