71/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6ης/6- 4-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  71/2020

Περίληψη: Απαλλαγή των επιχειρήσεων με έδρα τον Δήμο Σικυωνίων, οι οποίες διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά την λειτουργία τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοιου, από αναλογούντα τέλη: α) Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων και β) Καθαριότητας και Φωτισμού , για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020).

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  ώρα  έναρξης 19:30’ μ. μ και ώρα λήξης 21: 30 μ.μ. συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή   δ ι α  Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 2727/1-4-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/ 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 27 μέλη δηλαδή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Τσιόγκας Νικόλαος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
13.  Δομετίου Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Μαστοράκης Δημήτριος  19.  Γκούμας Σταμάτιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25. Κατσιμπούλας Αντώνιος 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ουδείς      

Θέμα  1ο   

 

Στο 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Απαλλαγή των επιχειρήσεων με έδρα τον Δήμο Σικυωνίων, οι οποίες διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά την λειτουργία τους λόγω μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοιου, από αναλογούντα τέλη: α) Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων και β) Καθαριότητας και Φωτισμού , για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020)», Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.8  της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020 το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του  δύναται, σε  επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α ́ 171),  να  τις απαλλάσσει  από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών,

σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

 

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 9 του ιδίου άρθρου της εν λόγω πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων  αποτροπής  της  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19 δύναται να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α ́ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

 

Στο Σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Β. Νανόπουλος , και κατάθεσε  πρόταση του Συνδυασμού του η οποία και τέθηκε  σε ψηφοφορία .

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2020, άρθρο 37 παρ.8 &9
  • την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ.
  • την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου
  • την ψηφοφορία των δυο προτάσεων
  • την τοποθέτηση των μελών του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την κατ ́ ιδία τηλεφωνική   επικοινωνία με τον  Πρόεδρο

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου ο οποίος τάχθηκε υπέρ της προτασής του .

 

Α.  Εγκρίνει:

 

  • Την απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη,  « Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων» των επιχειρήσεων  του Δήμου  Σικυωνίων,  οι οποίες υποχρεωτικά διακόπτουν ή περιορίζουν την λειτουργία τους σύμφωνα με  την Πράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου μέτρων αποτροπής διασποράς του  κορωνοϊού  COVID-19 και δεν κάνουν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου,  για  χρονικό διάστημα που θα ισχύουν οι εν λόγοι περιορισμοί .  

 

  • Την απαλλαγή από του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους «Καθαριότητας και Φωτισμού» των

των επιχειρήσεων του Δήμου Σικυωνίων, οι οποίες υποχρεωτικά διακόπτουν την λειτουργία τους,

σύμφωνα με  την Πράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου μέτρων αποτροπής διασποράς του  κορωνοϊού

COVID-19  και  για  χρονικό διάστημα που θα ισχύουν οι εν λόγοι περιορισμοί.

 

  Β.    Σε περίπτωση όπου τα παραπάνω τέλη έχουν ήδη καταβληθεί ή έχει καταβληθεί μέρος αυτών, θα επέλθει συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις. Οι λεπτομέρειες και ο τρόπος υλοποίησης των ανωτέρω απαλλαγών θα καθοριστεί με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 71/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ      

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email