71/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

6/16.04.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 71/2019   Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), δ΄ τριμήνου 2018»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4251/11.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα α’

προ ημερησίας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), δ΄ τριμήνου 2018» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 §3 του Ν.3852/2010.

 

Ακολούθως, o Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 11/04/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Π/Υ τρέχοντος έτους, όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 16/04/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 18282/13.03.2019 (ΩΒΑ4465ΧΘ7-ΕΓΙ) απόφαση του ΥΠΕΣ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §3 του ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω  καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β.Αποδέχεται το ποσό των 1.446,30€ το οποίο κατανεμήθηκε στο Δήμο μας με την 18282/13.03.2019 απόφαση του ΥΠΕΣ,

 

Γ.Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 ως κάτωθι:

 

εγγράφει ως έσοδο το ποσό των 1.446,30€ στον Κ.Α. 06.00.0619.015 με τίτλο «Επιχορήγηση από τους Κ.Α.Π. για κάλυψη δαπάνης ενοικίασης χώρου στέγασης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δ΄ τριμήνου 2018»  και το μεταφέρει δια του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων. Μεταφέρει

πίστωση

ποσού

1.446,30€

Στον Κ.Α.  02.10.7131.001 με   τίτλο  «Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων», πίστωση ποσού 1.446,30€ ενισχύοντας την μέχρι σήμερα  εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.500,00€  και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο  ποσό των 3.946,30€ .

 

Δ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.04.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email