71/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12 / 14-09–2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 71 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Παραχώρηση χώρου   στο 1ο ΓΕΛ Κιάτου για την λειτουργία του Συλλόγου

                                                 Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Κιάτου»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14ην Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 198/12-09-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                             2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                         «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «    

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

 

                                                                              ΘΕΜΑ   1ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

                                          

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εξέθεσε ότι η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών με την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου, ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση χώρου στο 1ο ΓΕΛ Κιάτου για την λειτουργία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Κιάτου» εξέθεσε ότι:

Ο Δ/ντής του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 441/12/09/2018 σχετικό έγγραφό του, όπου μας γνωρίζει πως συνηγορεί για την παραχώρηση χώρου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, αφού είχε προηγηθεί αίτηση από τον Πρόεδρο του εν λόγω Συλλόγου, που ζητεί να του χορηγήσουμε μια (1) αίθουσα στον χώρο του 1ου ΓΕΛ Κιάτου για την λειτουργία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Λυκείου Κιάτου.

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Κρίνει τη συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Παραχωρεί τη χρήση στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, που βρίσκεται στην Ταχυδρομική Δ/νση οδός Παπαβασιλείου αριθμός 12 στο Κιάτου Τ. Κ. 202-00 ΚΙΑΤΟ,  μία (1) αίθουσα εντός του σχολείου ως έδρα του εν λόγω Συλλόγου με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και ότι θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου και δεν θα κωλύεται   η λειτουργία του Σχολείου.-  

       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    71 / 2018   και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                           1.- Α. Λεονάρδου

                                                                                                          2.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                           3.- Δ. Ασβεστόπουλος

                                                                                                            4.- Αι. Λούτα

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                    Κιάτο 14-09-2018

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email