71/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 6ης/10.03.2017 έκτακτης & κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 71/2017

Περίληψη : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2017, διάθεσης πίστωσης ποσού 800.000,00 € για το έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ. του 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. [52/2017 απόφαση Ο.Ε.].

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3109/10.3.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Μπούρης Ευάγγελος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.    
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Πανάγου Αθανάσιος
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Μυττάς Ιωάννης
 16. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
 17. Καρακούσης Ευάγγελος
 18. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 19. Σπανός Κωνσταντίνος
 20. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 21. Γεώργας Χρήστος
 22. Ρουμπέκας Γεώργιος
 23. Κελλάρης Βασίλειος
 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
 25. Λαλιώτης Γεώργιος  
 26. Νανόπουλος Βασίλειος
     
       
       
       
       
       
       
Απόντα
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21.Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Ρήγας Ι. (Βελίνας)  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Σώμα ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2017, διάθεσης πίστωσης ποσού 800.000,00 € για το έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ. του 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. [52/2017 απόφαση Ο.Ε.]. κάλεσε το σώμα να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε τo κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα και με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής:

1]την αρ. 69/2017 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποδεχτήκαμε την χρηματοδότηση του εν θέματι έργου.

2] την από 10/03/2017 εισήγηση της Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας από την οποία προκύπτει η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού 2017 .

3] την αρ. 52/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού 2017 .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •  την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. 69/2017 απόφαση Δ.Σ.,
 •  την από 10/3/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 •  την 52/2017 (ΑΔΑ: 6ΡΓΩΩ1Θ-ΤΦ6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
 •  τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνειως έχει την αρ. 52/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα & Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Νέο έργο Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες                     {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} 800.000,00 €
Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Στον Κ.Α. 06.00.1322.012 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου (Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια του   Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες) {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.}», δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 800.000,00€          

Μεταφέρει

μέσω

αποθεματικού

Στον Κ.Α. 02.64.7333.001 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια   του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.}, δημιουργώντας νέα πίστωση ποσού 800.000,00€.

3. Ορίζει ως υπόλογο διαχειριστή του λογαριασμού του ανωτέρω έργου που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστημα Κορίνθου, ποσού 800.000,00 €, την υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, κα Λούτα Χαρίκλεια με αναπληρώτρια την κα Λίγκα Παναγιώτα.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 71/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email