70/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   15ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

70/2023

  Έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (60/2023) ορισμού δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων επί της 872/2022 αίτησης ακύρωσης της ΔΕΥΑ Κορίνθου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 60/2023 απόφαση Δημάρχου ορισμού δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων επί της 872/2022 αίτησης ακύρωσης της ΔΕΥΑ Κορίνθου κατά: (1) του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας (2) του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και (3) του Γεν. Δ/ντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ/νης Δ/σης Πελ/σου, Δ.Ε. & Ιονίου, η οποία συζητείται ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της Τετάρτης, 29ης Μαρτίου 2023.

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • την 60/4672/15-3-23 (62ΩΛΩ1Θ-ΣΑΩ) απόφαση Δημάρχου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Εγκρίνει ως έχει την 60/2023 απόφαση Δημάρχου που ορίζει τη δικηγόρο Γεωργούλια Κωνσταντίνα προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων επί της 872/2022 αίτησης ακύρωσης της ΔΕΥΑ Κορίνθου .

Β. Για τα ανωτέρω δε θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email