70/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/16 .03. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

70/2022

  9ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 16η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3290/11.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Δομετίου Β.        
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών τα (32) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Νικ. Ζαχαρόπουλου

Α. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός/

ημερομηνία

προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. ΥΣ.181/18-02-22 ΚΗΗ-5460 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 21/02/22, 22/02/22, 24/02/22, 25/02/22 & 26/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
2. ΥΣ.183/18-02-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 21/02/22, 22/02/22, 23/02/22, 24/02/22 & 25/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
3. ΥΣ.185/18-02-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗ– 21/02/22, 22/02/22, 23/02/22, 24/02/22 & 25/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
4. ΥΣ.187/18-02-22 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ– 21/02/22, 22/02/22, 24/02/22, 25/02/22 & 26/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
5. ΥΣ.189/18-02-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 21/02/22, 22/02/22, 24/02/22, 25/02/22 & 26/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
6. ΥΣ.191/18-02-22 ΚΗΗ-2917 α]ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 21/02/22, 22/02/22, 24/02/22, 25/02/22 & 26/02/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

β]ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ– 23/02/22.
7. ΥΣ.193/18-02-22 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 22/02/22, 23/02/22 & 25/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
8. ΥΣ.195/21-02-22 ΚΗΥ-2211 α]ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ– 22/02/22 & 25/02/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
β]ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ– 23/02/22.
9. ΥΣ.197/25-02-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 28/02/22, 01/03/22, 02/03/22, 03/03/22 & 04/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
10. ΥΣ.199/25-02-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 28/02/22, 01/03/22, 02/03/22, 03/03/22 & 04/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
11. ΥΣ.201/25-02-22 ΚΗΗ-5460 α]ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 28/02/22 & 01/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
β]ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 03/03/22, 04/03/22 & 05/03/22.
12. ΥΣ.203/25-02-22 ΚΗΗ-2936 α]ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 28/02/22, 01/03/22, 02/03/22, 03/03/22 & 04/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
β]ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ– 26/02/22.
13. ΥΣ.205/25-02-22 ΚΗΗ-5482 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ– 28/02/22, 01/03/22, 03/03/22 , 04/03/22 & 05/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
14. ΥΣ.207/25-02-22 ΚΗΗ-2917 α]ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 28/02/22, 01/03/22, 03/03/22 & 04/03/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

β]ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ– 02/03/22.
15. ΥΣ.209/28-02-22 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 01/03/22 & 04/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
16. ΥΣ.211/04-03-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 08/03/22, 09/03/22, 10/03/22 & 11/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
17. ΥΣ.213/04-02-22 ΚΗΗ-5482 α]ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΟΣ– 08/02/22 & 12/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
β]ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ– 09/03/22, 10/03/22 & 11/03/22.
18. ΥΣ.215/04-03-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 08/03/22, 09/03/22, 10/03/22 & 11/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
19. ΥΣ.217/04-03-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 08/03/22, 10/03/22, 11/03/22 & 12/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
20. ΥΣ.219/04-03-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 08/03/22, 10/03/22, 11/03/22 & 12/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
21. ΥΣ.221/04-03-22 ΚΗΗ-2917 α]ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 08/03/22, 10/03/22, 11/03/22 & 12/03/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

β]ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 09/03/22.
22. ΥΣ.223/04-03-22 ΚΗΥ-2216 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ– 08/03/22, 09/03/22, 10/03/22 & 11/03/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
23. ΥΣ.225/04-03-22 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 08/03/22, 09/03/22 & 11/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
24. ΥΣ.230/11-03-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 14/03/22, 15/03/22, 17/03/22, 18/03/2022 & 19/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
25. ΥΣ.232/11-03-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 14/03/22, 15/03/22, 17/03/22, 18/03/2022 & 19/03/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
26. ΥΣ.234/11-03-22 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ– 14/3/22, 15/3/22, 16/3/22, 17/3/22, 18/3/22 & 19/3/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
27. ΥΣ.236/11-03-22 ΚΗΗ-2917 α]ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 14/3/22, 15/3/22, 17/3/22, 18/3/22  & 19/3/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

β]ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 16/3/22.
28. ΥΣ.238/11-03-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ– 14/3/22, 15/3/22, 16/3/22, 17/3/22 & 18/3/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
29. ΥΣ.240/11-03-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ– 14/3/22, 15/3/22, 16/3/22, 17/3/22 & 18/3/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
30. ΥΣ.242/11-03-22 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 15/3/22 & 18/3/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
31. ΥΣ.244/11-03-22 ΚΗΥ-2216 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ– 14/3/22, 15/3/22, 16/3/22, 17/3/22 & 18/3/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ (ΧΥΤΑ) μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
32. ΥΣ.246/14-03-22 ΚΗΥ-2211 ΔΕΔΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 14/3/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email