70/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 11ης /20.5.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   70/2022

Περίληψη: Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων,  για τις ανάγκες κατασκευής έργων του  Δήμου Σικυωνίων.

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η  του μηνός Μαΐου   έτους 2022 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 20:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6874/13-5-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε,   σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76)καθώς και  τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Φιακάς Παναγιώτης  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσιόγκας Νικόλαος                         11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Τσολάκος Γεωργιος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος . 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Κατσιμπούλας Αντώνιος

 

2. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Γαλάνης Βασίλειος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5 Μυττάς Ιωάννης    6. Συριάνος Κων/νος                          7. Θελερίτης Γεώργιος 
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο Θέμα  (  Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 4ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων,  για τις ανάγκες κατασκευής έργων του  Δήμου Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 12-5-2022 Εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Σικυωνίων η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 12.05.2022

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων εκτάσεων για τις ανάγκες κατασκευής έργων του  Δήμου Σικυωνίων.

 

Σε συνέχεια της με Α.Π: 5473/23.12.2021 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και την με Α.Π.:1359/05.05.2022 1ης Τροποποίησης αυτής, με την οποία καλούνται οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, ως δυνητικοί δικαιούχοι,  να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε τις ακόλουθες μελέτες έργων:  

 1. Τον 2ο Ειδικό Προϋπολογισμό της υπ’ αριθ. 07/2021 μελέτης με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΈΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», η οποία αφορά σε βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής άρδευσης 2.332,0 καλλιεργούμενων στρεμμάτων της περιοχής του αναδασμού της Κοινότητας Κεφαλαρίου του Δήμου Σικυωνίων. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν την κατασκευή δεξαμενής σε παραχωρηθείσα στον Δήμο έκταση από το Δασαρχείο Κορίνθου (σχετική η υπ’ αριθ. 256962πε Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα) και την κατασκευή δικτύου συγκέντρωσης μήκους 2.064,0μ. και δικτύου διανομής μήκους περίπου 13.000,0μ. διερχόμενων εντός των ορίων επαρχιακής οδού καθώς και αγροτικών οδών, χωρίς απαίτηση απαλλοτρίωσης εκτάσεων.
 2. Την υπ’ αριθ. 35/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚA ΈΡΓA ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία αφορά σε βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής άρδευσης 1.110,0 καλλιεργούμενων στρεμμάτων της Κοινότητας Καλλιάνων του Δήμου Σικυωνίων. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν την κατασκευή δικτύου συγκέντρωσης μήκους 2.472,0μ. και δικτύου διανομής μήκους 11.377,0μ. διερχόμενων εντός των ορίων επαρχιακής οδού καθώς και αγροτικών οδών, χωρίς απαίτηση απαλλοτρίωσης εκτάσεων.
 3. Την υπ’ αριθ. 34/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία αφορά σε βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής άρδευσης 1.941,0 καλλιεργούμενων στρεμμάτων των Κοινοτήτων Ψαρίου και Κυλλήνης του Δήμου Σικυωνίων. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν την κατασκευή δεξαμενής σε ιδιοκτησία του Δήμου Σικυωνίων (σχετικό το υπ’ αριθ. 277/28.05.2020 συμβόλαιο) και την κατασκευή δικτύου συγκέντρωσης μήκους 2.673,0μ. και δικτύων διανομής μήκους 6.465,0μ. για την κοινότητα Ψαρίου και μήκους 8.110,0μ. για την κοινότητα Κυλλήνης, διερχόμενων εντός των ορίων επαρχιακής οδού καθώς και αγροτικών οδών, χωρίς απαίτηση απαλλοτρίωσης εκτάσεων.
 4. Την υπ’ αριθ. 30/2021 μελέτη με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία αφορά σε βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής άρδευσης 1.142,2 καλλιεργούμενων στρεμμάτων της περιοχής του αναδασμού της Κοινότητας Ασπροκάμπου του Δήμου Σικυωνίων. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν την κατασκευή δεξαμενής ιδιοκτησίας Δήμου Σικυωνίων σε παραχωρηθείσα στον Δήμο έκταση από το Δασαρχείο Κορίνθου (σχετική η υπ’ αριθ. 13884/23.02.2022 Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα) και την κατασκευή δικτύου συγκέντρωσης μήκους 3.422,0μ. και δικτύου διανομής μήκους 6.485,0μ., διερχόμενων εντός των ορίων επαρχιακής οδού καθώς και αγροτικών οδών, χωρίς απαίτηση απαλλοτρίωσης εκτάσεων.
 5. Την υπ’ αριθ. 27/2021 μελέτη με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία αφορά σε βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής άρδευσης 1.221,3 καλλιεργούμενων στρεμμάτων της περιοχής του αναδασμού της Κοινότητας Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν την κατασκευή δεξαμενής κεφαλής και δικτύου συγκέντρωσης μήκους 340,0μ. σε παραχωρηθείσα στον Δήμο έκταση από το Δασαρχείο Ξυλοκάστρου (σχετική η υπ’ αριθ. 59027/05.05.2022 Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα), την κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου σε ιδιοκτησία του Δήμου Σικυωνίων (σχετική η υπ’ αριθ. 398/20.04.2022 Ένορκη Βεβαίωση) και την κατασκευή δικτύου συγκέντρωσης μήκους 1.374,0μ. και δικτύου διανομής μήκους 8.429,0μ., διερχόμενων εντός των ορίων επαρχιακής οδού καθώς και αγροτικών οδών, χωρίς απαίτηση απαλλοτρίωσης εκτάσεων.
 6. Την υπ’ αριθ. 29/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία αφορά σε βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής άρδευσης 1.580,0 καλλιεργούμενων στρεμμάτων της Κοινότητας Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν την κατασκευή δεξαμενής κεφαλής σε υπό αγορά  έκταση του Δήμου Σικυωνίων και την κατασκευή δικτύου μεταφοράς μήκους 1.344,0μ. και δικτύου διανομής μήκους 12.000,0μ., διερχόμενων εντός των ορίων επαρχιακής οδού καθώς και αγροτικών οδών, χωρίς απαίτηση απαλλοτρίωσης εκτάσεων.
 7. Την υπ’ αριθ. 28/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία αφορά σε βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής άρδευσης 1.734,0 καλλιεργούμενων στρεμμάτων της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας του Δήμου Σικυωνίων. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν την κατασκευή δεξαμενής κεφαλής σε υπό αγορά  έκταση του Δήμου Σικυωνίων και την κατασκευή δικτύου μεταφοράς μήκους 113,0μ. και δικτύου διανομής μήκους 14.000,0μ., διερχόμενων εντός των ορίων επαρχιακής οδού καθώς και αγροτικών οδών, χωρίς απαίτηση απαλλοτρίωσης εκτάσεων.
 8. Την υπ’ αριθ. 31/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία αφορά σε βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής άρδευσης 1.734,0 καλλιεργούμενων στρεμμάτων της Κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν την κατασκευή δεξαμενής κεφαλής σε υπό αγορά  έκταση του Δήμου Σικυωνίων και την κατασκευή δικτύου μεταφοράς μήκους 1.344,0μ. και δικτύου διανομής μήκους 12.000,0μ., διερχόμενων εντός των ορίων επαρχιακής οδού καθώς και αγροτικών οδών, χωρίς απαίτηση απαλλοτρίωσης εκτάσεων.
 9. Την υπ’ αριθ. 6/2022 μελέτη με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», η οποία αφορά σε βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής άρδευσης 1.734,0 καλλιεργούμενων στρεμμάτων της Κοινότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων. Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν την κατασκευή δεξαμενής κεφαλής σε παραχωρηθείσα στον Δήμο έκταση από το Δασαρχείο Κορίνθου (σχετική η υπ’ αριθ. 46820/23.03.2022 θετική γνωμοδότηση), την κατασκευή δικτύου συγκέντρωσης μήκους 1.142,0μ. και δικτύου διανομής μήκους 7.000,0μ., διερχόμενων εντός των ορίων επαρχιακής οδού καθώς και αγροτικών οδών, χωρίς απαίτηση απαλλοτρίωσης εκτάσεων.

Στο σύνολο τους και οι εννέα ανωτέρω μελέτες της Τ.Υ. του Δήμου αφορούν σε εργασίες βελτίωσης και υφιστάμενων υποδομών εντός ιδιοκτησιών του Δήμου Σικυωνίων, εντός παραχωρηθέντων εκτάσεων στο Δήμο Σικυωνίων από τα οικεία Δασαρχεία και εντός των ορίων των υφιστάμενων επαρχιακών και αγροτικών δρόμων, χωρίς να επηρεάζονται τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, χωρίς να γίνονται διαπλατύνσεις και επομένως χωρίς να απαιτούνται απαλλοτριώσεις.

 

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και δη στα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την εξασφάλιση της απαιτούμενης  γης που καταλαμβάνει εκάστη προτεινόμενη πράξη, ο δικαιούχος Δήμος υποχρεούται να  υποβάλλει, προς εξέταση του εν λόγω κριτηρίου, απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, περί αποκλειστικής ιδιοκτησίας του χώρου της εν λόγω έκτασης και περί μη απαίτησης απαλλοτριώσεων εκτάσεων για την κατασκευή της πράξης.

 

Προκειμένου να υποβάλλει ο Δήμος Σικυωνίων προτάσεις χρηματοδότησης των ανωτέρω έργων  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με την παρούσα εισηγούμεθα την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

 

Α.     περί αποκλειστικής ιδιοκτησίας του χώρου των εκτάσεων των ακόλουθων μελετών: 

 • Του 2ου Ειδικού Προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 07/2021 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΈΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
 • της υπ’ αριθ. 35/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΈΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 • της υπ’ αριθ. 34/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 • της υπ’ αριθ. 30/2021 μελέτη με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 • της υπ’ αριθ. 27/2021 μελέτη με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 • της υπ’ αριθ. 29/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 • της υπ’ αριθ. 28/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 • της υπ’ αριθ. 31/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,.
 • της υπ’ αριθ. 6/2022 μελέτη με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Β.     περί μη απαίτησης απαλλοτριώσεων εκτάσεων για την κατασκευή των πράξεων που αφορούν στις ανωτέρω μελέτες.

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα  παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α.  Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι ότι :

       Οι χώροι των εκτάσεων των ακόλουθων μελετών είναι αποκλειστική ιδιοκτησία  του  Δήμου Σικυωνίων

και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την κατασκευή τους  : 

 

 1. Του 2ου Ειδικού Προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 07/2021 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΈΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
 2. Της υπ’ αριθ. 35/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΈΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 3. Της υπ’ αριθ. 34/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 4. Της υπ’ αριθ. 30/2021 μελέτη με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 5. Της υπ’ αριθ. 27/2021 μελέτη με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 6. Της υπ’ αριθ. 29/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΛΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 7. Της υπ’ αριθ. 28/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 8. Της υπ’ αριθ. 31/2021 μελέτη με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,.
 9. Της υπ’ αριθ. 6/2022 μελέτη με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

 Β.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων για δικές τους

ενέργειες  .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 70/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 20.05.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email