70/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/26.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 70/2019 Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3420/22.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
3.     Μυττάς Ιωάννης
4.     Μπουζιάνη Βασιλική
5.     Ζάρκος Δημήτριος
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος
7.     Σπανός Κων/νος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 21ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 06/03/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Π/Υ τρέχοντος έτους όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 06/03/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Τροποποιεί τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κάτωθι:

 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Κωδικός

Αριθμός

τίτλος Αρχική πίστωση μειώνουμε /αυξάνουμε διαμορφωθέν υπόλοιπο
5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» 2.283.006,73€ (-) 754.852,44€ 1.528.154,29€
5121.001 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» 431.000,00€ (-) 25.333,39€  405.666,61€
5122 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες» 1.505.747,41€ (-) 76.810,62 € 1.428.936,79€
5123 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» 105.340,39€ (+) 2.106,70€  107.447,09€
5129 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου» 54.081,06€ (-) 8.585,02€  45.496,04€
  Σύνολα: 4.379.175,59€ (-)863.474,77€ 3.515.700,82€

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός

Αριθμός

τίτλος οφειλόμενο ποσό μείωση/

αποπληρωμή

διαμορφωθέν

ποσό

02.00.6117.014 Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και Αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικ. Επ. και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1.748,40 1.748,40 0,00
02.00.6117.021 Υπηρεσία για την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 5.580,00 5.580,00 0,00
02.00.6718.008 Απόδοση στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του ποσοστού (60% από 1-1 έως 12-11-2017) και (25% από 13-11 έως 31-12-2017) του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσερχομένων στην Λαϊκή Αγορά ΚΙΑΤΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 {ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2017} 5.086,12 5.086,12 0,00
02.00.6737.009 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση  &  διερεύνησης  Αρχαίου Σταδίου} (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=50.161,50€ + Από Ιδίους Πόρους=49.838,50€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 98.331,58 21.451,47 76.880,11
02.00.6737.010 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ» {17SYMV001921175} ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1.871,77 1.871,77 0,00
02.00.6737.011 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο “Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 17SYMV002053459) 76.065,14 19.295,81 56.769,33
02.00.8112.003 Οφειλόμενα σε πληρεξούσιους δικηγόρους για παράστασή τους σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος 1.800,00 1.430,48 369,52
02.00.8112.004 Οφειλόμενα σε Δικαστικούς Επιμελητές για επιδόσεις εγγράφων του Δήμου κατά το παρελθόν οικονομικό έτος 800,00 800,00 0,00
02.00.8113.047 Οφειλόμενα στην Α.Ε. ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  για προμήθεια της από την πληρωμή μισθοδοσίας, σύμφωνα με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών 300,00 106,87 193,13
02.00.8114.001 Κρατήσεις προς απόδοση προηγούμενης χρήσης από παρακράτηση φόρων κ.λ.π. 35.154,75 9.399,35 25.755,40
02.00.8115.007 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων κατά το παρελθόν έτος 800,00 800,00 0,00
02.00.8117.001 Οφειλόμενη επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κατά το παρελθόν έτος 7.800,00 2.900,00 4.900,00
02.00.8117.081 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2016 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με την αρίθμ. 193/2016  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2.900,00 1.400,00 1.500,00
02.00.8117.091 Οφειλόμενη επιχορήγηση έτους 2017 σε Αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις αρίθμ. 236 & 335/2017  Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 1.800,00 800,00 1.000,00
02.10.6115.001 Λογιστική Υποστήριξη ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ έτους 2018 και κατάρτιση Λογιστικών Καταστάσεων τέλους χρήσης 2017 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ) 9.920,00 9.920,00 0,00
02.10.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 2.639,10 2.639,10 0,00
02.10.6264.003 Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ} 1.562,40 1.562,40 0,00
02.10.6265.008 Τεχνική υποστήρηξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ) 18.910,00 3.782,00 15.128,00
02.10.6265.012 Τεχνική υποστήρηξη SERVER, Δικτύων, Η/Υ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 5.408,88 1.785,60 3.623,28
02.10.6266.004 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (SOFTWARE) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 4.240,00 4.240,00 0,00
02.10.6266.007 Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου για την υποστήριξη, αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία της ιστοσελίδας του δήμου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 1.794,28 1.794,28 0,00
02.10.6634.002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 5.994,35 5.994,35 0,00
02.10.7134.006 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) και λογισμικού (SOFTWARE) με σκοπό την αναβάθμιση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ (ποσό 9.779,60 από ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) 14.177,80 300,03 13.877,77
02.10.8111.012 Οφειλόμενα στην Πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου για υπερωριακή απασχόληση μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 100,00 0,20 99,80
02.10.8111.013 Οφειλόμενα στους Ληξιάρχους των τριών (3) Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου μας για υπερωριακή απασχόληση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 310,00 5,10 304,90
02.10.8111.014 Οφειλόμενα σε υπαλλήλους του Δήμου για τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικών Κοινοτήτων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2.350,00 119,00 2.231,00
02.10.8115.003 Οφειλόμενα σε εκδότες εφημερίδων για δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων έτους 2018 800,00 669,80 130,20
02.15.6481.003 Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 4.147,41 4.147,41 0,00
02.15.6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών (Επιχ/ση Υπουργείου 2014=1.150,63) + (Επιχ/ση Υπουργείου 2015=25.839,76€) 26.990,39 649,50 26.340,89
02.20.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 18.160,76 2.544,66 15.616,10
02.20.6063.008 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 6.310,71 6.310,71 0,00
02.20.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 26.293,30 26.293,30 0,00
02.20.6635.004 Προμήθεια πλαστικών σακουλών απορριμμάτων για τα καλαθάκια απορριμμάτων & τα οχήματα καθαριότητας των οδοκαθαριστών του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 12.000,00 12.000,00 0,00
02.20.6721.005 Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής απορριμάτων έτους 2018 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 85.019,04 85.019,04 0,00
02.20.8116.010 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 9.000,00 4.071,48 4.928,52
02.30.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 1.629,44 123,01 1.506,43
02.30.6063.008 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 656,00 656,00 0,00
02.30.6262.009 Εργασίες συντήρησης Αστικού Εξοπλισμού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 24.800,00 24.800,00 0,00
02.30.6266.003 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) {Χρονικής περιόδου από 01.08.2018 έως 31.07.2019 }ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2.142,72 714,24 1.428,48
02.30.6661.008 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ} 5.418,18 5.418,18 0,00
02.30.7135.001 Προμήθεια εύκαμπτων οριοδεικτών (Κολωνάκια) 3.499,52 3.499,52 0,00
02.30.7323.003 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία  ΚΙΑΤΟΥ (Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτομίας) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 82.968,40 81.285,96 1.682,44
02.30.8113.004 Οφειλόμενα για εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγρ. δρόμων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 24.800,00 24.800,00 0,00
02.30.8113.005 Οφειλόμενα για τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE) 651,00 651,00 0,00
02.30.8116.001 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, από προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων  του Δήμου κατά το 2018 17.000,00 7.142,96 9.857,04
02.30.8116.004 Οφειλόμενα για προμήθεια ασφάλτου 19.634,20 19.634,20 0,00
02.35.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 1.256,52 69,34 1.187,18
02.35.6063.008 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 447,17 447,17 0,00
02.45.6262.002 Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 24.800,00 12,40 24.787,60
02.70.6063.004 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού έτους  (ένδυση κ.λ.π.) {ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,31 0,31 0,00
02.70.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 3.248,19 267,52 2.980,67
02.70.6236.002 Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της Λαϊκής Αγοράς (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.496,80 1.165,60 2.331,20
02.70.6236.004 Ενοικίαση Χημικών τουαλετών για τις ανάγκες εμποροπανύγηρις στην ΤΚ Στυμφαλίας (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 3.472,00 3.472,00 0,00
02.70.6262.007 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2018) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 24.790,08 24.790,08 0,00
02.70.6262.017 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2018) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 9.106,56 9.106,56 0,00
02.70.6262.018 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων  και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΑΤΑ 2018) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 7.893,84 7.893,84 0,00
02.70.6262.022 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ) 6.800,00 14,72 6.785,28
02.70.6262.023 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 9.000,00 5,04 8.994,96
02.70.6262.024 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ) 9.000,00 34,80 8.965,20
02.70.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) 1.084,86 1.084,86 0,00
02.70.6662.003 Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 1.500,00 1.500,00 0,00
02.70.7331.001 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) -ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- 13.264,27 11.900,25 1.364,02
02.70.8113.002 Οφειλόμενα για εργασίες εκχιονισμού δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 7.803,32 7.803,32 0,00
02.70.8116.003 Οφειλόμενα στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, από προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων  του Δήμου κατά το έτος 2018 4.000,00 2.896,01 1.103,99
  ΣΥΝΟΛΟ 487.707,12

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 863.474,77
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 487.707,12
ΠΟΣΟ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ  ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΗΣ 31/12/2018 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 375.767,65

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Κ.Α. ΠΟΣΟ 32 ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟ Π/Υ 2019
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 8511 2.980.007,49 185.793,15 2.794.214,34
02.20.8511 14.127,21 1.774,44 12.352,77
02.25.8511 360.326,04 48.653,20 311.672,84
02.45.8511 170.562,27 18.646,29 151.915,98
02.00.8511 2.434.991,97 116.719,22 2.318.272,75

 

*************************************************************************************************************

Από Κ.Α. 02.00.8511 με   τίτλο   «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους»,  ποσού 2.794.214,34€ μειώνουμε κατά  375.767,65€ διαμορφώνοντας  αυτή στο ποσό των 2.418.446,69€ .

Η διαφορά των {2.418.446,69 – (2.318.272,75 ανώτατο ύψος του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 02.00.8511)} 100.173,94€,  του παραπάνω Κ.Α. 02.00.8511, θα διατεθεί με νεότερη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ .

*************************************************************************************************************

Στον Κ.Α. 06.00.5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» από την διαμορφωμένη όπως παραπάνω  πίστωση ποσού 1.528.154,29 € μειώνουμε κατά (25.226,11 + 4.985,74 + 8.427,61)  38.639,46€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 1.489.514,83 €  διότι στον Προϋπολογισμό  τρέχοντος έτους στο χρηματικό υπόλοιπο χρήσης 2018 έχει συμπεριληφθεί και το ποσό των 38.639,46€, το οποίο   έσοδο προέρχεται από περιουσία που έχει διατεθεί στο Δήμο μας για εκπλήρωση σκοπού.

 

Στον Κ.Α. 06.00.1421.001 με τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος                               Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00€ αυξάνουμε κατά 38.639,46€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 68.639,46€

*************************************************************************************************************

Από Κ.Α. 02.90.9111 με   τίτλο   «Αποθεματικό» ποσού 184.799,15 € μειώνουμε κατά  4.985,74€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 179.813,41€ Μεταφέρει

πίστωση

ποσού

4.985,74€

Στον Κ.Α. 02.00.6739.008 των εξόδων με   τίτλο «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ {ΧΡΗΣΗ 2018} Εισπραχθέντα μέχρι 30/9»,  διορθώνοντας τον τίτλο σε «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ {ΧΡΗΣΗ 2018»,  πίστωση ποσού 4.985,74€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 25.226,11€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 30.211,85 € .

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email