70/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12 / 14-09–2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 70 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την πρόσληψη τριών (3) θέσεων καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωση έργου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 2ου Γυμνασίου και Εσπερινού Κιάτου (2)   θέσεις καθώς και 1ου ΓΕΛ   Κιάτου (1) θέση.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14ην Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 198/12-09-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος    

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                            2.- Β. Kελλάρης  

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                   3.- Γ.   Κουκουμέλης

4.- Α. Λούτα                        «                                                   4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου    

5.- Δ. Ασβεστόπουλος         «    

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

 

                                                                             ΘΕΜΑ   1ον (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

                                          

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εξέθεσε ότι η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών με την έναρξη της νέας Σχολικής Περιόδου, ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την πρόσληψη τριών (3) θέσεων καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωση έργου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 2ου Γυμνασίου και Εσπερινού Κιάτου (2) θέσεις καθώς και 1ου ΓΕΛ Κιάτου (1) θέση.» εξέθεσε ότι:

   Με την υπ’ αριθ. 64/2018 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίσαμε:

  1. Την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων:

α) Δύο (2) θέσεις στο 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου και

β) Μία (1) θέση στο 1ου ΓΕΛ   Κιάτου.

  1. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020.
  1. Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των καταστάσεων των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων και τη σύνταξη οποιουδήποτε εγγράφου προκύψει ,προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης .

Η πρόσληψη για τις παραπάνω θέσεις θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είναι καθορισμένα , με την έννοια ότι δεν προβλέπεται από κάποια διάταξη νόμου, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Τακτικά Μέλη:

  • Δημήτριος         Ζάρκος
  • Αλέξιος             Βυτινιώτης
  • Αναστάσιος       Λεονάρδος

Αναπληρωματικά Μέλη

  • Δημήτριος       Ασβεστόπουλος
  • Αικατερίνη       Λούτα
  • Γεώργιος         Κουκουμέλης

4.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την «Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις τρείς (3) θέσεις καθαριστριών-καθαριστών, θα αναφερθούν λεπτομερώς στη προκήρυξη που θα αναρτηθεί α)στην είσοδο των σχολείων, β)στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου δ) στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ε) Στα   Δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων   Φενεού και Στυμφαλίας.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι για το 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου υποβλήθηκαν δώδεκα (12) αιτήσεις καθώς δώδεκα (12) αιτήσεις υποβλήθηκαν και για το 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου, στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι συντάχθηκαν πίνακες με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και με τα συγκεντρωτικά μόρια που συγκεντρώνει η καθεμία με βάση την προκήρυξη, στη συνέχεια με την από 11-09-2018 ΑΔΑ: 6ΠΗΒΟΚ3Ξ-1Μ4 απόφαση της τριμελούς επιτροπής αποφασίσαμε ότι η θέσεις κατοχυρώθηκαν:

   Για το 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου στις κυρίες α) Δημοπούλου Παναγιώτα και β) Παπανίκου Μαρία, όπου στη συνέχεια υπέβαλε παραίτηση η κ. Δημοπούλου Παναγιώτα και με βάση τα μόρια η θέση κατοχυρώθηκε στην κ. Βλάσση Βασιλική, όπου και αυτή στη συνέχεια υπέβαλε παραίτηση και η θέση με βάση τα μόρια κατοχυρώθηκε στην κ. Ντούλα Αναστασία.

Για το 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου στην κυρία α) Λιάκη Δήμητρα με βάση τα μόρια του τελικού πίνακα.

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Κρίνει τη συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Α.- Εγκρίνει τα πρακτικά της   τριμελούς επιτροπής για την πρόσληψη τριών (3) θέσεων καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωση έργου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του 2ου Γυμνασίου και Εσπερινού Κιάτου δύο (2) θέσεις καθώς και 1ου ΓΕΛ Κιάτου μία (1) θέση, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με βάση την απόφαση της τριμελούς επιτροπής και οι θέσεις κατοχυρώνονται:

1.- Για το 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινό Κιάτου.

     α) Στην κ. Παπανίκου Μαρία του Γεωργίου και

     β) Στην κ. Ντούλα       Αναστασία του Θεοφάνη   και

2.- Για το 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου.

α) Στην κ. Λιάκη Δήμητρα του Δημητρίου

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο για την υπογραφή των συμβάσεων και την πληρωμή των εν λόγω καθαριστριών με βάσει τις διατάξεις που ισχύουν για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    70 / 2018   και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                           1.- Α. Λεονάρδου

                                                                                                            2.- Α. Βυτινιώτης

                                                                                                           3.- Δ. Ασβεστόπουλος

                                                                                                          4.- Αι. Λούτα

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                          

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                   Κιάτο 14-09-2018

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email