70/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 6ης/10.03.2017 έκτακτης & κατεπείγουσας

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 70/2017

Περίληψη : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2017, διάθεσης πίστωσης ποσού 129.166,16€ για το 1ο υποέργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του μέτρου 7 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΚΟΔ.ΟΠΣΑΑ:950272)» [51/2017 απόφαση Ο.Ε.].

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3109/10.3.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Μπούρης Ευάγγελος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.    
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Πανάγου Αθανάσιος
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Μυττάς Ιωάννης
 16. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
 17. Καρακούσης Ευάγγελος
 18. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 19. Σπανός Κωνσταντίνος
 20. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 21. Γεώργας Χρήστος
 22. Ρουμπέκας Γεώργιος
 23. Κελλάρης Βασίλειος
 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
 25. Λαλιώτης Γεώργιος  
 26. Νανόπουλος Βασίλειος
     
       
       
       
       
       
       
Απόντα
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21.Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Ρήγας Ι. (Βελίνας)  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, αναφέροντας στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε τo κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα και με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2017, διάθεσης πίστωσης ποσού 129.166,16€ για το 1ο υποέργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του μέτρου 7 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΚΟΔ.ΟΠΣΑΑ:950272)» [51/2017 απόφαση Ο.Ε.], έθεσε υπόψη του σώματος τα εξής:

1]την αρ. 68/2017 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποδεχτήκαμε την χρηματοδότηση του εν θέματι έργου.

2] την από 10/03/2017 εισήγηση της Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας από την οποία προκύπτει η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού 2017 .

3] την αρ. 51/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού 2017 .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •  την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. 68/2017 απόφαση Δ.Σ.,
 •  την από 10/3/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 •  την 51/2017 (ΑΔΑ: Ω5Υ5Ω1Θ-862) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
 •  τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνειως έχει την αρ. 51/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα & Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, ως κάτωθι:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην

Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων                                                          

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8}

€   111.726,25

Διόρθωση Τίτλου &

Προϋπολογισμού

Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων                 

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020) {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066} €     129.166,16

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Ως προς τα έσοδα :

Κ.Α. 06.00.1322.007 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013″ (Π.Α.Α. 2007-2013)” για την υλοποίηση του έργου και της προμήθειας της πράξης με τίτλο “Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων” {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8}» έχει εγγραφεί κατά την κατάρτισή του πίστωση ποσού 161.726,25 € .

Το ποσό αυτό αφορούσε 111.726,25€ για το έργο και 50.000,00€ για την   προμήθεια του εξοπλισμού.      

          

Διόρθωση τίτλου & ενίσχυση πίστωσης κατά 17.439,91 €

Κ.Α. 06.00.1322.007 σε   τίτλο «Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020″ (Π.Α.Α. 2014-2020)” για την υλοποίηση   του έργου και της προμήθειας της πράξης με τίτλο “Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων” {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066}» και ενισχύουμε την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση των 161.726,25€ κατά 17.439,91€ και διαμορφώνουμε αυτή στο ποσό των 179.166,16€.

Το ποσό αυτό αναλύεται σε 129.166,16€ για το έργο και 50.000,00€ για την προμήθεια.

Ως προς τα έξοδα :

1] Κ.Α. 02.64.7311.005 με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- έχει εγγραφεί κατά την κατάρτισή του πίστωση ποσού 111.726,25 € .

Διόρθωση τίτλου & ενίσχυση πίστωσης κατά 17.439,91€ Κ.Α. 02.64.7311.005 σε τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- (Νέος Ανάδοχος) και ενισχύουμε την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 111.726,25€ κατά 17.439,91€ και διαμορφώνουμε αυτή στο ποσό των 129.166,16€.
  2] Κ.Α. 02.64.7135.012 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8}   έχει εγγραφεί κατά την κατάρτισή του πίστωση ποσού 50.000,00 € . Διόρθωση τίτλου Κ.Α. 02.64.7135.012 σε τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ Δήμου Σικυωνίων» Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) {ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210066} .-

Σημείωση: Για τον Κ.Α. 02.64.7311.005 με πίστωση ποσού 111.726,25 € έχει εκδοθεί η αρίθμ. 116/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία έχει ψηφισθεί με την υπ’ αρίθμ. 15/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63ΦΤΩ1Θ-2Γ4).

Για το επιπλέον ποσό των 17.439,91€ μετά την τροποποίηση του προϋπολογισμού με την παρούσα και την έγκρισή της από τον οικείο Γ.Γ.Α.Δ., η Οικονομική Επιτροπή με νεώτερη απόφασή της θα ψηφίσει συμπληρωματική πίστωση προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση με τον νέο ανάδοχο.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 70/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10 Μαρτίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email