7/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

3η/30.01. 2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης
 

7/2023

  Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 30η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1290/26.1.2023 πρόσκληση,                        που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων                                του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων παρευρέθηκε ο πρόεδρος                             της κοινότητας Λαλιωτίου κ. Τυρλής Άγγελος για τη συμμετοχή του στη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Μυττάς Ι. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δημ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την με αρ. πρωτ. 603/16-01-23 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που ακολουθεί:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις :

1) του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

2) του Π.Δ.34/1995 (Α’30) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» και ειδικότερα την παρ. 1ε του άρ. 4 όπως ισχύει σήμερα, περί των μισθώσεων που δεν υπάγονται στην προστασία του εν λόγω Π.Δ.

3) του Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα του άρ.192, όσον αφορά την εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 (Α’ 133).

4) του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικά του άρ. 72 αυτού όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής

5) την υπ’ αριθ. 52/13-04-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση (με δημοπρασία) ισογείου δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο κτήριο της πρώην Κοινότητας Λαλιωτίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Κοινότητας Λαλιωτίου

6) την υπ΄ αριθμ. 12999395/27-07-2022 Βεβαίωση οριστικής υπαγωγής στο Ν.4495/2017 του ως άνω αναφερόμενου ακινήτου, η οποία έγινε λόγω αλλαγής χρήσης του τμήματος ισογείου επιφανείας 79,19 τ.μ. από αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Λαλιωτίου σε «καφενείο-ψησταριά-σνακ μπαρ».

7) την υπ΄ αριθμ. 225/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικών Ακινήτων, προτείνει τη διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισογείου δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στο κτήριο της πρώην Κοινότητας Λαλιωτίου, η οποία θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77), με τους παρακάτω όρους:

 

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θα διεξαχθεί φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης ισογείου δημοτικού ακινήτου το οποίο ευρίσκεται στο κτήριο της πρώην Κοινότητας Λαλιωτίου, επιφανείας 79,19 τ.μ. και θα χρησιμοποιηθεί ως «καφενείο-ψησταριά-σνακ μπαρ».

 

Άρθρο 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική, θα διεξαχθεί δε

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77) στις …/…/… ημέρα …… από ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. στην αίθουσα 4 του Δημοτικού Συμβουλίου, από την αρμόδια Επιτροπή.

 

Άρθρο 3

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των …………€ μηνιαίως.

Άρθρο 4

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως.

 

Άρθρο 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μέχρι την 5η εκάστου μηνός στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας, το μίσθωμα επιβαρύνεται με κράτηση χαρτοσήμου 3% επί του συνόλου αυτού καθώς και με

κράτηση 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ.

Μετά το δεύτερο έτος, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

 

Άρθρο 6

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται «………» με δικαίωμα παράτασης ………, κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου ή παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτο. Απαγορεύεται επίσης η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, η οποία μπορεί να δοθεί με απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής και εγγυητή) και θα υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης.

Αποχώρηση του αρχικού μισθωτή και μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης σε άλλο, επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, πάντα κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον ο νέος μισθωτής θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης.

 

Άρθρο 7

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται με ρήτρα αποζημιώσεως υπέρ του Δήμου € ……….. και εν συνεχεία αυτοδίκαιη λύση της συμβάσεως εφ’ όσον:

– δε λειτουργήσει το κατάστημα εντός 20 ημερών από την ημέρα της υπογραφής της συμβάσεως την οποία πρέπει να υπογράψει αμέσως αφ’ ότου κληθεί από το Δήμο

– ή/και δε θέσει σε λειτουργία ή θέσει σε πλημμελή λειτουργία το Κατάστημα, (δηλ.υποχρεούται να το θέσει σε πλήρη λειτουργία χρονική και λειτουργική, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Όσον αφορά στη λειτουργία του, να διαθέτει άπαντα τα πωλούμενα

είδη που επιτρέπονται από το Νόμο και ζητούνται από τους πελάτες )

– ή/και εφ’ όσον δεν καταβάλλει το μίσθωμα εμπρόθεσμα.

Η διαπίστωση της παραβάσεως των όρων αυτών εναπόκειται στο Δημοτικό Συμβούλιο,το οποίο θα καταγγέλλει μονομερώς τη σύμβαση με τις ως άνω συνέπειες, επιφυλασσόμενου του Δήμου να ζητήσει, πέραν της ανωτέρω συνομολογηθείσας ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση πάσης ζημίας.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κοινοποιήσει στον τελευταίο πλειοδότη και ενδεχομένως παραβάτη των υποχρεώσεων αυτών, εγγράφως τις ανωτέρω πλημμελείς αιτιάσεις και παραβάσεις και να τον καλέσει εντός δυο (2) ημερών να εφαρμόσει τους

όρους της διακηρύξεως και να άρει κάθε παράβαση.

Παρελθούσης της προθεσμίας αυτής ο Δήμος χωρίς άλλο τίποτα, θα καταγγείλει τη σύμβαση και δικαιούται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να αποβάλει τον παραβιάζοντα τους όρους αυτούς τελευταίο πλειοδότη.

Ο μισθωτής, υποχρεούται επί πλέον του μισθώματος και στις εξής υποχρεώσεις:

Α) Στην πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Β) Στην πληρωμή των τελών Φωτισμού και Καθαριότητας,

Γ) Στην απόδοση του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων (άρ. 62 ν. 4483/2017 –

Α’ 107) και

Δ) Στην πληρωμή του χαρτοσήμου και της επί αυτού κράτησης υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς επίσης και κάθε φόρου ή τέλους που βαρύνει αυτόν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δε θα υποχρεώνεται σε οποιαδήποτε

κατασκευή τόσο στο μισθωμένο κτίσμα όσο και στο μισθωμένο περιβάλλοντα χώρο ούτε και σε αναγκαία, κάθε δε δαπάνη επισκευής ή συντήρησης, είτε αναγκαία είναι είτε επωφελής, θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και θα παραμείνει σε όφελος του μισθίου, χωρίς ο μισθωτής να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ούτε σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού ή αφαίρεσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα. Παρέχεται το δικαίωμα στον τελευταίο πλειοδότη – εκμεταλλευτή του μισθίου, να επιφέρει μικρές εξωτερικές τροποποιήσεις (διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου) για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μισθίου, πάντα με την έγκριση της Δημοτικής Αρχής.

Σε περίπτωση που λάβουν χώρα κατασκευές χωρίς την προγενέστερη άδεια της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος δύναται να αξιώσει αζημίως την αποξήλωση των κατασκευών και την επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Δήμος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, μη δικαιούμενος ουδεμίας αποζημίωσης και για οποιαδήποτε αιτία. Δεν χωρεί παράταση της μίσθωσης, πλέον της αναφερόμενης στο άρθρο 6ο κατά τα ανωτέρω. Επίσης υπάρχει υποχρέωσή του όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών) αποσύρει όλα τα κινητά (και μόνο) πράγματά του, ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο Δήμο.

Ο δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε, συνεπώς, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μισθώσεως, παραιτείται δε ο μισθωτής ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Δήμου σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις.

 

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

 1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
 3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς το Δήμο Σικυωνίων.
 6. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα δικαιολογητικά ή δεν παρουσιάσουν εγγυητή.

 

Άρθρο 9

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1)Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντος και του εγγυητή. Εφόσον ο συμμετέχων τυγχάνει νομικό πρόσωπο, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του. Ειδικά για τις Α.Ε. που θα καταθέσουν προσφορά, εκτός της ταυτότητας του καταθέτοντος και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Οι Ομόρρυθμες Εταιρείες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, από το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, η προσφορά κατατίθεται από τα ίδια ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

2) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου κ α τ ά τ α α ν ω τ έ ρ ω α ν α φ ε ρ ό μ ε ν α , εκπροσώπου της εταιρίας εφόσον συμμετέχει νομικό πρόσωπο ή φυσικού προσώπου εφόσον συμμετέχει φυσικό πρόσωπο θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα

καθώς και ότι δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και ότι δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται με την παρούσα.

3) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα και του εγγυητή του θεωρημένη για το

γνήσιο της υπογραφής ότι:

Δεν έχει κινηθεί διαδικασία πτώχευσης σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό

 • Δε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης
 • Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
 • Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από συναφθείσα σύμβαση μεταξύ της εταιρίας του και Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.
 • Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.

4) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή σύσταση παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ίση με το 10% της πρώτης προσφοράς μισθωμάτων ….. ετών, ήτοι ……….. €. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης, από άλλη καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ίση με το 10% του συνολικού επιτευχθέντος τιμήματος που προέκυψε από τη δημοπρασία, η δε χρονική της διάρκεια θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά το πέρας της σύμβασης. Όσον αφορά τους λοιπούς συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους, θα επιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

5) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος ή του εκπροσώπου της εταιρίας ή του διαχειριστή και του εγγυητή για συμμετοχή σε δημοπρασία. Όταν συμμετέχει νομικό πρόσωπο, απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά και για το ίδιο το νομικό πρόσωπο, πέραν του εκπροσώπου ή διαχειριστή του.

6) Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων ότι ο συμμετέχων ή ο εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής κατά περίπτωση και ο εγγυητής, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο ή ότι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών τους και τηρούν τους όρους αυτής (Δημοτική Ενημερότητα σύμφωνα με το άρ. 285 του ν. 3463/2006 – Α’ 114). Όταν

συμμετέχει νομικό πρόσωπο, απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά και για το ίδιο το νομικό πρόσωπο, πέραν του εκπροσώπου ή διαχειριστή του.

7) Απόσπασμα ποινικού μητρώου τουλάχιστον τελευταίου εξαμήνου του συμμετέχοντος ή εκπροσώπου ή διαχειριστή ανά περίπτωση και του εγγυητή.

8) Αντίγραφο συμβολαίου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο συμμετέχων ή ο εγγυητής έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητο ή ακίνητα, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ιδιοκτησίας βαρών και μη διεκδικήσεων από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο καθώς και φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

9) Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντος και του εγγυητή.

 

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος ή να έχουν εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο.

 

Άρθρο 10

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με τη συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η απόφασή της καταχωρείται στα πρακτικά.

Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας, ευκρινώς και καταχωρίζει στο πρακτικό διενέργειας

της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.

Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη. Η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.

Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, κατακυρώνονται από την Οικονομική Επιτροπή.

 

Άρθρο 11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για έλεγχο ως προς τη νομιμότητά της.

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση καθώς και στον εγγυητή του, αποστέλλεται κοινοποίηση της σχετικής απόφασης μαζί με την ως άνω αναφερόμενη έγκριση ως προς τη νομιμότητά της. Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

Εάν ο ανάδοχος αποβιώσει ή τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή δικαστική απαγόρευση πριν να υπογραφεί η σύμβαση, ο διαγωνισμός θεωρείται ως μη γενόμενος.

Ο Δήμος Σικυωνίων, ουδόλως ευθύνεται, στην περίπτωση που τα αποτελέσματα της δημοπρασίας δεν εγκριθούν από την Αποκεντρωμένη Δ/ση Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ούτε ο τελευταίος πλειοδότης μπορεί να εγείρει αξίωση αποζημίωσης ή άλλες αξιώσεις για το λόγο αυτό.

 

 

Άρθρο 12

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όταν:

– δεν προσέλθει για την υπογραφή του πρακτικού της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία

– αρνηθεί να υπογράψει την σύμβαση.

– δεν τηρήσει τους παρόντες όρους

– δεν εκτελέσει τη σύμβαση νόμιμα και προσήκοντα.

 

 

Άρθρο 13

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις, κατατίθενται στην επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή την επομένη της ανακοίνωσης του αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών, και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.

Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται στη διενεργήσασα το διαγωνισμό επιτροπή, η οποία αφού τις εξετάσει, διατυπώνει τεκμηριωμένη γνώμη, την οποία και διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζει τελικώς για την αποδοχή ή την απόρριψή τους.

 

Άρθρο 14

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε

σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 

Άρθρο 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

α) θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Kατάστημα καθώς και στο κτήριο του καταστήματος της πρώην Κοινότητας Λαλιωτίου

β) θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.kiato.gov.gr

γ) Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο – πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ- σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).

 

Άρθρο 16

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο Δήμος Σικυωνίων είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με τα αρ. 11 & 12 του Ν. 4122/2013 (Α’42) και τον νέο Κ.ΕΝ.Α.Κ. (ΦΕΚ 2367/τ. Β’/12-07-2017) για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) του μισθίου.

 

Άρθρο 17

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων – Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου και στα τηλέφωνα: 2742360138-139).

 

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου κοινότητας Λαλιωτίου κ. Τυρλή Άγγελου.

Α. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (79,19 τμ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 603/16-01-23 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανά άρθρο παρουσιάζονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Β. Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας την Τρίτη 21η Φεβρουαρίου 2023  (άρθρο 2)                      με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα 170,00€ (άρθρο 3) τη διάρκεια μίσθωσης σε (6) χρόνια με δικαίωμα παράτασης για άλλα (6) χρόνια  (άρθρο 6) , την ρήτρα αποζημίωσης υπέρ του Δήμου σε 1.000,00€ (άρθρο 7), την εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε 204,00€ (άρθρο 9) ίση με το 10% πρώτης προσφοράς των μισθωμάτων ενός (1) έτους.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.01.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email