7/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   2  /  07  –  02 –  2023

 

                                                            Αριθμός  Απόφασης:    7  /  2023

 

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Εντοπισμένη τροποποίηση  της Πολεοδομικής Μελέτης Πλατανίων στο Ο.Τ. 404 του οικισμού

Κιάτου.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  7ην  Φεβρουαρίου  του έτους  2023    ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  1855/3-2-2023  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος         Γκούμας            (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.-  Αντώνιος          Κατσιμπούλας   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος    (Μέλος)

4.- Δημήτριος   Σώκος              (Μέλος)

5.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)                                         ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                 1.-  Α. Λεονάρδου    Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα

«Εντοπισμένη τροποποίηση  της Πολεοδομικής Μελέτης Πλατανίων στο Ο.Τ. 404 του οικισμού Κιάτου» ανέφερε τα  εξής:

 

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το  υπ’ αριθ. 1634/1-2-2023 σχετικό έγγραφό της,  όπου  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  σχετικά  με την  Εντοπισμένη τροποποίηση  της Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος  τα Πολεοδομικής Ενότητας 2 «ΤΡΑΓΑΝΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ»  του οικισμού  Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων (Περιοχή ΠΛΑΤΑΝΙΑ)  στο Ο.Τ. 404

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εξέθεσε ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου  με την υπ’ αριθ. 4/2023  απόφασή της Κοινότητάς του, γνωμοδότησε  θετικά για  την εν λόγω εντοπισμένη τροποποίηση  της Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος  τα Πολεοδομικής Ενότητας 2 «ΤΡΑΓΑΝΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ»  του οικισμού  Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων (Περιοχή ΠΛΑΤΑΝΙΑ)  στο Ο.Τ. 404  σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1634/01-02-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το υπ’ αριθ.1634/01-02-2023   έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

4.-   Την  υπ’ αριθ. 4/2023  θετική  εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου και ύστερα

από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει    την εντοπισμένη τροποποίηση  της Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος  τα Πολεοδομικής Ενότητας 2 «ΤΡΑΓΑΝΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ»  του οικισμού  Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων (Περιοχή ΠΛΑΤΑΝΙΑ)  στο Ο.Τ. 404  σύμφωνα με τα προεκτεθέντα που  αναφέρονται στην  υπ’ αριθ.  1634/01-02-2023  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     7 /  2023    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  07-02-2023

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΜΥΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email