7/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 2ης/4. 1. 2023  Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης )συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   7/2023

Περίληψη: Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων  οικονομικού  έτους 2023.

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η  του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε  ε ι δ ι κ ή   (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 21382/30-12-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/ 2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ. 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Θελερίτης Γεώργιος  10. Φιακάς Παναγιώτης  11.ΣώκοςΔημήτριος 12. Τσιόγκας Νικόλαος 
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μαστοράκης Δημήτριος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Παπαβασιλείου Νικόλαος 24. Χουσελάς  Ευάγγελος
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Συριάνος Κων/νος                         

 

2. Γκούμας Σταμάτιος

 
     

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 7. Σκούπας Α. (Μποζικών)
8. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 10. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Π. (Γονούσας)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτησης του θέματος)

 

2. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του  θέματος)

 

3. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του  θέματος)

 

 

      Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

1ο  (μοναδικό)  Θέμα  ημερήσιας διάταξης   

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και στο  1ο  και μοναδικό  Θέμα της ημερήσιας  διάταξης με τίτλο:  «Ψήφιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού  έτους 2023»,  έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω:

 

(στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λέγγας Μάρκος δήλωσε ότι,  μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε , η συνεδρίαση και η συζήτηση του θέματος είναι αντισυνταγματική  ως εκ τούτου εμείς ως παράταξη αποχωρούμε (και αποχώρησε ο κ. Μ. Λέγγας )

 

 1. Την αριθ. 451/2022 με ΑΔΑ: Ψ21ΧΩ1Θ-Ζ7Ρ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Σικυωνίων» .

 

 1. Την με αριθ. πρωτ. 3695/23.12.2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 .

 

 1. Την αριθ. 1/2023 με ΑΔΑ: 976ΡΩ1Θ-404 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Οκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2023».

 

 1. Την αριθ. 6/2023 με ΑΔΑ : 9ΔΟ9Ω1Θ-09Ζ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα: Έγκριση «Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2023».

 

 1. Την με αριθ. πρωτ. 21023/ 27-12-2022 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 1. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων .

 

Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων  κ. Τσολάκος Γεώργιος εισηγούμενος το θέμα ανέλυσε  λεπτομερώς στο σώμα τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και έδωσε απαντήσεις  σε σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν από τα μέλη του Συμβουλίου .

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος,  εκπρόσωπος της ελάσσονος  μειοψηφίας κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου μεταξύ άλλων ανέφερε ………… δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την Τουριστική ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης του Κιάτου και της Κοινότητας  Κάτω  Διμηνιού, μηδενικό ποσό πρόβλεψης για ναυαγοσώστη, ομοίως για την γαλάζια σημαία, στασιμότητα έργων όπως αποθήκες ΑΣΟ, υδραγωγεία Φενεού προβλέψιμο ποσό μηδενικό,  εκσυγχρονισμός ΚΕΠ ηλεκτρονική διακυβέρνηση προβλέψιμο ποσό μηδενικό, υπάρχουν μόνο μικροποσά για την συντήρηση των  υπολογιστών.

Επίσης  ανείσπρακτα πρόστιμα ΚΟΚ , ανείσπρακτα δημοτικά τέλη,  όμως, πιθανολογείτε ότι θα εισπραχθούν  άρα , έχουμε έναν φουσκωμένο σε νούμερα προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων αλλά,  όταν κάνουμε ένα πλήρη ξεκαθάρισμα των οικονομικών σχέσεων του Δήμου,  θα δούμε πως ο Δήμος είναι ζημιογόνος, είναι λογικό? ένας Δήμος με ταμειακό υπόλοιπο 5,5 εκατομμυρίων να  επιβαρύνει στην χειρότερη οικονομική περίοδο τους πολίτες   με αύξηση των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας 140% , ο Δήμος αυτός δεν έχει ταμειακές δυνατότητες ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός για αυτούς τους λόγους καταψηφίζω τον προϋπολογισμό .

 

Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος  μειοψηφίας κ. Ευάγγελος Χουσελάς  μεταξύ άλλων ανέφερε………. δεν υπάρχει προϋπολογισμός, είναι ένα τυπικό νούμερο που πρέπει να συντάξει  η Δημοτικής αρχή,  δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση,  ο Δήμος δεν είναι ανεξάρτητος είναι ετεροδιοίκηση  του Υπουργείου Οικονομικών και Εσωτερικών που πρέπει να συνταχθεί για να πάμε παρακάτω,  καταψηφίζω τον προϋπολογισμό.        

 

 

Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος  μειοψηφίας κ. Βασίλειος Νανόπουλος  μεταξύ άλλων ανέφερε……δεν υπάρχει πρόβλεψη έργων Κοινωνικής Προστασίας, αντιπλημμυρικά έργα,  αντιπυρικά έργα,  αντισεισμικά έργα,  σχολικές κτιριακές υποδομές,  έργα προς όφελος των πολιτών,  δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ως εκ τούτου καταψηφίζω τον προϋπολογισμό .

 

Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ.  Ν. Ζαχαρόπουλος και Β. Γαλάνης.

 

  Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 451/2022 με ΑΔΑ: Ψ21ΧΩ1Θ-Ζ7Ρ
 • την με αριθ. πρωτ. 3695/23.12.2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου
 • αριθ. 1/2023 με ΑΔΑ: 976ΡΩ1Θ-404 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 • την αριθ. 6/2023 με ΑΔΑ : 9ΔΟ9Ω1Θ-09Ζ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 • την με αριθ. πρωτ. 21023/ 27-12-2022 Εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις προς ψήφιση σύμφωνα με την

    αριθ. 108/72349/16-10-2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών  και τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου   

     77 του Ν.    4172/2013,  – και

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

     Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. :  Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Μαστοράκη, Α. Κατσιμπούλα , 

     Ν. Παπαβασιλείου Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου,  (η οποίοι έδωσαν αρνητική ψήφο στην έγκριση του προϋπολογισμού

και του Ο.Π.Δ. έτους 2023,  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας).

 

Ως  εκ τούτου  σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις (Αριθ. 108/72349/16-10-2019 εγκύκλιο του Υπ.  

   Εσωτερικών  και τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 77 του Ν.    4172/2013)  η απόφαση ένεκα απουσίας    

   εναλλακτικών προτάσεων  θεωρείται ομόφωνη.

 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι  & Ψ η φ ί ζ ε ι τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 1/2023 με ΑΔΑ: 976ΡΩ1Θ-404 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Οκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2023», που κατά γενική ανακεφαλαίωση Εσόδων – Εξόδων έχει ως εξής:

        Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η     Ε Σ Ο Δ Ω Ν   (I)
   

0

   

Τ Α Κ Τ Ι Κ Α        Ε Σ Ο Δ Α

 

 

8.749.159,41

  01   ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 118.991,75
  02   ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.000,00
  03   ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.811.252,67
  04   ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 401.690,00
  05   ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 182.100,00
  06   ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 4.154.574,99
  07   ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 65.550,00
   

1

   

E K T A K T A     Ε Σ Ο Δ Α

 

 

16.599.992,69

  11   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00
  12   ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0,00
  13   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16.544.913,49
  14   ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 23.640,00
  15   ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 25.000,00
  16   ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.439,20
   

2

   

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

 

 

99.123,88

  21   ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 84.657,33
  22   ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 14.466,55
   

3

   

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

 

 

5.906.085,52

  31   ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.040.180,05
  32   ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.865.905,47
   

4

   

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

 

 

2.096.030,49

  41   ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.682.137,25
  42   ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 51.000,00
  43   ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 362.893,24
   

5

   

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

 

 

6.574.192,50

  511   Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από  ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.194.428,28
  512   Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 4.379.764,22
   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν:

 

40.024.584,49

 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η    Ε Ξ Ο Δ Ω Ν
                      Π Ι Ν Α Κ Α Σ   1  
 

6

 

Έ ξ ο δ α

 

11.381.735,62

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.988.042,99
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 906.543,86
62 Παροχές τρίτων 3.309.188,67
63 Φόροι τέλη 72.282,72
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 496.237,89
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 460.459,05
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.167.813,79
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1.942.166,65
68 Λοιπά έξοδα 39.000,00
 

7

 

Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς

 

22.827.823,53

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.352.148,67
73 Έργα 20.183.274,73
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 292.400,13
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00
 

8

 

Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις

 

5.733.427,17

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 352.110,98
82 Αποδόσεις 1.730.650,41
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 3.650.665,78
 

9

 

Α π ο θ ε μ α τ ι κ ό

 

81.598,17

Σύνολο: 40.024.584,49
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2:  ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

7.370.715,54
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1.614.281,26
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

226.522,04
20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

4.337.910,57
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

888.427,43
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

4.185.046,75
35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

291.373,30
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

0,00
45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

 

525.178,62
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

0,00
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 

115.805,88
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 

1.639.940,39
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 

691.403,00
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 

7.096.393,78
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 

9.387.575,65
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

 

0,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.572.412,11
Σύνολα 39.942.986,32
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

 

40.024.584,49

           

Β.  Χαρακτηρίζει, τα έργα που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023

Κατασκευάσιμα, Αυτοτελή και Λειτουργικά, όπως ανά Υπηρεσία και Κωδικό Αριθμό  αναγράφονται  και

μεταφέρθηκαν από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023,  το οποίο εγκρίθηκε  με την αριθ. 6/2023 με

ΑΔΑ : 9ΔΟ9Ω1Θ-09Ζ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .

 

Γ. Ε γ κ ρ ί ν ε ι  & Ψ η φ ί ζ ε ι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο  Δράσης έτους 2023  του Δήμου Σικυωνίων

ως έχει συνταχθεί, επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

 

 

 

 

 

 

Δ.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να λάβουν γνώση .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 7/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 4 – 1 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email