7/2022 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της αριθ. 3ης /18-07-2022 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών του Γεωργίου Μαυρούλια.

 

Πράξη Αριθ. 07

 

ΘΕΜΑ : Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. 12_29-03-2022 Προκήρυξης Υποτροφιών {Ακαδ. έτους 2020-2021 (Σχολικού έτους 2019-2020)} & προθεσμία υποβολής ενστάσεων

 

Η Διοικητική Επιτροπή του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια», αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Σικυωνίων, κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο και τους 27  Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλη της Επιτροπής, συνήλθε  σε T Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 κατόπιν της αριθ. 77/15-07-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Δημάρχου (Προέδρου της Επιτροπής ), η οποία επιδόθηκε  σε κάθε ένα  μέλος της και στο Δήμαρχο (Πρόεδρο της Επιτροπής ), ο οποίος παραβρέθηκε  .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 δηλαδή:

 

 

AA Παρόντες  

AA

Απόντες
1 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 3 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9 ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
11 ΛΕΓΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 11 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 12  ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
13 ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14 ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15 ΧΟΥΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων και γραμματέας του Ιδρύματος Υποτροφιών Γ. Α. Μαυρούλια,  κ. Κακάτση Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα 4ο

 

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια», κ. Σπυρίδων  Π. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στα μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω:

  1. Την υπ΄ αριθ. 2/2022 Πράξη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Α. Μαυρούλια, με θέμα: « Κατάρτιση των όρων Προκήρυξης ( έτους εισαγωγής 2020 )»
  2. Την αρ. πρωτ. 12/29-03-2022 Προκήρυξης Υποτροφιών {Ακαδ. έτους 2020-2021 (Σχολικού έτους 2019-2020)}, όπως εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας (αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων) (Α.Π. 1543/01-04-2022) και την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκ/νης Δ/σης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (αρμόδια αρχή) και δημοσιεύτηκε όπως προβλέπει το άρθρο 56 του Ν.4182/2013
  3. το  γεγονός ότι υποβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας συνολικά είκοσι μία (21) αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  4. τον προβλεπόμενο έλεγχο ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων από το Δημοτολόγιο του Δήμου Σικυωνίων

Κατόπιν των ανωτέρω η Διοικητική Επιτροπή,

Αξιολόγησε τις αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά,  και

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα

Την έγκριση των τελικών διαμορφωθέντων Πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων, όπως φαίνονται παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά, και:

Α. την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ στους κάτωθι:

ΑΓΟΡΙΑ

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1 Γλάστρας Νικόλαος του Ανδρέα
2 Ζερβός Γεώργιος του Ιωάννη
3 Παπαπαναγιώτου Αναστάσιος του Δημητρίου
4 Παπαργυρίου Κων νος του Ιωάννη
5 Τραγάς Νικόλαος του Δημητρίου
6 Τραγάς Σωτήριος του Δημητρίου
7 Χάρκας Γεώργιος – Κων νος του Ιακώβου

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1 Γιαννακοπούλου Σοφία- Νεφέλη του Φωτίου
2 Γλάστρα Αικατερίνη του Ανδρέα
3 Μάστορη Αγγελική – Άννα του Νικολάου
4 Παπαγγελοπούλου Κων να – Φανουρία του Άγγελου
5 Παπαδοπούλου Ελένη του Κων νου
6 Παρασκευοπούλου Ευαγγελία του Ναπολέωντα
7 Πετροπούλου Μαρία του Ευσταθίου
8 Σαρχάνη Γεωργία του Ευαγγέλου

 

Β. την ΑΠΟΡΡΙΨΗ των κάτωθι, καθώς δεν πληρούν έναν ή περισσότερους όρους της Προκήρυξης:

Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ ΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 Ιωάννου Μάριος – Θεοφάνης του Σωτηρίου Μη δημότης του Δήμου Σικυωνίων  κατά την τελευταία 5ετία
2 Μαγκιρίδη Μαρία – Ελένη του Γεωργίου Μη μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου
3 Τρίμης Χρίστος του Γεωργίου- Μιχαήλ Μη μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου κατά την τελευταία 5ετία
4 Τρίμης Ιωάννης του Γεωργίου- Μιχαήλ Μη μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου κατά την τελευταία 5ετία
5 Τρίμης Παναγιώτης του Γεωργίου- Μιχαήλ Μη μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου κατά την τελευταία 5ετία
6 Χρυσικού Μαρία του Αναστασίου Μη δημότης της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου

 

Γ.  την προθεσμία υποβολής των ενστάσεων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ΄ αριθ. 12/29-03-2022   Προκήρυξης.

 

 

 

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε  αυξ. αριθ. 07/2022

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email