7/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2η/31 .01. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

7/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β’ εξαμήνου 2021.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 31η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:30’ πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1043/27.01.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παραβρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζάρκος Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών ότι η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με την §3 του άρθρου 72 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την §1 του άρθρου 40 του ν.4735/2020.

Κατά το Β’ ΕΞΑΝΗΜΟ 2021 διενεργήθηκαν 22 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εκ των οποίων                             6 κατεπείγουσες και ελήφθησαν  συνολικά 252 αποφάσεις και αναλύονται ως εξής:

συνεδρίαση αρ. απόφασης διάταξη                           θέματος τίτλος θέματος ψηφοφορία
Ε20/01.07.2021 έκτακτη 173 1 Παράταση συμβάσεων που λήγουν την 5.7.2021 και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής & μεταφοράς απορριμμάτων. * λόγω της επικείμενης λήξης ισχύος των συμβάσεων. ομόφωνα
  174 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την υλοποίηση της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». * λόγω της ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας υγείας. ομόφωνα
21/13.07.2021 τακτική 175 1 Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». ομόφωνα
  176 2 Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών και απροβλέπτων πρόσθετων εργασιών πριν τη σύνταξη ΑΠΕ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)». ομόφωνα
  177 3 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 08/2021 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπ/μού της Δ/νσης Περιβ/ντος & Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2021». ομόφωνα
  178 4  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2020 του ΝΠIΔ «KΟΔΕΔΗΣ» σύμφωνα με την 12/2021 απόφαση. ομόφωνα
  179 5 Άσκηση η μη ένδικων μέσων -κατόπιν γνωμοδότησης- κατά της 18/2021 απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση Γεωργίου & Αδαμαντίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. ομόφωνα
  180 6 Άσκηση η μη ένδικων μέσων -κατόπιν γνωμοδότησης- κατά της 1/2021  απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κλπ. ομόφωνα
  181 7 Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΣΑΛΩΝΙΚΗ ΛΩΡΕΝΤΖΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ. ομόφωνα
  182 8 Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στην κοινότητα Καλλιάνων από Κοσμά Γεώργιο και ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου. ομόφωνα
  183 9 Ορισμός δικηγόρου για -εκπροσώπηση- του Δήμου ενώπιον του -Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου- κατά τη συζήτηση έφεσης της Βασιλικής συζ. ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑ και λοιπών κατά της 274/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου. (αγωγή 68/ΤΜ68/2017) ομόφωνα
  184 10 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α111/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΡ237/2.7.2018). ομόφωνα
  185 11 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α112/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΡ252/13.7.2018). ομόφωνα
  186 12 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α114/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΖΑΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (ΠΡ253/13.7.2018). ομόφωνα
  187 13 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση  της με αρ. πρωτ. 6871/06.07.2021 ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ της Τεχνικής Υπηρεσίας. ομόφωνα
  14 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. αποσύρεται
  188 15 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
έτους 2022 Δήμου Σικυωνίων
ομόφωνα
22/27.07.2021 τακτική 189 1 Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», με Κωδικό: 14.6i.26.5.1.2 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115 του Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.» ομόφωνα
  190 2 Έγκριση της 117/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για -γνωμοδότηση- δυνάμει της από 15/07/2021 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. ομόφωνα
  191 3 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής δυνάμει της 146/2021 απόφασης ΟΕ. ομόφωνα
  192 4 Αποδοχή απόφασης έκτακτης επιχορήγησης 68.800,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση της covid-19 & την εγγραφή στον π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
23/03.08.2021 τακτική 193 α’ Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις προμήθειες Εξοπλισμού και Επίπλων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σικυωνίων που απαρτίζουν την Πράξη «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Λειτουργία ΟΝΕ STOP SHΟP/ Κέντρων  Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με  διευρυνόμενες υπηρεσίες (Γ’  Φάση)», με Κωδικό : ΠΕΛ106 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4884,της ΕΥΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος». ομόφωνα
  194 β’ Υποβολή πρότασης με τίτλο «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων» στο Ε.Π. Πελοπόννησος – Άξονας Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  «Λειτουργία ONE STOP SHOP/Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες (Γ’ Φάση)» με Κωδικό ΠΕΛ106 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4884. ομόφωνα
  195 1 Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2021. ομόφωνα
  196 2 Έγκριση και κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο (Αποπεράτωση Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
  197 3 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2021», προϋπολογισμού: 100.452,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 124.560,48€ (με Φ.Π.Α. 24%). ομόφωνα
  198 4 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού: 41.341,35 πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 46.715,73€ (με ΦΠΑ 13%). ομόφωνα
  199 5 Τροποποίηση – ανανέωση και διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». ομόφωνα
  200 6 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων. ομόφωνα
Ε24/09.08.2021 έκτακτη 201 1 Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σικυωνίων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων. ομόφωνα
Ε25/12.08.2021 έκτακτη 202 1 Παράταση συμβάσεων που λήγουν την 15-08-2021 και την 17-9-2021 και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής & μεταφοράς απορριμμάτων.

* λόγω της επικείμενης λήξης ισχύος των συμβάσεων.

ομόφωνα
  203 2 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
26/23.08.2021 τακτική 204 α’ Συμμόρφωση στην υπ’αριθμ. 1318/2021 απόφαση Α.Ε.Π.Π. αναφορικά με το διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  205 β’ Παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με το διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  206 1 Έγκριση πρακτικού -ελέγχου δικαιολογητικών- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ». ομόφωνα
  207 2 Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με αρ. μελέτης 21/2017. ομόφωνα
  208 3 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6735 π/υ 2021 «Επιχορηγήσεις σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ Συλλόγους και Σωματεία». ομόφωνα
  209 4 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001 π/υ 2021 «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ Συλλόγους και Σωματεία». ομόφωνα
  210 5 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.8261.002 π/υ 2021 «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων», για την επιστροφή του 50% των καταβληθέντων δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2020. ομόφωνα
  211 6 Προέλεγχος  Εισηγητικής Έκθεσης Α’ και Β’ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση π/υ  Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
  212 7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2020, ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων. ομόφωνα
  213 8 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ Γ’ & Δ’ τριμήνου έτους 2020, ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» . ομόφωνα
  214 9 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ Α’ & Β’ τριμήνου έτους 2021, ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» . ομόφωνα
  215 10 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού Κουτρέτση Βασιλείου. ομόφωνα
  216 11 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 343/2020 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Β’ τριμελές), σε υπόθεση αγωγής ΛΟΥΚΑΚΗ Παύλου κλπ. ομόφωνα
  217 12 Ορισμός δικηγόρου, κατόπιν γνωμοδότησης, για την άσκηση έφεσης κατά της Α111/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΡ237/2.7.2018). ομόφωνα
  218 13 Ορισμός δικηγόρου κατόπιν γνωμοδότησης, για την άσκηση έφεσης κατά της Α112/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΡ252/13.7.2018). ομόφωνα
  219 14 Ορισμός δικηγόρου κατόπιν γνωμοδότησης, για την άσκηση έφεσης  κατά της Α114/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΖΑΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (ΠΡ253/13.7.2018). ομόφωνα
  220 15 Έγκριση της 124/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφου. ομόφωνα
  221 16 Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτων στη Κοινότητα Κρυονερίου, δυνάμει της 91/2021 απόφαση ΔΣ ομόφωνα
  222 17 Ανάκληση της 167/2021 απόφασης ΟΕ. ομόφωνα
  223 18 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την αποδοχή ποσού από ΠΕΔ Πελοποννήσου. ομόφωνα
  19 Τροποποίηση π/υ & τεχνικού προγράμματος 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. αποσύρεται
27/31.08.2021 τακτική 224 1 Συμμόρφωση στην υπ’ αριθμ. 1386/2021 απόφαση ΑΕΠΠ αναφορικά με το διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”» ομόφωνα
  225 2 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ». ομόφωνα
  226 3 Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.00.6733.002 του π/υ οικονομικού έτους 2021 µε τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)». ομόφωνα
  4 Συμπλήρωση της 209/2021 απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001 π/υ 2021 «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ Συλλόγους και Σωματεία». αποσύρεται
  227 5 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίω» δυνάμει της 145/2021 απόφασης ΟΕ. ομόφωνα
  6 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορισμό ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ (Γ20/661/18.09.2020 Κλητήριο Θέσπισμα). αποσύρεται
  228 7 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
28/06.09.2021 τακτική 229 1 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» . ομόφωνα
  230 2 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». ομόφωνα
  231 3 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». ομόφωνα
  232 4 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  233 5 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ομόφωνα
  234 6 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΥ  στον οικισμό Λουζίου. ομόφωνα
  235 7 Έγκριση για την εκτός έδρας κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων. ομόφωνα
  236 8 Συμπλήρωση της 208/2021 απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6735 π/υ 2021 «Επιχορηγήσεις σε ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ Συλλόγους και Σωματεία». ομόφωνα
  237 9 Συμπλήρωση της 209/2021 απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001 π/υ 2021 «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ Συλλόγους και Σωματεία». ομόφωνα
  238 10 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)». ομόφωνα
  239 11 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση δικογράφου Εφετείου Ναυπλίου. ομόφωνα
  240 12 Ορισμός δικηγόρου  μετά το αρ. πρωτ. 6961/07.07.2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. ομόφωνα
  241 13 Αποδοχή Δωρεάς από «ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ». ομόφωνα
  242 14 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
29/21.09.2021  τακτική 243 α’ Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων». *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
  244 β’ 2η Τροποποίηση π/υ 2021 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
*λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
ομόφωνα
  245 γ’ Αποδοχή των όρων και προυποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντωνης Τρίτσης». *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
  246 1 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”». ομόφωνα
  247 2 Ανάδειξη -προσωρινού αναδόχου- του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». ομόφωνα
  248 3 Ανάδειξη -προσωρινού αναδόχου- του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ                        ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». ομόφωνα
  249 4 Ανάδειξη -προσωρινού αναδόχου- του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» . ομόφωνα
  250 5 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων». ομόφωνα
  251 6 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2021» ομόφωνα
  252 7 Έγκριση εγκατάστασης συστήματος κλιματισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  253 8 Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  254 9 Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  255 10 Έγκριση για την εκτός έδρας κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων. ομόφωνα
  256 11 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021), μετά την 234/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. ομόφωνα
  257 12 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ. ομόφωνα
  258 13 Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη  δανειστικού συμβολαίου που αφορά στη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ για την υλοποίηση του έργου «Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». ομόφωνα
  259 14 Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη  δανειστικού συμβολαίου που αφορά στη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». ομόφωνα
  260 15 Έγκριση της 151/2021 απόφασης Δημάρχου ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας. ομόφωνα
  261 16 Ορισμός δικηγόρου για άσκηση ένδικων μέσων –κατόπιν γνωμοδότησης- κατά της 343/2020 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Β’ τριμελές), σε υπόθεση αγωγής ΛΟΥΚΑΚΗ Παύλου κλπ. ομόφωνα
  262 17 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ (Τ20/661/18.09.2020 Κλητήριο Θέσπισμα) (12/10/2021). ομόφωνα
  263 18 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Τ21/259/26.04.2021 Κλητήριο Θέσπισμα) (09/11/2021). ομόφωνα
  264 19 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση-  περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς ή μη με ΔΕΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. ομόφωνα
  265 20 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
30/28.09.2021 τακτική 266 Α’ Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ άριθμ. 236/2021ΔΙΑΤΑΓΉΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ομόφωνα
  267 1 Παράταση (14) συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ που εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του  ν.4745/2020 (covid-19). ομόφωνα
  2 Λήψη απόφασης μετά της παροχή διευκρινήσεων αναφορικά με το διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». αποσύρεται
  268 3 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» (5/2019 μελέτη). ομόφωνα
  269 4 Έγκριση της 106/2021 απόφασης ΔΕΥΑ Σικυωνίων περί «Αναπροσαρμογής Τιμολογίου Ύδρευσης & Αποχέτευσης». ομόφωνα
  270 5 Έγκριση για την εκτός έδρας κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων. ομόφωνα
  271 6 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  272 7 Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  273 8 Ορισμός δικηγόρου -κατόπιν γνωμοδότησης-συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ (Τ20/661/18.09.2020 Κλητήριο Θέσπισμα) (12/10/2021). ομόφωνα
  274 9 Ορισμός δικηγόρου -κατόπιν γνωμοδότησης- συνηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Τ21/259/26.04.2021 Κλητήριο Θέσπισμα) (09/11/2021). ομόφωνα
31/04.10.2021 τακτική 275 α’ Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.
* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
ομόφωνα
  276 β’ Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατόπιν -γνωμοδότησης- κατά της υπ’ αριθμ. 236/2021 ΔΙΑΤΑΓΉΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ. *λόγω των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος για την άσκηση ενδίκων μέσων. ομόφωνα
  277 γ’ Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση του 1ου & 2ου  τμηματικού π/υ της «Προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2021» * για την άμεση κάλυψη αναγκών θέρμανσης των σχολικών μονάδων. ομόφωνα
  278 δ Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»  * για την τήρηση προθεσμιών του προγράμματος χρηματοδότησης. ομόφωνα
  279 1 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
  280 2 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  281 3 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». ομόφωνα
  282 4 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ   ΔΕ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». ομόφωνα
  283 5 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» . ομόφωνα
  284 6 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ & ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021. ομόφωνα
  285 7 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (9.628,43€) για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021), μετά την 257/2021 Απόφαση ΟΕ. ομόφωνα
  286 8 Ανάκληση της 261/2021 απόφασης ΟΕ μετά από γνώμη ορισθείσας δικηγόρου. ομόφωνα
  287 9 Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 343/2020 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Β’ τριμελές), σε υπόθεση αγωγής ΛΟΥΚΑΚΗ Παύλου κλπ. ομόφωνα
  288 10 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί του αρ. πρωτ. 11939/20.09.21 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Σικυωνίων (αίτηση ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΡΕΤΗ). ομόφωνα
  289 11 Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για την ανακοπή της 289/2020 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ). ομόφωνα
  290 12 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  291 13 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
32/12.10.2021 τακτική 292 Α’ Αποδοχή ή μη Δωρεάς Μελετών «Παροχής Κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων» & «Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα» από τον «ΠΕΤΟΥΜΕΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ». *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
  293 Β’ Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (παράσταση + σημείωμα) ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων του ΤΟΕΒ Κλημεντίου κατά της ΔΕΗ. *λαμβανομένης υπ’ όψιν της ορισθείσας δικασίμου. ομόφωνα
  294 1 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση του 3ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π/Υ της «Προμήθειας Τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων». ομόφωνα
  2 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». αποσύρεται
  295 3 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» ομόφωνα
  296 4 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» ομόφωνα
  297 5 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ομόφωνα
  298 6 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (200/2021 ΑΟΕ) για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων. ομόφωνα
  299 7 Αποδοχή ή μη Δωρεάς Μελέτης με τίτλο «Παροχή Κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με τη στείρωση & περίθαλψη αδέσποτων ζώων» από την «ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ». ομόφωνα
  300 8 Έγκριση της 185/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της αρ. πρωτ. 13026/05.10.21 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
  301 9 Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης. ομόφωνα
  302 10 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη με ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ. ομόφωνα
  303 11 Εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μη με ΚΟΥΤΡΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ κατόπιν γνωμοδότησης. ομόφωνα
  304 12 Εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μη με ΔΕΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ κατόπιν γνωμοδότησης. ομόφωνα
  305 13 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  306 14 3η Τροποποίηση π/υ 2021 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» ομόφωνα
Ε33/14.10.2021 έκτακτη 307 1 Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για την ανάκληση εγγράφου.
* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.
ομόφωνα
34/26.10.2021 τακτική 308 Α’ Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (παράσταση + προτάσεις) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας ανακοπής πρωτοκόλλου αποβολής του Δασάρχη Κορίνθου. *Λαμβανομένης υπ’ όψιν της ορισθείσας δικασίμου (27.10.2021) ομόφωνα
  309 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης» – ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ως Κύριος του Έργου» -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ως Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)» για τη υλοποίηση του 14ου υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» π/υ 200.000,00€ του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 826 «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ» με κωδικό 2018ΕΠ82600004. ομόφωνα
  310 2 Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για σύναψη σύμβασης «Συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων». ομόφωνα
  311 3 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση του 4ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π/Υ της «Προμήθειας τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων». ομόφωνα
  4 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». αποσύρεται
  312 5 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
  313 6 2ος ΑΠΕ & 2ος ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες – πεζοδρόμια – τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών της υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ Σικυωνίων» ομόφωνα
  314 7 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ομόφωνα
  315 8 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ. ομόφωνα
  316 9 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ Γ’ τριμήνου 2021 του ΝΠΔΔ  «Η ΜΗΚΩΝΗ». ομόφωνα
  317 10 Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α’ Β’ & Γ’ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του π/υ. ομόφωνα
  318 11 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  319 12 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. (μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων) ομόφωνα
  320 13 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη με ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ . ομόφωνα
  321 14 Εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μη –κατόπιν γνωμοδότησης- με ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ. ομόφωνα
  322 15 Ορισμός δικηγόρου -κατόπιν γνωμοδότησης- για άσκηση αγωγής & ασφαλιστικών μέτρων για αυθαίρετη κατάληψη κοινοτικού τσιμενταύλακα στην κοινότητα Κάτω Διμηνιού. ομόφωνα
  323 16 Ορισμός -δικαστικού επιμελητή- για επίδοση γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης. ομόφωνα
  324 17 Ορισμός -συμβολαιογράφου- για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης. ομόφωνα
35/09.11.2021 τακτική 325 α’ Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου του ΔΕ Σικυωνίων» *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
  326 1 Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ χρήσης 2020. ομόφωνα
  327 2 Υποβολή πρότασης Δήμου Σικυωνίων με τίτλο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022 του Πράσινου Ταμείου  (4410/22.06.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021) καθώς και δέσμευση κάλυψης από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού. ομόφωνα
  328 3 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του 1ου υποέργου
της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070742  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
ομόφωνα
  329 4 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ομόφωνα
  330 5 Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων» ομόφωνα
  331 6 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
  332 7 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
  333 8 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων τοπικών κοινοτήτων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
  334 9 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων τοπικών κοινοτήτων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ» ομόφωνα
  335 10 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ομόφωνα
  336 11 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.8261.002 π/υ 2021 «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών που αφορούν δημοτικά τέλη που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2021 μέσω λογαριασμών της  ΔΕΗ και αφορούν επιχειρήσεις που υποχρεωτικά διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού. ομόφωνα
  337 12 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 σε ασφαλισμένους του Δημοσίου (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)». ομόφωνα
  338 13 Εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μη κατόπιν -γνωμοδότησης- με ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ. ομόφωνα
  339 14 Ορισμός δικηγόρου για παροχή -γνωμοδότησης- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά Α303/2021 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (1οΜονομελές) σε υπόθεση  ΠΡ260/23.07.2018 προσφυγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ. ομόφωνα
  340 15 Ορισμός δικηγόρου για παροχή -γνωμοδότησης- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά Α128/2021 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Γ’Τριμελές) σε υπόθεση ΑΓΠΡ112/16.11.2016 προσφυγής-αγωγής «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» ομόφωνα
  341 16 Ορισμός δικηγόρου για παροχή -γνωμοδότησης- για ζητήματα μισθώματος ΠΙΤΙΝΗ. ομόφωνα
  342 17 Αποδοχή Δωρεάς τμήματος ακινήτου από Παναγιώτη & Σπυρίδωνα Σταματόπουλο. ομόφωνα
  343 18 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  344 19 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
36/23.11.2021 τακτική 345 1 Έγκριση πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για σύναψη σύμβασης «Συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων» ομόφωνα
  346 2 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού 1ου & 2ου Τμηματικού π/υ της «Προμήθειας τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων». ομόφωνα
  347 3 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων» ομόφωνα
  348 4 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». ομόφωνα
  349 5 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ   ΔΕ  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». ομόφωνα
  350 6 Ορισμός τεχνικού μέλους στην επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» ομόφωνα
  351 7 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». ομόφωνα
  352 8 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών & αλσυλλίων & δασικών δρόμων ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
  353 9 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών & αλσυλλίων & δασικών δρόμων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ομόφωνα
  354 10 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών & αλσυλλίων & δασικών δρόμων ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» ομόφωνα
  355 11 Ανανέωση σύμβασης & λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη. ομόφωνα
  356 12 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (1.499,07€) για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη.- ομόφωνα
  357 13 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (1.542,00€) «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΝΟΕΜΒΡΙΟ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021. ομόφωνα
  358 14 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (3.765,32€) για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) ομόφωνα
  359 15 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (9.628,43€) για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Κοινότητα ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) ομόφωνα
  360 16 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001 π/υ 2021 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ Συλλόγους και Σωματεία» ομόφωνα
  361 17 4η Τροποποίηση π/υ 2021 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» ομόφωνα
  362 18 5η Τροποποίηση π/υ 2021 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» ομόφωνα
  363 19 Τροποποίηση π/υ 2021 ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
  364 20 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ομόφωνα
  365 21 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  366 22 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  367 23 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- σε ζητήματα μίσθωσης ομόφωνα
  368 24 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- για ενέργειες που οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων σε αγωγή του ΤΟΕΒ Κλημεντίου κατά ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ. ομόφωνα
37/06.12.2021 τακτική 369 1 Καθορισμός όρων διακήρυξης του 1ου υποέργου «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης – Προβολής» π/υ 246.729,00€  της πράξης με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων» ομόφωνα
  370 2 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» . ομόφωνα
  3 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”». αποσύρεται
  371 4 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών  τους  υδραυλικών  έργων  του  Δήμου   Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων». ομόφωνα
  372 5 Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης
δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ έτους 2022.
ομόφωνα
  373 6 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης
δημοσίων συμβάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ έτους 2022.
ομόφωνα
  374 7 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης
δημοσίων συμβάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2022.
ομόφωνα
  375 8 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης
δημοσίων συμβάσεων ΜΕΛΕΤΩΝ έτους 2022.
ομόφωνα
  376 9 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ομόφωνα
  377 10 Ορισμός -δικηγόρου- για παροχή γνωμοδότησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με  ΠΟΥΛΟ ΘΕΟΦΑΝΗ. ομόφωνα
  378 11 Ορισμός -δικηγόρου- για παροχή γνωμοδότησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΝΑΡΟΥΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ, δυνάμει της 266/2021 απόφασης Δημάρχου. ομόφωνα
  379 12 Ορισμός -δικηγόρου- για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν του από 02/12/2021 εγγράφου  της ΤΥ αναφορικά με την προδικαστική προσφυγή της «ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ». ομόφωνα
  380 13 Ορισμός -δικηγόρου- για παροχή γνωμοδότησης εξωδικαστικού συμβιβασμού με Μαρία συζ. Γεωργίου Αποστολόπουλου & Δήμητρα χήρα Σπυρίδωνος Παπαθεοφάνους. ομόφωνα
  381 14 Ορισμός -δικαστικού επιμελητή- για την επίδοση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής, δυνάμει της 267/2021 απόφασης Δημάρχου. ομόφωνα
  382 15 Ορισμός -συμβολαιογράφου- για σύνταξη  δανειστικού συμβολαίου που αφορά στη συνομολόγηση επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης. ομόφωνα
  383 16 Ορισμός -δικηγόρου-  & -συμβολαιογράφου- αφενός για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Α’ τμήμα) κατά τη συζήτηση (ΑΚ103/04-10-2021) αίτησης ακυρώσεως-αίτηση αναστολής της «GEOGENESIS A.E.»  και αφετέρου τη σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου. ομόφωνα
  384 17 Ορισμός -δικηγόρου- για την άσκηση ένδικων μέσων κατά Α303/2021 απόφασης Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (1οΜονομελές) σε υπόθεση (ΠΡ260/23.07.2018) προσφυγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ, μετά από γνωμοδότηση. ομόφωνα
  385 18 Ορισμός -δικηγόρου-  για την άσκηση παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων (υπέρ ΤΟΕΒ)  ενώπιον του Πρωτοδικείου Κορίνθου σε (68/ΤΠ/20-10-2021) αγωγή του ΤΟΕΒ Κλημεντίου κατά ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ, μετά από γνωμοδότηση. ομόφωνα
  19 ΆΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά Α128/2021 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Γ’ Τριμελές) σε υπόθεση ΑΓΠΡ112/16.11.2016 προσφυγής-αγωγής «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»,  μετά από γνωμοδότηση. αποσύρεται
  386 20 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ή ΜΗ  με την εταιρεία ΜΑΡΙΑ ΛΙΝΑΡΟΥΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ, μετά από γνωμοδότηση. ομόφωνα
  387 21 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  388 22 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
E38/07.12.2021 έκτακτη 389 1 Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.15.6471.001  του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2021 µε τίτλο «Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Έκτακτη επιχ/ση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου για πολιτιστικές εκδηλώσεις)», για  Συνδιοργάνωση του Δήμου μας με τους Πολιτιστικούς  Συλλόγους:  α) ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ  – Σύλλογος Πολιτισμού και β) ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ (Παράρτημα ΚΙΑΤΟΥ),  που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Σικυωνίων   στην πόλη του Κιάτου στις  18 και 19 Δεκεμβρίου 2021 αντίστοιχα, για την πραγματοποίηση Επετειακών Εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821.- * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών . ομόφωνα
39/14.12.2021 τακτική 390 Α’ Ορισμός -δικαστικού επιμελητή- για επίδοση  πρόσθετης
παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων (υπέρ ΤΟΕΒ Κλημεντίου)
ομόφωνα
  391 1 Αποδοχή Συμπληρωματικής Απόφασης ΙΑ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
(Νοεμβρίου) 2021, απόδοσης εσόδων από ΚΑΠ 2021.
ομόφωνα
  392 2 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”». ομόφωνα
  393 3 Παράταση της 9305/2021 σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και της  «Ι.Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  του 5ου Τμηματικού προϋπολογισμού της «Προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021» με αρ. μελέτης 08/2021. ομόφωνα
  394 4 Παράταση της 13027/2021 σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και της «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» του 1ου , 2ου & 5ου Τμηματικού προϋπολογισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Σικυωνίων για τα έτη 2020-2021» με αρ. μελέτης 25/2019. ομόφωνα
  395 5 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ομόφωνα
  396 6 Ορισμός -δικαστικών επιμελητών- για επίδοση εγγράφου της Δ/νση ΤΥ & Πολεοδομίας για την κοινοποίηση απόφασης ΔΣ. ομόφωνα
  397 7 Ορισμός -δικαστικού επιμελητή- για επίδοση προσωρινής διαταγής  και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. ομόφωνα
  398 8 Ορισμός -δικαστικού επιμελητή- για επίδοση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
  399 9 ΆΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά Α128/2021 απόφασης Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως (Γ’ Τριμελές) σε υπόθεση ΑΓΠΡ112/16.11.2016 προσφυγής-αγωγής «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»,  μετά από γνωμοδότηση. ομόφωνα
  400 10 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ή ΜΗ  με ΠΟΥΛΟ ΘΕΟΦΑΝΗ, μετά από γνωμοδότηση . ομόφωνα
  401 11 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ή ΜΗ με ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία του Βλασίου συζ. Γεωργίου Αποστολόπουλου & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα του Βλασίου συζ. Σπυρίδωνος Παπαθεοφάνους, μετά από γνωμοδότηση ομόφωνα
  12 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. αποσύρεται
  402 13 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
Ε40/17.12.2021 έκτακτη 403 1 Κατάρτιση -σχεδίου- προϋπολογισμού 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .
ομόφωνα
41/28.12.2021 τακτική 404 Α’ Παράταση έως 31/03/2022 συνολικά (14) συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 74 του  ν.4745/2020 (covid-19). * λόγω της επικείμενης λήξης (31.12.2021) των συμβάσεων ομόφωνα
  405 Β’ 1ο παραδοτέο (Π1α)  της  υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων». * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών . ομόφωνα
  406 Γ’ Απόσυρση αίτησης χρηματοδότησης Δήμου Σικυωνίων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.» που υποβλήθηκε στα πλαίσια της Πρόσκλησης με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» με Κωδικό 14.6i.26-27.1 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 1465, του Άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ). * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών . ομόφωνα
  407 Δ’ Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης υπηρεσίας «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε υποδομές κοινοχρήστων χώρων στις ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ που επλήγησαν από τη θεομηνία της 9ης/2/2019». * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών . ομόφωνα
  408 1 Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022. ομόφωνα
  409 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ». ομόφωνα
  410 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
  411 4 ΑΠΟΔΟΧΗ ποσού (47.700,00€)+(42.310,00€) από «Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ’» & «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» αντίστοιχα. ομόφωνα
  412 5 Καθορισμός ορών διακήρυξης της αρ. μελέτης 27/2021 Προμήθεια υγρών καυσίμων  2022-2023 ομόφωνα
  413 6 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού 1ου υποέργου της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5070742 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ομόφωνα
  414 7 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ». ομόφωνα
  415 8 Παράταση Σύμβασης υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Σικυωνίων». ομόφωνα
  416 9 Παράταση Σύμβασης  «Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
  417 10 Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ». ομόφωνα
  418 11 Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΤΔ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ –Β’ΕΙΔΙΚΟΣ Π/Υ». ομόφωνα
  419 12 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ομόφωνα
  420 13 Εξειδίκευση Πίστωσης στον Κ.Α. 02.00.6733.002  του π/υ οικονομικού έτους  2021 µε τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)». ομόφωνα
  421 14 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 σε ασφαλισμένους του Δημοσίου (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)». ομόφωνα
  422 15 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (1.499,07€) για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη.- ομόφωνα
  423 16 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (322,00€) για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας. ομόφωνα
  424 17 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ή ΜΗ  με ΣΑΛΩΝΙΚΗ Λορέντζο & Ευαγγελία. ομόφωνα
  18 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. αποσύρεται
  19 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. αποσύρεται

 

Στις ανωτέρω συνεδριάσεις συμμετείχαν :

Τακτικά μέλη: -Σταματόπουλος Σ. (15) -Τσολάκος Γ. (21) -Ζάρκος Δ. (16) -Σωτηρόπουλος Ι. (15) -Σώκος Δ. (20) – Λέγγας Μ. (2)  -Ρουμπέκας Γ. (19)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • την εισήγηση του προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Ν. ο οποίος ζήτησε περισσότερα στοιχεία για τα οικονομικά θέματα

 

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την «Έκθεση Πεπραγμένων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                         Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ έτους 2021» όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 31.01.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email