7/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   2    /  18  –  05  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    7   /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 1oν ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  «Επί  της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της 50/2022  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρση και επανεπιβολή Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.   50 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου) »

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  18ην  Μαϊου  του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  6716/12-05-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος        Γκούμας                (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.- Αντώνιος          Κατσιμπούλας      (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος       (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος               (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                          ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας              1.-Γ. Κοτούλας    Πρόεδρος  Κοινότητας Μουλκίου

Σικυώνος-Κιάτου.

                                                                                    .

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον   ΕΚΤΟΣ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  προ των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι,  έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης  στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Ακολούθως  η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ομόφωνα αποδέχθηκε  την συζήτηση του παραπάνω θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 7  του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

 

Στη   συνέχεια ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα  της εκτός ημερήσιας διάταξης, επί  της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της 50/2022  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρση και επανεπιβολή Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.   50 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου)  ανέφερε τα εξής:

 

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το  υπ’ αριθ. 6953/13-05-2022 σχετικό έγγραφό της,   σχετικά, με την  ένσταση που υποβλήθηκε κατά της 50/2022  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρση και επανεπιβολή Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ.   50 του Ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου)  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

 

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το υπ’ αριθ. 6953/13-5-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

(Και με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κοινότητας Σικυώνος Κιάτου

 κ. Λεονάρδου Αναστασίου)

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

2.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει    την  απόρριψη  της ένστασης με αριθ. πρωτ. 6000/29-4-2022 που υποβλήθηκε από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» κατά της 50/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων σύμφωνα με τα προεκτεθέντα που  αναφέρονται στην  υπ’ αριθ.  6000/29-4-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και

 

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     7  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  18-05-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email