7/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   2    /   16  –  3  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    7  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ: 2ον  «Περί μεταφορά θέσης ταχυδρομικών γραμματοθυρίδων στην Κοινότητα

                    Μουλκίου (Περιοχή Αγ. Γεωργίου)»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    16ην   Μαρτίου   του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 11:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  2558/12-3-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος             (Πρόεδρος)                  1.- Σταμάτιος           Γκούμας            (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                      (Αντιπρόεδρος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

5.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης               (Μέλος)

6.- Αντώνιος           Κατσιμπούλας       (Μέλος)

                                                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

                                                                                       1.-   Γ. Κοτούλας   Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου.

                                                                                       2.-  Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί μεταφορά θέσης ταχυδρομικών γραμματοθυρίδων στην Κοινότητα Μουλκίου (Περιοχή Αγ. Γεωργίου)» ανέφερε τα  εξής:

 

Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η από  19-10-2020 αίτηση δημοτών  της Κοινότητας Μουλκίου, όπου αιτούνται τη μεταφορά  των ταχυδρομικών θυρίδων από τη θέση (Κρεοπωλείο Ζάρκου) στην είσοδο της οδού Αγίου Γεωργίου.

 

Ακολούθως,  η Κοινότητα Μουλκίου με την υπ’ αριθ.  2/2021 απόφασή της, αποφάσισε ομόφωνα  την  μεταφορά  γραμματοθυρίδων από το χώρο ιδιοκτησίας  Χρήστου  Ζάρκου (Κρεοπωλείο), στη είσοδο της οδού Αγίου Γεωργίου.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από 19-10-2021 αίτηση των δημοτών  της Κοινότητας Μουλκίου.

3.-   Την  υπ’ αριθ. 2/2021  ομόφωνη απόφαση της Κοινότητας Μουλκίου.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο  μ  ό  φ   ω  ν  α

 

Α.-  Την  μεταφορά των γραμματοθυρίδων, από το χώρο ιδιοκτησίας του κ. Χρήστου Ζάρκου (Κρεοπωλείο), στην είσοδο της οδού Αγίου Γεωργίου, σύμφωνα  και με την υπ’ αριθ.  2/2021 ομόφωνη απόφαση της Κοινότητας Μουλκίου  και

 

 

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     7 / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  16-03-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email