7/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 07/2021

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/08-11-2021 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 08  Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 10:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 15074/03-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, και αναλυτικά:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. πρωτ:15054/03-11-2021   εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΔΟΜΙΑΣ

 
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 – 202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου

Τηλ. 27423-60106

ΠΡΟΣ:

1.     Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων

2.     Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κοιμητηρίων του Δήμου, προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

         Κατάργηση του έργου:

 • «Διαμόρφωση κοιμητηρίων» (ΚΑ 45.7326.002) ποσού 000,00 €.

         Δημιουργία νέων πιστώσεων για τα έργα με τίτλο:

 • «Διαμόρφωση τάφων Κοιμητηρίων και προσβάσιμων οδών σε αυτά, στις Κοινότητες ΜΟΣΙΑΣ και ΜΑΤΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων», ποσού 320,00 €.
 • «Διαμόρφωση τάφων στο Νεκροταφείο της Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων», ποσού 320,00 €.
 • «Κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείο της Κοινότητας ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων», ποσού 000,00 €.
  Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

 

 

 

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Εγκρίνει  τις παρακάτω τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των  κοιμητηρίων του Δήμου

          Κατάργηση του έργου:

 • «Διαμόρφωση κοιμητηρίων» (ΚΑ 45.7326.002) ποσού 000,00 €.

         Δημιουργία νέων πιστώσεων για τα έργα με τίτλο:

 • «Διαμόρφωση τάφων Κοιμητηρίων και προσβάσιμων οδών σε αυτά, στις Κοινότητες ΜΟΣΙΑΣ και ΜΑΤΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων», ποσού 320,00 €.
 • «Διαμόρφωση τάφων στο Νεκροταφείο της Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων», ποσού 320,00 €.
 • «Κατασκευή τοιχίου στο Νεκροταφείο της Κοινότητας ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων», ποσού 000,00 €.
 1. Κοινοποιεί, την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2021.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 08-11-2021

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email