7/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 1ης/26-01-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

 

Αρ. Απόφασης:  7/2021

Περίληψη: Επί του με αριθ. πρωτ. 12869 /2020 εγγράφου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων με θέμα:  «Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η  του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 16:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 626/22-01-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή :

,:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης     
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων  10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Σαρχάνης Κων/νος

 

 
13. Παπαβασιλείου Νικόλαος 14.Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

15. Συριάνος Κων/νος                          16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος. 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Χουσελάς  Ευάγγελος 23.  Νανοπουλος Βασιλειος    
         
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Aλεξόπουλος Βασίλειος 3.  Λέγγας Μάρκος  
  4. Γκούμας Σταμάτιος      
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :  

1. Συριανος Κων/νος  αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 5ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 12869 /2020 εγγράφου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων με θέμα:  «Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαοςεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α.  Την με αριθ. πρωτ. 12869/10-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 12869

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Προς:   το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σικυωνίων δια του  Προέδρου κ. Νικολάου Σκαρμούτσου

 

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Θέμα: «Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων».

 

Σχετ.:   α) η 11901/17.11.2020 αίτηση εργαζομένων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

β) το 11901/8.12.2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με συνημμένο Πίνακα δικαιούχων.

Σχετικά με την προαναφερόμενη αίτηση σας γνωρίζουμε τα εξής:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α’ ο Νόμος 4662/20: Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α,
 2. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής,
 3. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου. (άρθρο 97 παρ. 1 του Ν. 4483/2017, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020).

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη σχετικής απόφασης.-

Κιάτο 10 Δεκεμβρίου 2020

Ο Προϊστάμενος

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ασημακόπουλος Θεόδωρος

ΠΕ1 Διοικητικού, βαθμού A

Β. Την με αριθ. 11901/8-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΚΙΑΤΟ 8/12/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11901

ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Υπηρεσιακό σημείωμα (προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας έτους 2019)

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 11901/17-11-2020 αίτηση εργαζομένων του Δήμου Σικυωνίων

 

Κατόπιν του με αριθ. πρωτ. 11901/17-11-2020 αιτήματος εργαζομένων του Δήμου Σικυωνίων, δικαιούχων για την χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, σας ενημερώνουμε σχετικά:

 

Το 2018 ολοκληρώθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, η διαδικασία για τη χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Σικυωνίων. Το έτος 2019 δεν πραγματοποιήθηκε η σχετική διαδικασία, λόγω του γεγονότος ότι η υπάλληλος που είχε αναλάβει τη διεκπεραίωσή της το 2018, αποχώρησε από το Δήμο λόγω μετάταξης, και η υπηρεσία, λόγω φόρτου εργασίας, δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τη χορήγησή των μέσων ατομικής προστασίας. Από τον Ιούνιο του 2019 επίσης ισχύει νέα νομοθεσία για τη χορήγησή τους (43726/2019 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης {ΦΕΚ Β/2208/08-06-2019}), σύμφωνα με την οποία έχουν προστεθεί νέες ειδικότητες και επιπλέον είδη. Το 2020 ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η διαδικασία για τη χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Σικυωνίων για το έτος αυτό.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 παρουσιάζονται τα είδη που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία να χορηγούνται στους δικαιούχους και οι ποσότητές τους ανά ειδικότητα, καθώς και το κόστος τους ανά είδος σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 46/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη μελέτη με αριθμό 19/2020 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (για τα επιπλέον είδη που προβλέπονται σύμφωνα με την με αριθ. 43726/2019 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης {ΦΕΚ Β/2208/08-06-2019}, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα).

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 αναφέρονται τα ονόματα των δικαιούχων για τη χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας για το έτος 2019, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το γραφείο ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, καθώς και το κόστος ανά εργαζόμενο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΙΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΤΕΜ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

06,00

 

 

 

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

 

 

06,00

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1

 ΟΔΗΓΟΙ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

 

 

 

 

03,00

 

 

 

 

 

 

 

 

03,00

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Α1Ρ3) Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ

ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

 

 

 

20,00

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ Ή ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0,35

 

 

 

 

 

 

03,00

 

 

 

 

 

01,05

ΑΡΒΥΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ, ΟΔΗΓΟΙ, ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

33,00

 

 

 

 

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

 

 

 

 

33,00

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13,00

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

13,00

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ, ΟΔΗΓΟΙ, ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

04,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04,00

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

20,00

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

20,00

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

ΟΔΗΓΟΙ, ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

01,50

 

 

 

 

20,00

 

 

 

 

30,00

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

03,50

 

 

 

02,00

 

 

 

07,00

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ,  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

02,00

 

 

 

 

 

 

 

05,00

 

 

 

 

 

 

 

10,00

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

02,80

 

 

 

 

 

 

 

05,00

 

 

 

 

 

 

14,00

ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

03,70

 

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

 

03,70

 

ΚΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

08,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08,50

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

09,00

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

09,00

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ, ΟΔΗΓΟΙ, ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

10,00

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

10,00

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ T-SHIRT

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ, ΟΔΗΓΟΙ, ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

02,50

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

02,50

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

20,00

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

20,00

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

03,00

 

 

 

 

 

 

05,00

 

 

 

 

 

15,00

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0,10

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

10,00

ΡΟΜΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

18,00

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

18,00

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

18,00

 

 

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

 

18,00

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30,00

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

30,00

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

32,50

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

32,50

ΠΟΔΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10,00

 

 

 

01,00

 

 

 

 

10,00

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

21,50

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

21,50

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

73,00

 

 

 

01,00

 

 

 

73,00

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05,00

 

 

 

01,00

 

 

 

05,00

ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

09,70

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

09,70

ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ GOOGLES

ΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

07,25

 

 

 

01,00

 

 

 

07,25

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3

ΤΕΧΝΙΤΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

110,00

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

110,00

ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ, , ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

14,00

 

 

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

 

14,00

ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ

 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 46/2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12,00

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

12,00

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 19/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

05,00

 

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

 

05,00

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

(€)

1. ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

2. ΖΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

4. ΛΕΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

5. ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6. ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

 

 

 

 

184,75

1. ΒΑΣΔΕΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

2. ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

3. ΚΑΣΚΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

4. ΛΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5. ΧΡΟΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

6. ΚΡΙΕΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

(ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΤΟ    2018 ΚΑΙ ΕΛΑΒΑΝ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019)

 

 

 

 

 

94,75

1. ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

3. ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

5. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6. ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

7. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

 

 

ΟΔΗΓΟΙ

 

 

 

 

 

 

77,00

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΟΔΗΓΟΙ

(ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΤΟ    2018 ΚΑΙ ΕΛΑΒΑΝ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019)

 

 

 

 

44,00

1. ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μ.Ε. 60,55
1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

2. ΚΑΡΑΤΑΣΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

3. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Μ.Ε.

(ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΤΟ    2018 ΚΑΙ ΕΛΑΒΑΝ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019)

 

 

 

 

27,55

4. ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

5. ΤΣΙΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 155,50
1. ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

3. ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 140,25
1. ΖΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 73,00
1. ΝΤΑΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 61,50
1.ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2.ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3.ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ  

43,50

1. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2. ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4. ΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

5. ΠΕΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

6. ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

8. ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

9. ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

11. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ

 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 

 

 

 

61,50

1. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2. ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ   

230,55

1. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 255,95
1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

2. ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΠΟΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 46,00
1. ΔΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

2. ΙΩΑΝΝΟΥ – ΚΛΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

3. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΝΕΟΦΥΤΑ

4. ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

5. ΠΑΓΙΑΜΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

6. ΚΟΚΙΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  

 

289,70

   

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Βασιλική Πέτρου

ΠΕ9 Γεωπ.

 

Γ. Την με αριθ. πωτ. 12942/11-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως ακολούθως

 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Κιάτο, 11 Δεκεμβρίου 2020

    Αριθ. πρωτ.: 12942

  

              ΠΡΟΣ

– Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

                                 

Θέμα: Απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας προσωπικού έτους 2019.

Σχετ: α) Η υπ’ αριθ. 11901/17.11.2020 αίτηση εργαζομένων στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

β)  Το υπ’ αριθ. 11901/8.12.2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

γ)  Το υπ’ αριθ. 12869/10.12.2020 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 60 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), θεσπίζεται πάγια διαδικασία για την απόδοση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που δεν αποδίδονται στο δικαιούχο προσωπικό των Ο.Τ.Α.

Ειδικότερα, Μ.Α.Π., τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους που προβλέπεται η χορήγησή τους, αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την τιμή του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017.

Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής (σωρευτικά):

Α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α.

Β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής και

Γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Με το (β) σχετικό, η Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, μας ενημέρωσε για τη μη χορήγηση των Μ.Α.Π. για το έτος 2019 στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και για τους λόγους που συνέβη αυτό. Επίσης, μας γνώρισε λεπτομερώς, ποιοι είναι οι δικαιούχοι ανά υπηρεσία υπάλληλοι, ποια Μ.Α.Π. δικαιούται ο κάθε υπάλληλος, ποιο το κόστος ανά υπάλληλο και υπηρεσία και ποιο το συνολικό κόστος για το Δήμο, το οποίο παρεμπιπτόντως ανέρχεται στο ύψος των έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€ 6.990,00) και αναλύεται ανά υπηρεσία ως εξής:

 • Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 20): € 3.202,70
 • Υπηρεσία Τεχνικών Έργων (Κ.Α. 30): € 1.454,10
 • Υπηρεσίες Πρασίνου (Κ.Α. 35): € 441,50 και
 • Λοιπές Υπηρεσίες (Κ.Α. 70): € 1.891,70

Σύνολο κόστους: € 6.990,00 

 

Πέραν αυτών, στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2019, υπήρχαν στους αντίστοιχους Κ.Α. εγγεγραμμένες πιστώσεις για την χορήγηση των Μ.Α.Π. που αναφέρονται στο υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεδομένου δε ότι η δαπάνη δεν είναι μεγάλη για τα δεδομένα του Δήμου μας, εκτιμούμε ότι η καταβολή των αντίστοιχων χρηματικών ποσών στους δικαιούχους υπαλλήλους μπορεί να γίνει εφάπαξ. Δεδομένου όμως ότι ήδη βρισκόμαστε στο τέλος του οικονομικού έτους, για δε την καταβολή των δικαιούμενων χρηματικών ποσών απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού, προτείνεται όπως υλοποιηθεί η σχετική απόφαση το έτος 2021, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου χρόνου.

                                                                                Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                       Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω εκτεθέντα, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                             

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα 

 

Α. Εγκρίνει, την Καταβολή σε χρήμα μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εργαζομένους του Δήμου Σικυωνίων»,  σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και 2 της αριθ. 11901/8-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Β.  Η εν λόγω καταβολή των αντίστοιχων χρηματικών ποσών στους προαναφερθέντες δικαιούχους θα  γίνει εφάπαξ.

Γ. Κοινοποιεί, την παρούσα στην Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για δικές της ενέργειες.

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 7/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26.01.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email