7/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 11-2-2020 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης: 7 / 2020

ΘΕΜΑ: 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί παραχωρήσεως του χώρου του Αμφιθεάτρου του 1ου ΓΕΛ Κιάτου, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Κιάτου.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11ην Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 26/7-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ν. Παπαβασιλείου Μέλος

2.- Β. Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Αντιπρόεδρος) 2.- Π. Πανάγου «

3.- Δ. Βυτινιώτη Μέλος 3.- Β. Νανόπουλος «

4.- Αικ. Λούτα « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Βαφειαδάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέφερε ότι έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού προέκυψε στο διάστημα που ήδη είχαμε αποστείλει την πρόσκληση της ημερήσιας διάταξης και κρίνεται απαραίτητο προς συζήτηση, με θέμα

«Περί παραχωρήσεως του χώρου του Αμφιθεάτρου του 1ου ΓΕΛ Κιάτου, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Κιάτου» Ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε τα εξής:

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, με την από 10-02-2020 αίτησή του, μας ζητεί όπως παραχωρήσουμε το χώρο του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συναυλία της Α΄ Τάξης Λυκείου την Παρασκευή 21ην Φεβρουαρίου 2020.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 και τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(Μειοψηφούντος της κ. Δ. Βυτινιώτη η οποία δεν εγκρίνει την εν λόγω παραχώρηση)

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

2.- Την παραχώρηση της χρήσης, του χώρου του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συναυλία της Α΄ Τάξης Λυκείου την Παρασκευή 21ην Φεβρουαρίου 2020.

Με την προϋπόθεση τήρησης της υπ’ αριθ Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11-02-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email