7/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                     ΑΔΑ:6ΠΦΜΟΚ3Ξ-Ε0Ζ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 2/04-2-2020   έκτακτης και κατεπείγουσας δημόσιας συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης  07/2020

 

Περίληψη:  «Τροποποίηση της αριθμ. 3/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».

                 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04 Φεβρουαρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.19/03-2-2020 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8 ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                            Καλφαντή Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος        Γκούμας  Σταμάτιος
 3. Μπόκιας Βασίλειος   Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Πάτσιου Ιωάννα      Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος       Τσαμαντά Ελένη
 6. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική    Αθανασούλη Ελένη
 7. Ρουμελιώτη Βασιλική
 8. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.  Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Τροποποίηση της αριθμ. 3/2020 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.3/2020(ΑΔΑ:ΩΡΕΡΟΚ3Ξ-ΠΚΡ) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» και πρότεινε να συμπληρωθεί   ως  εξής:

Εξουσιοδοτούμε τους Διευθυντές-Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αναγράφονται  στην αριθμώ. 3/2020(ΑΔΑ:ΩΡΕΡΟΚ3Ξ-ΠΚΡ) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών και ορίζεται το ανώτατο όριο αναλήψεων μηνιαίως και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας το ποσό  των (1.000,00)€ χιλίων ευρώ και για χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2020.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Συμπληρώνει την αριθμ. 3/2020(ΑΔΑ:ΩΡΕΡΟΚ3Ξ-ΠΚΡ) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και εξουσιοδοτεί τους Διευθυντές-Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αναγράφονται  στην αριθμ 3/2020(ΑΔΑ:ΩΡΕΡΟΚ3Ξ-ΠΚΡ) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών και ορίζεται το ανώτατο όριο αναλήψεων μηνιαίως και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας το ποσό  των (1.000,00)€ χιλίων ευρώ και για χρονικό  διάστημα μέχρι 31-12-2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.3/2020(ΑΔΑ:ΩΡΕΡΟΚ3Ξ-ΠΚΡ)  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων ως έχει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 07/2020  και υπογράφεται ως έπεται.-

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Μπόκιας Βασίλειος
 2. Πάτσιου Ιωάννα
 3. Δομετίου Βασίλειος
 4.   Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6.    Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 5-2-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

                                                            Ιωάννης Σωτηρόπουλος             

 

Print Friendly, PDF & Email