7/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

1/20.01.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

7/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 20η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 341/16.01.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.   1 Μυττάς Ιωάννης (Μέλος) 2. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
3.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος (Μέλος)    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 2ο/16.01.2020 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 16/01/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 14091/19.11.2019

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005876725 2019-11-19

 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

 

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14091/19.11.2019 διακήρυξη του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

(4) Η υπ’ αριθμ. 244/2019 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 285/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΝΡΦΩ1Θ-5ΕΘ) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού

αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 15925/31-12-2019 έγγραφο του Δήμου μας, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος να υποβάλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 231/13.01.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 16η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης & άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016], Ως προς το χρόνο έκδοσής τους ή ισχύος τους [άρθρο 23.2 της Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 18251/27.12.2019 (01/01)

(ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΗΛΙΑ
Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 67705515/26.11.19 &

67906638/23.12.2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 632397/28.11.2019

«ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 731751/14.06.2019 & 1508157/17.12.2019

(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης

 

  803594/02.07.2019 & 1547417/30.12.2019

(ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

 
  137/25.07.2019

(ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων
ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΡΟΥΣΣΟΣ Π. ΜΑΡΙΝΟΣ  
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 557/23.12.2019 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
197/31.10.2019
347/01.08.2019
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 89981/27.12.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 8999/27.12.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 89901/27.12.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 8991/27.12.2019 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 971987.1417258/08.01.2020

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 27269/51274/21.11.2019

(ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ)

Τ.Ε.Ε.
21/08.01.2020

(ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

53/08.01.2020

(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 08.01.2020 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης & άρθρα 75 και 76 του Ν. 4412/2016]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ ΝΑΙ Δ24/5865/29.05.2019

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 15/05/2020)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1156111/16.03.2018

971987.1417258/08.01.2020

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 971987.1417259/08.01.2020
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
Υπεύθυνες Δηλώσεις
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης ΝΑΙ Υ.Δ. 08.01.2020

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΕ

 

 
Ανεκτέλεστο Έργων [παρ. α του άρ. 23.5 της διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 08.01.2020 & ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. Α.2 του άρ. 22] ΝΑΙ Υ.Δ. 08.01.2020 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/ προσκομίσει τα δικαιολογητικά.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεδομένου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 14091/19.11.2019 Διακήρυξης του έργου, καθώς:

 • Δεν προσκομίστηκε απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον διαχειριστή της εταιρείας ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΗΛΙΑ
 • δεν προσκομίστηκαν Ασφαλιστικές Ενημερότητες του κ. ΚΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ, ο οποίος στη Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., εμφανίζεται να στελεχώνει την επιχείρηση «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
 • δεν προσκομίστηκε Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016 (περίπτωση του άρθρου 22.Α.9 της διακήρυξης).

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται:

 • την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
 • την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και
 • την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Καρακούσης Σπυρίδων

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Καπετανόπουλος Ιωάννης 2. Μπλάνος Γεώργιος
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 2/2018 μελέτη του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 000,00€ με ΦΠΑ 24%. (CPV:45300000-0)
 • την 15/2018 (Ψ99ΝΩ1Θ-ΠΩΝ) Απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε  η ανωτέρω μελέτη καθώς και η υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» για χρηματοδότηση από το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 • την 204/2019 (Ω7ΩΞΩ1Θ-676) απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της με Α.Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6558/04.07.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5029329, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
 • την 173/2019 (6981Ω1Θ-ΤΡ6) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Προϋπολογισμού
 • την 238/2019(ΨΛ7ΖΩ1Θ-ΣΡ6) απόφαση ΔΣ περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης,
 • την 182813/30.08.2019 (6ΓΛΚΟΡ1Φ-ΝΒ4) απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τη οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης.
 • την Κ.Α. 02.64.7341.015 εγγεγραμμένη πίστωση εξόδων με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5029329,   ποσού  000,00€ προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 .-
 • το 19REQ005837900 2019-11-12 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 464/13933/14.11.2019 (ΨΕ3ΗΩ1Θ-Ο2Ω)(19REQ005855216) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Σικυωνίων.
 • την 366/2018 (6ΡΣ4Ω1Θ-ΘΣ4) απόφαση ΟΕ «Ορισμός Επιτροπής για διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων του Μη.Μ.Ε.Δ., έτους 2019».
 • το από 12/11/2019 έγγραφο της ανωτέρω επιτροπής, με το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής κλήρωσης του Μη.Μ.Ε.Δ. για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου.
 • την 244/2019 (9ΩΡΛΩ1Θ-7ΡΥ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,

 

 • την 14091/19.11.2019 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 19PROC005876725 2019-11-19,
 • την 14092/19.11.2019 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:19PROC005876842 2019-11-19,
 • την 14093/19.11.2019 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ:Ω432Ω1Θ-ΑΩΝ
 • τo 1ο/17.12.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,

την 285/2019 (6ΝΡΦΩ1Θ-5ΕΘ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, και κηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 45,36 %.

 • το 2ο/16.01.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει το 2ο/16.01.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με αρ. μελέτης 2/2018 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού                (με ΦΠΑ 24%) 700.000,00€ (CPV:45300000-0).

 

Β. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, με κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του.

 

Γ. Κηρύσσει ΝΕΟ προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, οικονομικό φορέα με την επωνυμία                      «ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» με μέση έκπτωση 45,07%.

 

Δ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του ΝΕΟΥ προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Ε. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                               Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.01.2020

Ο Αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email