7/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   4  /  4 –  12  –  2020

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   /  2020

 

Περίληψη: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2020, των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του

Δήμου Σικυωνίων  ποσού  64.730,00  €  (Δ΄   Κατανομή 2020).»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα όπου παραβρίσκεται  η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, (Μπουζιάνη  – Τσαντίλα  Βασιλική)  έλαβε  χώρα  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  η 4ην  έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,  του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ.  8/4-12–2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της  κ. Μπουζιάνη  – Τσαντίλα  Βασιλικής, που επιδόθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/18 άρθρο 74  παρ. 1 σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις εισηγήσεις το έντυπο ψηφοφορίας και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων  την 4ην  Δεκεμβρίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10: 00 π. μ. και ώρα λήξεως 11:00 π. μ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010),  την από  11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID -19 και  της ανάγκης περιορισμού της  διάδοσης του» ΦΕΚ 55 Τεύχος Α΄/11-03-2020 και την υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), της υπ’ αριθ.  18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και  της αριθ.  Εγκύκλιο   40  αριθ. Πρωτ. 2093/31-3-2020 του ΥΠΕΣ αφού σε σύνολο -9- μελών συμμετείχαν

-5 – μέλη  δηλαδή.

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Πρόεδρος)     1.- Παναγιώτης      Κατσούλας              Μέλος

2.-Παλαιολόγος      Δούρος                    Μέλος          2.- Φωκίων            Στέκας                     Μέλος

3.- Κων/νος             Κελλάρης                   «                3.- Ιωάννης            Σωτηρόπουλος       Μέλος

4.- Βασίλειος           Μπόκιας                     «                4.- Αριστείδης         Βαφειαδάκης          Μέλος

5.- Δήμητρα            Βυτινιώτη                    «

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

     

    

Θέμα     1ο

Η  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  κ. Μπουζιάνη- Τσαντίλα  Βασιλική,  εισηγούμενη το  1ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2020, των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ποσού  64.730,00  €  (Δ΄   Κατανομή 2020»  έθεσε υπόψη  των μελών της εν λόγω Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας,   μέσω τηλεφώνου και  με κατ’ ιδίαν τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, ακολούθως η  πρόεδρος  τους ανέφερε ότι  η παρούσα συνεδρίαση είναι  έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω άμεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 

 

 

Ακολούθως η κ. πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 83378/1-122020 με  ΑΔΑ: (Ψ25Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΒ)  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική  Διεύθυνση Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης  και  Αναπτυξιακής Πολιτικής ,Δ/νση Οικον. & Αναπτυξιακής  Πολιτικής Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ. Α.,  κατανεμήθηκε  το ποσό των 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της χώρας,  για  την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανέφερε πως για τον Δήμο μας, κατανεμήθηκε το ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων   επτακοσίων τριάντα    ευρώ (64.730,00) και πρέπει με απόφασή μας να κάνουμε τη σχετική κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Στη  συνέχεια  η πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-1011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

 

1.-  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

2.-  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

 

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε  ως   (4ην  κατανομή   για  το έτος  2020).

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

                      Α.-  Κρίνει την παρούσα συνεδρίαση έκτακτη και κατεπείγουσα

 

Β.-    Κατανέμει το ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων   επτακοσίων τριάντα    ευρώ ( 64. 730, 00 )  το οποίο προέρχεται από έσοδο ΚΑΠ,  ως   (4ην  κατανομή   έτους  2020),   για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των  σχολείων της  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  στις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ως κατωτέρω:

 

 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΣΟΝ  ΣΕ   ΕΥΡΩ
1 Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  50% 32.365,00
2 Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης  50% 32.365,00
  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 64.730,00

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

 

1.-  Π.  Δούρος

2.-  Β.   Μπόκιας

3.-  Δ.   Βυτινιώτη

4.-  Κ.   Κελλάρης

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  4-12-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email