7/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  (Ως προς τον α/α/ -9-)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     3  / 26-03-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  7  / 2019

 

ΘΕΜΑ: 1Ο «Έγκριση  και διάθεση  πιστώσεων  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

                    εξουσιοδότηση του  Προέδρου  για τις περαιτέρω  ενέργειες .»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  26ην  Μαρτίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 58/22-03-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                        1.- Α.  Λούτα

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                            2.- Ν.  Σκαρμούτσος

3.- Β.  Kελλάρης                  «                                                  3.-  Γ.  Κουκουμέλης

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος        «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Βυτινιώτης                 «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     1ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  1ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση  και διάθεση  πιστώσεων  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης και  εξουσιοδότηση του  Προέδρου  για τις περαιτέρω  ενέργειες» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

 Κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής

αντίστοιχα, προέκυψαν ανάγκες, αλλά και προβλήματα  για διάφορες προμήθειες και υπηρεσίες όπου θα

εξυπηρετούν  την λειτουργία  των σχολείων και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και πρέπει  με απόφασή μας  να

διαθέσουμε διάφορες πιστώσεις,  όπου άμεσα  θα μπορούμε να προβούμε σε  προμήθεια διάφορων υλικών για

λειτουργικές δαπάνες καθώς και για υπηρεσίες, εργασίες  όπου θα  εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων

και της Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα.

 

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
  6. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Εγκρίνει  τη  διάθεση  των  παρακάτω  πιστώσεων  για  διάφορες προμήθειες  υλικών,  υπηρεσίες και εργασίες

που θα εξυπηρετούν  τις  λειτουργικές   ανάγκες  των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και της Σχολικής

Επιτροπής αντίστοιχα ως  κάτωθι.

 

Α/Α Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η      Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν  –     Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν          ΚΑΙ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

 

ΠΟΣΟ  ΣΕ  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ   24%
1 Προμήθεια    Γραφικής   ύλης  για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 600,00
2 Προμήθεια    Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  για το 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου   (3) τεμάχια. 1.240,00
3 Προμήθεια    χρωμάτων για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 500,00
4 Προμήθεια  μεταλλικών  ντουλαπών για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 750,00
5 Κάλυψη  εορταστικών εκδηλώσεων εν όψει των  εορτών του Πάσχα 2019 1.240,00
6 Συντήρηση  δικτύου αποχέτευσης  στο  1ο  ΕΠΑ. Λ  -2ου  ΓΕΛ – 1ου Ε. Κ. Κιάτου 1.240,00
7 Συντήρηση  δικτύου ύδρευσης   στο      1ο  ΕΠΑ. Λ  -2ου  ΓΕΛ – 1ου Ε. Κ. Κιάτου 1.240,00
8 Συντήρηση  στο σύστημα   θέρμανσης του    1ο  ΕΠΑ. Λ  -2ου  ΓΕΛ – 1ου Ε. Κ.      Κιάτου 1.240,00
9 Προμήθεια δύο (2) Βιντεοπροβολέων  οροφής με τους αντίστοιχους βραχίονες ανάρτησής τους, 1.000,00
10 Προμήθεια εννέα (9) πινάκων μαρκαδόρου  στο 2ο ΓΕΛ  Κιάτου. 1.650,00
11 Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων  στο Γυμνάσιο   Καλλιάνων 2.405,60
12 Προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος  στο Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις Γκούρας. 1.240,00
13 Προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1.800,00
14 Συντήρηση  του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης  στο Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις Γκούρας. 2.200,00

 

2 .- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την ανάθεση  των   εν λόγω  προμηθειών-  υπηρεσιών και εργασιών   καθώς  και  την   πληρωμή  των   αναδόχων  με την εξόφληση των τιμολογίων,   χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους.

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    7  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

1.- Λεονάρδου           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                              2.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

3.- Κελλάρης              Βασίλειος

4.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                           

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  27-03-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email