7/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

2/ 12.02.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 7/2019   Θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της 7200/18.01.2019 (67ΒΠΟΡ1Φ-ΚΔΚ) απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης με την οποία ακυρώνει την 420/2018 ΑΔΣ περί της αναπροσαρμογής δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων ΤΚ Κάτω Διμηνιού.».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1449/08.02.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα β’

προ ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, μετά την συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα με τίτλο: «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της 7200/18.01.2019 (67ΒΠΟΡ1Φ-ΚΔΚ) απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης με την οποία ακυρώνει την 420/2018 ΑΔΣ περί της αναπροσαρμογής δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων ΤΚ Κάτω Διμηνιού», λόγω αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός προσφυγής στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006, και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

 

Ακολούθως, o Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της 7200/18.01.2019 (67ΒΠΟΡ1Φ-ΚΔΚ) απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης με την οποία ακυρώνει την 420/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων ΤΚ Κάτω Διμηνιού και πρότεινε τον ορισμό του δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου.

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 7200/18.01.2019 (67ΒΠΟΡ1Φ-ΚΔΚ) απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκ/ης Δ/σης
  • την 420/2018 (Ω83ΖΩ1Θ-ΝΓΟ) απόφαση ΔΣ
  • την 85/2019 (ΩΤΓ4Ω1Θ-91Μ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §3 του ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός προσφυγής στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006.

 

Β.Ορίζει το δικηγόρο κ. Βασίλειο Τσατσάνη προκειμένου να παράσχει γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της 7200/18.01.2019 (67ΒΠΟΡ1Φ-ΚΔΚ) απόφασης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης με την οποία ακυρώνει την 420/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή δικαιωμάτων σύστασης (παραχώρησης) τάφων ΤΚ Κάτω Διμηνιού.

 

Γ. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθεί              1,5 ώρα εργασίας με την δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 148,80€ (85/2019 ΑΑΥ).

 

Δ. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Ε. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 12.02.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email