7/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   3  /  13-5-2019

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   7 /  2019

Περίληψη: «Περί παραχωρήσεως  αιθουσών  του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο

ιδιοκτητών  Κέντρου Ξένων  Γλωσσών Κορινθίας (PALSO) για  τη  διενέργεια εξετάσεων

στις 18 και  19  Μαϊου 2019. »

      Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  Μαίου έτους  2019,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  της κ. Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 15/08-05-2019 έγγραφη  πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι  σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 – μέλη  ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.- Βασιλική          Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Πρόεδρος)     1.- Δήμητρα           Βυτινιώτη                 Μέλος

2.- Βασίλειος         Μπόκιας        Μέλος                               2.-Παναγιώτης       Κατσούλας              Μέλος

3.- Παλαιολόγος    Δούρος             «                                   3.- Γεώργιος          Κουκουμέλης            Μέλος 4.- Φωκίων            Στέκας              «                                   4.- Ιωάννης            Σωτηρόπουλος         Μέλος

5.- Κων/νος           Κελλάρης          «

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα     3ο  ( Ημερήσιας  διάταξης)

    Η Πρόεδρος κ. Μπουζιάνη  – Τσαντίλα  Βασιλική εισηγούμενη  το  3ο θέμα της   ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί παραχωρήσεως  αιθουσών  του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο ιδιοκτητών  Κέντρου Ξένων  Γλωσσών Κορινθίας (PALSO) για  τη  διενέργεια εξετάσεων  στις 18 και 19  Μαϊου 2019»  έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το υπ’ αριθ. 108/12-4-2019 έγγραφό της, μας απέστειλε την υπ’ αριθ.   19/2019  απόφασή της, σχετικά με την παραχωρήσεως  αιθουσών του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο  ιδιοκτητών  Κέντρου Ξένων  γλωσσών Κορινθίας (palso) , για  διενέργεια εξετάσεων, όπου αποφάσισε θετικά για την εν λόγω παραχώρηση και  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  και πρέπει με  απόφασή μας  να αποφασίσουμε σχετικά.

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

  1. Εγκρίνει την παραχώρηση  αιθουσών  του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  στον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO)  για την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων NOCN    το Σάββατο 18  και 19  Μαϊου 2019,  ο  Σύλλογος ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας οφείλει να:
  • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
  • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
  • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω Σύλλογος κατά τη διάρκεια της παράδοσης των μαθημάτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  7  / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η    Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

 

1.-  Β. Μπόκιας

2.-  Δ. Παλαιολόγος

3.-  Φ. Στέκας

4.-  Κ.  Κελλάρης

Μπουζιάνη – Τσαντίλα  Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  13-05-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Print Friendly, PDF & Email