7/2018 Απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 07/25-06-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.

Αριθ. Απόφασης : 7/2018

Θέμα : Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης προς Αρχαιολογικούς Χώρους Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 6222/20-06-2018 έγγραφη πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ

 
  1. Δομετίου Βασίλειος
Πρόεδρος
  1. Ευαγγελοπούλου Μαρία
Μέλος
  1. Πάππας Χρήστος
Μέλος
  1. Ξανθάκη Νικολία
 
  1. Παπαβασιλείου Βασίλειος
     »
  1. Τζουμάκας Πέτρος
»
  1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
     »
  1. Κοντογιάννης Ηλίας
»
  1. Κελλάρη Ιωάννα
     »    
(αποχώρησε με την ολοκλήρωση της συζήτησης του 2ου θέματος)      

Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη τοποθέτησης ή/και συμπλήρωσης, πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης, ως εξής :

α) στις πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου-Πατρών να αναγραφεί «Φενεός», τόσο για την κατεύθυνση όσο και για την χιλιομετρική απόσταση και ειδικότερα στην πινακίδα που αναγράφεται η έξοδος προς Κιάτο,

β) να τοποθετηθεί φαιά (καφέ) πινακίδα κατεύθυνσης ταξιδιωτικού/αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην έξοδο της Εθνικής Οδού προς Κιάτο, στην οποία να αναγραφεί «Μουσείο Αρχαίας Σικυώνας» και «Αρχαία Τιτάνη».

γ) να τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης προ των διακλαδώσεων και όπου απαιτείται, στην διαδρομή προς το Μουσείο της Αρχαίας Σικυώνας και την Αρχαία Τιτάνη, τόσο για την κατεύθυνση όσο και για την χιλιομετρική απόσταση.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών καθώς και τοποθετήσεις τους επί των ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη

       τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,

       τις προτάσεις των μελών,

       την αριθ. 96/2018 Α.Δ.Σ. περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται την τοποθέτηση ή/και συμπλήρωση, πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης ως εξής :

α) στις πληροφοριακές πινακίδες κατεύθυνσης της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου-Πατρών να αναγραφεί «Φενεός», τόσο για την κατεύθυνση όσο και για την χιλιομετρική απόσταση και ειδικότερα στην πινακίδα που αναγράφεται η έξοδος προς Κιάτο,

β) να τοποθετηθεί φαιά (καφέ) πινακίδα κατεύθυνσης ταξιδιωτικού/αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην έξοδο της Εθνικής Οδού προς Κιάτο, στην οποία να αναγραφεί «Μουσείο Αρχαίας Σικυώνας» και «Αρχαία Τιτάνη».

γ) να τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης προ των διακλαδώσεων και όπου απαιτείται, στην διαδρομή προς το Μουσείο της Αρχαίας Σικυώνας και την Αρχαία Τιτάνη, τόσο για την κατεύθυνση όσο και για την χιλιομετρική απόσταση.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, για τις δικές της ενέργειες.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 25/06/2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

& Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Δομετίου Βασίλειος

Print Friendly, PDF & Email