7/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2ης/31.01.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 7/2018

Περίληψη : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ της αρ. 2/2017 μελέτης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30′ π.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 997/31.01.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Καρακούσης Ευάγγελος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος
25.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου)    
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Σώμα ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ της αρ. 2/2017 μελέτης, και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε τo κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 08/01/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 02/2017 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 58.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης:ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΠΔΔ, Δ.Λ.Τ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ανάθεση: Συνοπτικός Διαγωνισμός, (283/2017 Απόφαση Ο.Ε.)    

Ανάδοχος: ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.      

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ.: 679/03-10-2017

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 03-02-2018

Ποσό συμφωνητικού: 18.709,68 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Επιβλέπουσα έργου: Κων/να Φίλη,

2) Την αριθ. 21507/29-12-2017 αίτηση της ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., Αναδόχου του έργου του θέματος,

3) Την αριθ. 10/2018 Απόφαση του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και

4) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» σύμφωνα με την 02/2017 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά 2 (ΔΥΟ) μήνες, ήτοι έως 03-04-2018, ως αιτείται και ο Ανάδοχος του έργου για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν από έλλειψη υλικών και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., δεδομένου ότι το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 08/01/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την με αρ. πρωτ. 21507/29.12.2017 αίτηση του αναδόχου,
  • την 10/2018 απόφαση του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με την οποία ενέκρινε την παράταση ως «Κύριος του Έργου».
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως «Φορέας Υλοποίησης» την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» της 02/2017 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά 2 (δύο) μήνες, ήτοι έως 03/04/2018, ως αιτείται και ο Ανάδοχος του έργου για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν από έλλειψη υλικών και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., δεδομένου ότι το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 7/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.01.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

7/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2ης/31.01.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 7/2018

Περίληψη : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ της αρ. 2/2017 μελέτης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30′ π.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 997/31.01.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                        Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Καρακούσης Ευάγγελος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20. Λαλιώτης Γεώργιος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος
25.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου)    
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Σώμα ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ της αρ. 2/2017 μελέτης, και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε τo κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 08/01/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 02/2017 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 58.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης:ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΠΔΔ, Δ.Λ.Τ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ανάθεση: Συνοπτικός Διαγωνισμός, (283/2017 Απόφαση Ο.Ε.)    

Ανάδοχος: ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.      

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ.: 679/03-10-2017

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 03-02-2018

Ποσό συμφωνητικού: 18.709,68 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Επιβλέπουσα έργου: Κων/να Φίλη,

2) Την αριθ. 21507/29-12-2017 αίτηση της ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., Αναδόχου του έργου του θέματος,

3) Την αριθ. 10/2018 Απόφαση του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και

4) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» σύμφωνα με την 02/2017 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά 2 (ΔΥΟ) μήνες, ήτοι έως 03-04-2018, ως αιτείται και ο Ανάδοχος του έργου για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν από έλλειψη υλικών και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., δεδομένου ότι το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 08/01/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την με αρ. πρωτ. 21507/29.12.2017 αίτηση του αναδόχου,
  • την 10/2018 απόφαση του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με την οποία ενέκρινε την παράταση ως «Κύριος του Έργου».
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1. Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως «Φορέας Υλοποίησης» την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» της 02/2017 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά 2 (δύο) μήνες, ήτοι έως 03/04/2018, ως αιτείται και ο Ανάδοχος του έργου για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν από έλλειψη υλικών και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε., δεδομένου ότι το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 7/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 31.01.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email