7η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 24/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ/2023

7η/2023

τακτική συνεδρίαση

Τρίτη  28.2.2023

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ο πρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Αποδοχή (Ι) της με αρίθμ. πρωτ. 88367/22-12-2022 Απόφασης του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους» και τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους.
2. Αποδοχή (ΙΙ) της με αρίθμ. πρωτ. 90260/23-12-2022 Απόφασης του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Κατανομή ποσού για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022» και τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους.
3. Αποδοχή (ΙΙΙ) της με αρίθμ. πρωτ. 89689/27-12-2022 Απόφασης του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023» και τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους.
4. Αποδοχή (IV) της με αρίθμ. πρωτ. 90149/27-12-2022 Απόφασης του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την επιχορήγηση Δήμων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωσης δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021» και τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους.
5. Τροποποίηση π/υ & τεχ. προγράμματος οικονομικού έτους 2023 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
6. 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ επιτροπής διαγωνισμού του με αρ. μελέτης 23/2021 έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023.
8. Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.00.6739.002  του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2023 µε τίτλο «Έξοδα Κηδείας απόρων Δημοτών».

 

9. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
10. Άσκηση ή μη  ένδικων μέσων κατά της 61/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (κατά ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κλπ) κατόπιν -γνωμοδότησης-
11. Άσκηση ή μη  ένδικων μέσων κατά της 106/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΜ. ΕΦΕΣΕΩΝ (κατά «Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Κεφαλαρίου») κατόπιν -γνωμοδότησης-
12. Ορισμός δικηγόρου για την υποβολή, στα αρμόδια δικαστήρια, αιτήματος προσδιορισμού αξίας ακινήτων, εντός πολεοδομικών περιοχών του άρθρου 13 του ν.1337/83, κατόπιν -γνωμοδότησης- και μετά το 2142/8-2-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Σικυωνίων.
13. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της Α461/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (1ο τμήμα) (ανακοπή ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ πρώην συζ. ΜΠΡΑΪΑΝ ΜΠΑΚΡΟΪΝΤ)
14. Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– άσκησης ή μη  ένδικων μέσων κατά της Α428/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2ο τμήμα) (αγωγή ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
15. Ορισμός δικηγόρου μετά το 1929/6-2-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Σικυωνίων.
16. Ορισμός δικηγόρου για –εκπροσώπηση– ενώπιον ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΟΣ κατά τη συζήτηση (12/5/2023) αγωγής ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
17. Ορισμός δικηγόρου για –εκπροσώπηση– ενώπιον Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ Γ’) κατά τη συζήτηση (21/3/2023) αίτησης ακύρωσης ΧΩΡΕΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
18. Ορισμός δικηγόρου για –εκπροσώπηση– ενώπιον Δ/ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (2ο τριμελές) κατά τη συζήτηση (27/4/2023) προσφυγή ΑΤΕ «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».
19. Ορισμός δικηγόρου για –εκπροσώπηση– ενώπιον Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ Γ’) κατά τη συζήτηση (25/4/2023) προσφυγή της «MA.CON.STRUCTION A.E.»  (κλήση 41_2023)
20. Ορισμός δικηγόρου για –εκπροσώπηση– ενώπιον Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ Γ’) κατά τη συζήτηση (25/4/2023) προσφυγή της «MA.CON.STRUCTION A.E.» (κλήση 49_2023)
21. Ορισμός δικηγόρου για –εκπροσώπηση– ενώπιον ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΟΣ κατά τη συζήτηση  αγωγής της ΑΥΧΟΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
22. Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη πληρεξουσίων για τις παραστάσεις δικηγόρων, ενώπιον αρμόδιων δικαστηρίων
23. Ορισμός –δικαστικού επιμελητή– για επίδοση αγωγής του Δήμου Σικυωνίων κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email