7η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠ 3290

Κιάτο 11.Μαρτίου.2022
7η/2022
τακτική συνεδρίαση
Τετάρτη 16η Μαρτίου 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)
 προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη Δημ.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα τη Τετάρτη 16η Μαρτίου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ -ΜΠΡΙΜΙΖΑ-.
2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
3. 1ος συγκριτικός πίνακας & 1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ.
5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ.
6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
7. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ.
8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ.
9. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
10. Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί αιτήματος αποζημίωσης της ΑΥΧΟΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.
11. Έγκριση της 36/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού -δικαστικών επιμελητών- για την επίδοση αίτησης αναίρεσης κατά της Α235/2017 απόφασης του Μονομελούς Δ/κού Εφετείου Τριπόλεως.
12. Ορισμός -δικηγόρου- για την εκπροσώπηση (5/4/2022) του Δήμου Σικυωνίων (Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης-Β’ Τμήμα) κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης-αίτησης αναστολής της ΑΤΕ ΑΙΡΚΑΜ.
(331/21 ΑΟΕ-Αρδευτικό κοινότητας Στυμφαλίας)

 

Print Friendly, PDF & Email