7η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 16 Μαρτίου 2021

Κιάτο 12/03/2021

αρ. πρωτ.: ..2546..

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021  και ώρα 10.00’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                  Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2021.
2.                  Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021.
3.                  Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.» και υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» με κωδικό: 14.6i.26.2-4.1 και A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658 του άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)»
4.                  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Τακτική Συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2021» συνολικού π/υ 73.081,11€.
5.                  Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» για το διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ».
6.                  Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για το διαγωνισμό του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
7.                  Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
8.                  Επικαιροποίηση της 342/2018 απόφασης με θέμα «Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου κου Βασιλείου Αλεξόπουλου, κατόπιν γνωμοδότησης» με Ε18/340 – 09.07.2018 Κλητήριο Θέσπισμα.
9.                  Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ή μη με τους με τους α) Βασίλειο ΖΑΡΚΟ, β)Βασίλειο ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ &  γ) Χρήστο ΠΑΥΛΟΥ, μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 24/2021 απόφασης.
10.             Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ή μη με τους Θεόδωρο, Αθανάσιο & Νικόλαο ΜΠΑΣΔΕΛΗ, μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 25/2021 απόφασης.
11.             Περί της κατάθεσης ή μη αίτησης καθορισμού τιμή μονάδος, για τον πεζόδρομο Μπουμπουλίνας, μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 26/2021 απόφασης.
12.             Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για την ανακοπή της 289/2020 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ), μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 355/2020 απόφασης.
13.             Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 1/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (ΛΑΧΑΝΑ Γεωργίου του Βλασίου), μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 37/2021 απόφασης.
14.             Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορισμό ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Γ18/490 Κλητήριο Θέσπισμα).
15.             Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη κλήσης λήψης ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
16.             Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση κλήσης λήψης ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
17.             Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Print Friendly, PDF & Email