7η/2020 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/2020

δια περιφοράς

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Κιάτο 03/04/2020

αρ. πρωτ.:  2743

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΆΡΘΡΟ 75 §3)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1. Τσολάκο Γεώργιο gtso44@otenet.gr
2. Μυττά Ιωάννη myttas@gmail.com
3. Ζάρκο Δημήτριο dimitrioszarkos@gmail.com
4. Σωτηρόπουλο Ιωάννη giannissotiropoulos@gmail.com
5. Λέγγα Μάρκο leggas@live.com
6. Ρουμπέκα Γεώργιο groumpekas61@gmail.com

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 7 Απριλίου 2020 και ώρα 10.00’πμ  σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 42/Α’/25-2-2020) προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 74.390,66€ με Φ.Π.Α. 24% και κήρυξη αυτού ως άγονου.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας, χωρητικότητας περίπου 12m3″.
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»
4. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων. (23/2020 ΑΟΕ)
5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου με Δελτίο Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων.
6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (341,43€) Κοινότητα Καισαρίου.
7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για  συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (96,72€) Κοινότητα Κρυονερίου.
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για  συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (1.110,26€) στην περιοχή Αγ. Ιωάννη-Σφαγεία.
9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (1.730,78€) στην οδό Μετ. Σωτήρος.
10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για  συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (691,47€) στην οδό Φιλλύρα.
11. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για  συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (541,84€) στην Κοινότητα Διμηνιού.
12. Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6733.002 με τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων).
13. Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους .

 

Print Friendly, PDF & Email