69/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/16 .03. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

69/2022

  8ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 16η Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3290/11.03.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
    -Δομετίου Β.        
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.        

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 01/03/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Ο παρακάτω υπογράφων Βασίλειος Παπαβασιλείου Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας  του Δήμου,

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου», από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος: Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
β) Χρηματοδότηση: ΠΔΕ 2018 ΥΠ.Ν.Ν.Π .

γ) Αριθμός Μελέτης: 9/2017

δ) Προϋπολογισμός μελέτης:  124.000,00  

ε) Επιβλέποντες: Μαθιόπουλος Μιχάλης, Πέππα Κωνσταντίνα

 1. Την αριθ. 13472/ 22.12.2020 βεβαίωσης περαίωσης του έργου, «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου»
 2. Την εγκ. 6 της Δ11 του ΥΥΠΟΜΕ (ΑΔΑ:ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο), «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)».
 3. Την Υ.Α. ΥΔΜΗΛΔ αριθ. ΔΙΣΚΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/04-11-2011 (Β΄2540) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 4. Το από 28-02-2022 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης τακτικών & αναπληρωματικών μελών της Διεύθυνσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας  για την ανάδειξη της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου που προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση:

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χρυσικός Βλάσιος, Μηχ/γος Μηχ/κός (ΤΕ4) της ΔΕΥΑΣ 1., Κελάρης Ιωάννης, Ηλ. Μηχ/κός (ΤΕ4) της ΔΕΥΑΣ
2.Μαστέλλου Γεωργία, Τοπ. Μηχ/κός (ΠΕ6) και 2.Κόλλια Γεωργία, Τοπ. Μηχ/κός (ΤΕ5) και
3. Μαστοράκος Λεωνίδας, Μηχ/γος Μηχ/κός (ΠΕ5) 3. Στούκας Νικόλαος, Ηλ. Μηχ/κός (ΤΕ4)

 

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

Τη σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ως εξής:

 

Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου»

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χρυσικός Βλάσιος, Μηχ/γος Μηχ/κός (ΤΕ4) της ΔΕΥΑΣ

 

1. Κελάρης Ιωάννης, Ηλ. Μηχ/κός (ΤΕ4) της ΔΕΥΑΣ

 

2.Μαστέλλου Γεωργία, Τοπ. Μηχ/κός (ΠΕ6) και

 

2.Κόλλια Γεωργία, Τοπ. Μηχ/κός (ΤΕ5) και

 

3. Μαστοράκος Λεωνίδας, Μηχ/γος Μηχ/κός (ΠΕ5)

 

3. Στούκας Νικόλαος, Ηλ. Μηχ/κός (ΤΕ4)

 

 

Πρόεδρος ορίζεται ο  Χρυσικός Βλάσιος με αναπληρωτή του τον Κελάρη Ιωάννη

 

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ανωτέρω εισήγηση,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ όπως αυτή παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.03.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email