69/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 6ης/24-05-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  69/2021

Περίληψη: Καθορισμός Ανταλλάγματος παραχώρησης του Δικαιώματος Απλής Χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2021 στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες Διενεργούνται από το Δήμο Σικυωνίων.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η  του μηνός Μαΐου  έτους 2021 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 20:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4763/20-5-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μυττάς Ιωάννης    8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Aλεξόπουλος Βασίλειος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Παπαβασιλείου Νικόλαος
13. Λέγγας Μάρκος 14.  Γκούμας Σταμάτιος

 

15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19 . Χουσελάς  Ευάγγελος 20.  Νανοπουλος Βασιλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1 Φιακάς Παναγιώτης  2. Μπακόλιας Παναγιώτης  3. Συριάνος Κων/νος                         
  4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Θελερίτης Γεώργιος   6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
  7.Ρουμπέκας Γεώργιος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
35.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Λέγγας Μάρκος  και  2. Γαλάνης Βασίλειος  αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 2ου θέματος.  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  4ο   ημερήσιας διάταξης

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός Ανταλλάγματος παραχώρησης του Δικαιώματος Απλής Χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2021 στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες Διενεργούνται από το Δήμο Σικυωνίων» , οΠρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. 4297/ 5-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου   η οποία έχει ως ακολούθως

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                          Κιάτο,  5 Μαΐου 2021

Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ.:4297

       ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΣ:

-Τμ. Υποσ/ξης Πολ. Οργάνων

-Αντ/ρχο Οικ/κών Υπηρεσιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-Γ. Γραμματέα Δήμου

 

 

ΘΕΜΑ :  ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’285) όπως ισχύει, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (Β’ 1864) για τον «Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», με ισχύ έως και 31.12.2022.

Σύμφωνα δε με το άρθρο αυτής, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης διενεργείται από το Δήμο, το αντάλλαγμα που προβλέπεται να καταβληθεί από τους αιτούντες αυτήν, καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, εγκρίνεται δε από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία.

Για τον καθορισμό του ανταλλάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 16Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 (Α’ 65), λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από στοιχεία όπως είναι, η τιμή βάσης για κάθε περιοχή όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, το είδος της δραστηριότητας και το εμβαδόν του χώρου. Το αντάλλαγμα υπολογίζεται σε ετήσια βάση.

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. β της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (Β’ 1864), κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίστηκε σε έξι ευρώ (€ 6,00) ανά τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης, τιμή που αποτελεί το 40% του διαμορφωθέντος έως και 31.12.2019 ανταλλάγματος.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β’ 1798) περί «Τροποποίησης της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχείων 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄2697) και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄3072) όμοιες».

Σύμφωνα με την περ. Δ) της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β΄1798), η παρ. β΄ του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής: «β) Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό (60%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Το αντάλλαγμα αποδίδεται σύμφωνα με την  παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 2971/2001».

Με βάση τα ανωτέρω, προτείνεται όπως το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σικυωνίων, καθορισθεί ειδικά για το έτος 2021 και με βάση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σε εννέα ευρώ (€ 9,00) ανά τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης, τιμή που αποτελεί το 60% του διαμορφωθέντος έως και 31.12.2019 ανταλλάγματος (€ 15,00).  Η τιμή αυτή θα ισχύσει αποκλειστικά έως και 31.12.2021, αναφέρεται δε σε συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, ενώ για τις περιπτώσεις παραχώρησης του δικαιώματος με δημοπρασία, θα αποτελεί το κατώτερο όριο προσφοράς ανά τ.μ. παραχώρησης.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις ως άνω αναφερόμενες Κ.Υ.Α.

 

Κιάτο, 5 Μαΐου 2021

 

Ο Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • την με αριθ. πρωτ. 4297/ 5-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης οικονομικών Υπηρεσιών, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα .

 

  1. Καθορίζει, το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2021 και με βάση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, σε εννέα ευρώ (€ 9,00) ανά τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης, τιμή που αποτελεί το 60% του διαμορφωθέντος έως και 31-12-2019 ανταλλάγματος(€ 15,00).
  2. Για τις περιπτώσεις παραχώρησης του δικαιώματος με δημοπρασία, το ποσό των εννέα ευρώ (€ 9,00) θα αποτελεί το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ανά τ.μ. παραχώρησης.
  3. Η τιμή αυτή θα ισχύσει αποκλειστικά έως και την 31.12.2021.

 

     

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 69 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email