69/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/13.03.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

69/2020

  Θέμα: Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο έφεσης κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 13η Μαρτίου 2020 και ώρα 9:30’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2271/09.03.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων   ουδείς
2. Τσολάκος Γεώργιος    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Μυττάς Ιωάννης    
5.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
6.     Λέγγας Μάρκος    
7.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

16ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Πρωτοδικείου Κορίνθου

κατά τη δικάσιμο έφεσης κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών, την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (δευτεροβάθμιο δικαστήριο) στις 18.03.2020 κατά τη συζήτηση της αρ. 70/ΤΜ70/2019 ασκηθείσας έφεσης  του Δήμου Σικυωνίων κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  καθώς και κατά της αριθμ. 237/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

 

Για τους ανωτέρω λόγους προτάθηκε ο ορισμός της δικηγόρου Κοτίνη Χρυσούλας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την αρ. 70/ΤΜ70/2019 ασκηθείσας έφεσης ,
  • την 170/2298/09.03.2020 (9ΚΝ7Ω1Θ-53Ξ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη δικηγόρο  Κοτίνη Χρυσούλα, ως συνήγορο του Δήμου Σικυωνίων, για παράσταση & προτάσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, την  Τετάρτη  18 Μαρτίου 2020  και ώρα 9.00’πμ κατά τη συζήτηση της 70/ΤΜ70/2019 ασκηθείσας έφεσης  του Δήμου Σικυωνίων κατά της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  καθώς και κατά της αριθμ. 237/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 260,00 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.03.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email