69/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5ης/04-03-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 69/2020

Περίληψη:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04η Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ μμ συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ. 1932 /28-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Σώκος Δημήτριος

4. Τσολάκος Γεωργιος

5. Κουτρέτσης Σπυρίδων

6. Aλεξόπουλος Βασίλειος

7. Θελερίτης Γεώργιος

8. Φιακάς Παναγιώτης

9. Τσιόγκας Νικόλαος

10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

11. Ζάρκος Δημήτριος

12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.

13. Λέγγας Μάρκος

14. Συριάνος Κων/νος

15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

16. Γκούμας Σταμάτιος

17. Γαλάνης Βασίλειος

18. Μαστοράκης Δημήτριος

19. Παπαγεωργίου Δημήτριος

20. Ρουμπέκας Γεώργιος

21.Σαρχάνης Κωνσταντίνος

22. Μπακόλιας Παναγιώτης

23. Παπαβασιλείου Νικόλαος

24. Κατσιμπούλας Αντώνιος

25. Χουσελάς Ευάγγελος

26. Νανόπουλος Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Δομετίου Βασίλειος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)

2. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

4.Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

6. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

7.Παπαγεωργόπουλος Ν. (Κεφαλαρίου)

8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 9. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)

10. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου)

11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)

2. Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

4. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

5. Παπαδόπουλος Θεοδ. (Ασπροκάμπου)

6. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

8 Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)

9. Καλαντζής Π. (Γονούσας)

10. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

14. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 17. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 18.Δρόλιας Πανταζ-Παντ. (Κυλλήνης) 19. Κοτσίρης Β. (Στενού)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 23. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
24. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

25.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

Συριάνος Κων/νος μετά την συζήτηση του 4ου θέματος Ζαχαρόπουλος Νικ. μετά την συζήτηση του 6ου θέματος Παπαβασιλείου Νικ. μετά την συζήτηση του 7ου θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 26ο

Στο 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 25/2/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Πληροφορίες: Κ. Φίλη

Ημερομηνία: 25/02/2020

ΠΡΟΣ: Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής

Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 170, 171 & 172 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

  2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος: ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.

β) Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΠΔΔ, Δ.Λ.Τ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

γ) Αριθμός μελέτης: 02/2017

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 58.000,00 €

ε) Ύψος δαπάνης: 18.709,68€ + ΦΠΑ 24% 4.490,32€ = 23.200,00€

στ) Βεβαίωση περαίωσης: 02-04-2018

ζ) Τελική επιμέτρηση: 02-04-2018

η) Επιβλέπουσα: ΦΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3

3. Την αριθ. 357/2019 Απόφαση Δ.Σ., «Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

4. Το από 07/02/2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και

5. Την αριθ. 12/2020 Απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, «’Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ/κός ΤΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,

  • την από 25/2/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,

  • το από 7/2/2020 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής, –και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει, το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ», ως έχει συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 69/2020

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 04.03.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email