69/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

5/26.03.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 69/2019   Θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2019 για εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ προϋπολογισμού 868.000,00€ από επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του ν.45092017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Μαρτίου 2019 και ώρα 13:30’ μμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3420/22.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

θέμα 20ο

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2019 για εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ προϋπολογισμού 868.000,00€ από επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του ν.45092017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 26/03/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 26/03/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους ως κάτωθι:

ΝΕΟ έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ            

{Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)}

 

868.000,00€

 

 

Β.Τροποποιεί τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους ως κάτωθι:

1
Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων ΚΑ 06.00.3123.001  με τίτλο «Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι) για το έργο με τίτλο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”» νέα πίστωση ποσού  868.000,00€  .

 

Μεταφέρει

δια του αποθεματικού

πίστωση

ποσού

868.000,00 €

1.1
Στον ΚΑ 02.64.7323.002 των εξόδων με   τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ                    ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   δημιουργώντας νέα πίστωση  ποσού 868.000,00€ προερχόμενη από {Επενδυτικά δάνεια του άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)}

 

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.03.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email