69/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 5ης/09.03.2017 έκτακτης & κατεπείγουσας

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 69/2017

Περίληψη :

Αποδοχή της αρ. πρωτ. ΔΟΥ/880/08.03.2017 απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών περί, Έγκρισης δέσμευσης ποσού 800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου:

«Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στα διοικητικά όρια το Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017 και ώρα 16:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3015/9.3.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Μπούρης Ευάγγελος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.    
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Πανάγου Αθανάσιος
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Μυττάς Ιωάννης
 16. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
 17. Καρακούσης Ευάγγελος
 18. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 19. Σπανός Κωνσταντίνος
 20. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 21. Γεώργας Χρήστος
 22. Ρουμπέκας Γεώργιος
 23. Κελλάρης Βασίλειος
 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
 25. Λαλιώτης Γεώργιος  
 26. Νανόπουλος Βασίλειος
     
       
       
       
       
       
       
Απόντα
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21.Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Ρήγας Ι. (Βελίνας)  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ουδεμία

      

       Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2ο

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Σώμα ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Αποδοχή της αρ. πρωτ. ΔΟΥ/880/08.03.2017 απόφασης του Γ.Γ. του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών περί, Έγκρισης δέσμευσης ποσού 800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στα διοικητικά όρια το Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει.

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε τoκατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

       Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την από 09/03/2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 09/03/2017

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

«Αποδοχή της απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης δέσμευσης ποσού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, διάθεση ισόπωσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου : «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στα διοικητικά όρια το Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες».

Έχοντας Υπόψη την με Α.Π.: ΔΟΥ/880/08.03.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, περί έγκρισης δέσμευσης ποσού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου : «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στα διοικητικά όρια το Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης, ποσού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, διάθεση ισόπωσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου : «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στα διοικητικά όρια το Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες».

Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •  την ισχύουσα Νομοθεσία,
  •  την αρ. πρωτ. ΔΟΥ/880/08.03.2017 απόφασης του Γ.Γ. του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών
  • την από 09/03/2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης &  

       Πληροφορικής,

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Θεωρείτην συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Αποδέχεται την αρ. πρωτ. ΔΟΥ/880/08.03.2017 απόφασης του Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί, Έγκρισης δέσμευσης ποσού οκτακοσίων χιλιάδων € (800.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ, διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στα διοικητικά όρια το Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες».

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 69/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Μαρτίου 2017

OΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email