68/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

10η/21.03.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   13ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

68/2023

  Έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (56/2023) ορισμού –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 950/2022 αίτηση ακύρωσης της οικ.108680/3-7-2020 απόφασης του Γεν. Δ/ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου  κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4976/17.3.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Μαστοράκης Δ.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 56/2023 απόφαση Δημάρχου ορισμού δικηγόρων α) τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ν ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα, αριθμός 31, και Α.Φ.Μ. 998107334, και δη στο μέλος αυτής Νικόλαο Κοσμίδη, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό
μητρώου 23252, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα, αριθμός 32 και β)τον Ηλία
Μανιάτη, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 22043, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της
οδού Ναυαρίνου, αριθμός 15 προκειμένου είτε ο καθείς ξεχωριστά, είτε από κοινού παραστούν
και εκπροσωπήσουν το Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη
συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 950/2022 αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτοκ. οικ. 108680/03.07.2020 Aπόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί
«Τροποποίησης της υπ’ αρ. οικ.129772/08-06-2007 ΚΥΑ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του
έργου «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα
Γαλατά- Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Ν. Κορινθίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • την 56/4473/13-3-23 (9Κ27Ω1Θ-Υ6Μ) απόφαση Δημάρχου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Εγκρίνει ως έχει την 56/2023 απόφαση Δημάρχου που διορίζει, δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα προς:

 

1]τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Ν ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα, αριθμός 31, με Α.Φ.Μ. 998107334 και δη στο μέλος αυτής, ΚΟΣΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 23252, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Σίνα, αριθμός 32, και

 

2]το ΜΑΝΙΑΤΗ ΗΛΙΑ, δικηγόρο Δ.Σ.Α. με αριθμό μητρώου 22043, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, επί της οδού Ναυαρίνου, αριθμός 15,

προκειμένου είτε ο καθείς ξεχωριστά, είτε από κοινού παραστούν
και εκπροσωπήσουν το Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη
συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 950/2022 αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθμ. πρωτοκ. οικ. 108680/03.07.2020 Aπόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί
«Τροποποίησης της υπ’ αρ. οικ.129772/08-06-2007 ΚΥΑ Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του
έργου «Υδροδότηση Κορίνθου από την περιοχή Στυμφαλίας (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης τμήμα
Γαλατά- Στυμφαλία και περιοχή Στυμφαλίας) Ν. Κορινθίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

 

Β. Για τα ανωτέρω δε θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 68/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.03.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email